Strona główna - Witamy !

Dostęp do podręczników oraz materiałów edukacyjnych

WEWNĄTRZSZKOLNE  PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU
DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Podstawa prawna:

SPIS TREŚCI:

 • zarządzenie dyrektora Szkoły,
 • regulamin wypożyczania (użyczania) podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
 • szczegółowe zasady przyjęcia, dystrybucji i ewidencjonowania nieodpłatnych podręczników z dotacji celowej,

Zarządzenie Nr 1/2014/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Szkołę Podstawową nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach.


Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach 7 Wewnątrzszkolnych procedur zapewnienia  uczniom nieodpłatnego dostępu do  podręczników oraz  materiałów  edukacyjnych i zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z jego treścią oraz ścisłego ich przestrzegania.

§ 2


 1. Osobą odpowiedzialną za dystrybucję podręczników na terenie szkoły, właściwe
  ich ewidencjonowanie oraz przechowywanie w okresach między wypożyczeniami jest nauczyciel prowadzący bibliotekę szkolną.
 2. Wychowawcy klas zobowiązani są do ścisłej współpracy z bibliotekarzem i wspierania jego działań zwłaszcza w kontaktach z rodzicami.


§ 3

 1. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznają rodziców/prawnych opiekunów prawnych z regula-minem wypożyczeń darmowych podręczników/materiałów edukacyjnych na pierwszym zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminem wypożyczeń darmowych podręczników/materiałów edukacyjnych w dniu wypożyczenia.

§ 4

 1.  Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas I,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I-V,

d) od roku szkolnego 2017/2018 do uczniów wszystkich klas.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin

użyczania (wypożyczania) uczniom SP 7 im. K. Makuszyńskiego  podręczników i/ lub materiałów edukacyjnych

§ 1

 1. Podręczniki użyczane przez szkołę i materiały edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie oświaty są własnością gminy Mysłowice, którą w realizacji zadania dystrybucji nieodpłatnego podręcznika reprezentuje dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 7  im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach.
 2. Zgodnie z art.22aj ww. Ustawy podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
  gromadzone są w  bibliotece szkolnej.
 3. Szkoła wypożycza nieodpłatnie uczniom podręczniki/materiały edukacyjne mające postać papierową.
 4. Dla każdego oddziału klasowego przewidziany jest jeden dodatkowy komplet podręczników/materiałów edukacyjnych.

§ 2


 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom dopiero
  po zapoznaniu rodziców/prawnych opiekunów z procedurą użyczania (wypożyczania)
  i podpisania przez nich zobowiązania do jej przestrzegania.
 3. W celu  zapewnienia pełnej i terminowej realizacji zadania, nauczyciela bibliotekarza aktywnie wspiera wychowawca klasy (sporządza aktualne listy uczniów,  odpowiada
  za zebranie od rodziców podpisów, itp.)
 4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny
  za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
  i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem  bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis tez stosuje się również do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 16 września 2014r.,
  a w przypadkach innych/losowych również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 7. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,
  w celu otrzymania podręcznika zgłoszą się  indywidualnie lub poprzez wychowawcę klasy do nauczyciela bibliotekarza.
 8. Materiały ćwiczeniowe Szkoła przekazuje  uczniom za potwierdzeniem odbioru
  bez obowiązku ich zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku:

-  skreślenia ucznia z księgi uczniów,

-  przeniesienia ucznia do innej szkoły,

-  innych zdarzeń losowych.


§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zwracają podręczniki
  do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia nauki danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia
  oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.


§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. O fakcie zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia (wykraczającego poza zwykłe używanie), zniszczenia, rodzice (zgodnie z art.22ak ust.3) są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu  podręcznika określonego przez MEN.
 4. Zapisu ustępu 4. nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.
 5. Podręczniki należy  dodatkowo  ochronić okładką. Nie wolno niczego zaznaczać, dopisywać, dorysowywać , doklejać, podkreślać, wycinać  i  wyrywać stron.

§ 6

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach pierwszych od roku szkolnego 2014/2015 i kolejnych latach.SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘCIA, EWIDENCJI, DYSTRYBUCJI I  SZACOWANIA  STOPNIA  ZUŻYCIA PODRĘCZNIKÓW Z DOTACJI  CELOWEJ  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH

§1

Zasady przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie oświaty są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Zgodnie z art. 22aj. ust.1. Ustawy o systemie oświaty podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są gromadzone i ewidencjonowane  w bibliotece szkolnej.
 3. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły ( art. 22aj. ust.2. Ustawy o systemie oświaty).
 4. Nauczyciel odpowiedzialny za bibliotekę szkolną przyjmuje od Dyrektora szkoły podręczniki na podstawie protokołu  przekazania/lub pisma potwierdzającego odbiór/lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
 5. Celem właściwej identyfikacji podręczników/materiałów edukacyjnych z dotacji celowej nauczyciel odpowiedzialny za bibliotekę szkolną prowadzi ewidencję otrzymanych podręczników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Sposób ewidencjonowania nieodpłatnych podręczników

 1. Dla podręczników z dotacji celowej pozyskanych w danym roku szkolnym nauczyciel prowadzący bibliotekę zakłada odrębną  księgę inwentarzową.
 2. Księgę należy dodatkowo oznaczyć opisać jako Księga podręczników z dotacji celowej
  (dla odróżnienia od księgi inwentarza głównego).
 3. Zakładając księgę należy wszystkie karty przesznurować i końce sznurka przytwierdzić
  do okładki naklejką z pieczęcią urzędową szkoły. Obok pieczęci dyrektor szkoły  potwierdza podpisem informacje o liczbie stron.

"Księga inwentarzowa podręczników z dotacji celowej nr .... biblioteki ... .zawiera stron ponumerowanych i przesznurowanych oraz ...pozycji inwentarzowych od nr.... do nr..... .

Mysłowice, dnia ..............20…... r.               Podpis dyrektora szkoły           Pieczęć okrągła."

4. Księga inwentarzowa powinna być prowadzona starannie i czytelnie. Zapisów błędnych nie wolno wymazywać ani zaklejać, należy je przekreślić i poprawić czerwonym długopisem, wprowadzający poprawkę umieszcza datę i podpis w rubryce 16 - Uwagi.

5. W miejsce wycofanej pozycji nie wolno wprowadzać żadnej innej.

6. Po zapełnieniu pierwszej księgi inwentarzowej zakłada się następną, kontynuując numerację wpisywanych pozycji, a na okładce i na grzbiecie wpisuje się jej kolejny numer. Kolejną księgę i wszystkie następne opisuje się na końcu, podając liczbę stron i pozycji.

7. Dla nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych nie zakłada się kart katalogowych.

§3

Sposób opisu nieodpłatnych podręczników


1. Każdy podręcznik należy opieczętować pieczątką biblioteki:

 1. na  karcie tytułowej,
 2. na stronie 17-tej samej dla całego księgozbioru, na dolnym marginesie przy grzbiecie książki,
 3. na końcu tekstu książki.

2. Każdy podręcznik otrzymuje indywidualny nr ewidencyjny zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej z dopiskiem PN (np. 123/PN).

3. W odpowiednim miejscu podręcznika, nauczyciel bibliotekarz dokonuje wpisu:

imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny (np. Jan Twardowski,  kl. I a,   2014/2015)


§4

Tryb wypożyczania podręczników uczniom

Podręczniki są wypożyczane uczniom niezwłocznie po podpisaniu zapoznaniu się
z procedurami użyczania podręczników i podpisania zobowiązania do ich przestrzegania.

§5

Szacowanie stopnia  zużycia podręcznika

 1. Stopień zużycia podręcznika określają:  bibliotekarz  oraz nauczyciel prowadzący zajęcia
  z użyciem danego podręcznika.
 2. Rodzic i uczeń ma prawo wyrażenia własnej oceny.
 3. Przy ocenie stopnia zużycia podręcznika należy uwzględnić:
 • czy podręcznik był chroniony okładką  (nie ma pozaginanych rogów),
 • czy ma wszystkie kartki i strony,
 • czy nie ma plam, odręcznych rysunków, zaznaczeń, dopisków,
 • czy nie ma innych uszkodzeń, które uniemożliwiają lub utrudniają możliwość z jego korzystania. itp.

4. W spawach spornych ostateczną decyzję dotyczącą stopnia zużycia podręcznika podejmuje Dyrektor szkoły.

§6

Przechowywanie podręczników i dokumentacji

 1. W okresach miedzy wypożyczeniami (okres wakacji) podręczniki z dotacji celowej zabezpiecza się w bibliotece szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz segreguje podręczniki i umieszcza na opisanych regałach.
 3. Dokumentacja dotycząca nieodpłatnych podręczników jest przechowywana w osobnych
  segregatorach.
 4. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem podręczników i dokumentacji sprawuje Dyrektor szkoły.
Podpisał

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego

w Mysłowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

rok szkolny 2013/2014

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Wymaganie: 11.

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodziców

4. Uczniów

 

 

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Działach

 

Data sporządzenia: 30.04.2014r.

1. Wstęp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie spełniania przez szkołę wymagań w wybranym obszarze działalności szkoły.
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze działaniach.
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

b) Narzędzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły.

c) Warunki w jakich dane były zbierane:

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli (17 osób). Wywiad został przeprowadzony z dyrektorem szkoły.

Podczas badania nie było przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział wszyscy członkowie zespołu ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wyników badań.

Na początku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewnętrznej i  harmonogram ewaluacji. Dyrektor spotykał się z zespołem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2013/2014 - do 21 marca 2014r.

W szkole prowadzana jest analiza wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego, która przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzględnia ona m.in. średnie wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania wyników szkoły z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. Dokonuje się również porównania wyników w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych, działających w podobnym środowisku. Następnie nauczyciele przedmiotowcy dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowują wnioski. Formułowane wnioski prowadzą do udoskonalenia procesu dydaktycznego. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciele nie widzą potrzeby zmian w sposobie analizowania danych. Wszyscy ankietowani uważają, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdrażane są w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo.

W ramach godzin dodatkowych uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki punktowe na sprawdzianie próbnym uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, a pozostali mogą brać udział w kołach zainteresowań.

Nauczyciele wskazują, że po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu na swoich przedmiotach analizują błędy uczniów. Zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostają wyjaśnione i rozwiązane.

Porównując wyniki sprawdzianu i średnie ocen końcowych można stwierdzić, że w większości się one pokrywają.

Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dzięki analizie sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie mają kłopoty.

W opinii dyrektora uzyskanie widocznej poprawy jakości pracy szkoły jest procesem długofalowym. Zależy od wielu czynników m.in. środowiskowych oraz możliwości intelektualnych uczniów klasy VI w danym roku.

 

Ponadto w ankiecie ustalono, że:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.
 • W szkole wyłowiono zespół analizujący wyniki sprawdzianu.
 • Analiz dokonuje się od 8 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do całego zespołu klasowego.
 • Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu, gminy.
 • Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np: modyfikacji testów i sprawdzianów.
 • Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wszyscy wychowawcy informują rodziców o wynikach sprawdzianu i wnioskach z jego analizy na zebraniu.
 • Wychowawcy klas IV-VI przedstawia w sposób ogólny wyniki sprawdzianu uczniom oraz wskazują umiejętności, nad którymi należy pracować.
 • Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 • W Szkole działa Zespół wychowawczy. Działania są jasno sprecyzowane. Przewodniczący zespołu dba o realizację planu pracy.
 • Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
 • Systematycznie organizowane są apele szkolne mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły oraz po lekcjach.
 • Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania.
 • Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.

 

3. Wnioski i rekomendacje:

1. W szkole systematycznie sporządza się raporty, w których zamieszczone są analizy wyników zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników.

2. Wykazano użyteczność zastosowania wyciągniętych wniosków jako instrumentu przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Analizy przeprowadzane przez szkołę i proces wdrażania wniosków są skuteczne, gdyż przynoszą założone efekty, co przejawia się we wzroście efektów kształcenia.

 

 • Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 • Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 • Na zebraniach z rodzicami poinformować, w jakich dziedzinach mogą wspomóc swoje dziecko w kształtowaniu umiejętności i we wszechstronnym przygotowaniu do sprawdzianu.
 • Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.
 • Badać opinię uczniów i rodziców na temat relacji między wynikami sprawdzianu, a ich oczekiwaniami.

 

4. Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na lekcjach wychowawczych.
 • Rodzicom - na zebraniu.

 

5. Załączniki:

 • Ankieta dla rodziców.
 • Ankieta dla uczniów.
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport ewaluacji jest dostępny w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej.

Program profilaktyki 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

do realizacji na lata 2013 - 2016


Opracowany przez zespół nauczycieli w składzie:
Magdalena Napora, Aleksandra Grzesiok, Maciej Lisak-Zbroński


dostosowany zgodnie z wymogami
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.


Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 9/2015/2016 z dnia 04.02.2016r.


Wprowadzenie

Szkolny program profilaktyki jest projektem systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach. Jest on spójny ze Statutem szkoły, Szkolnym programem wychowawczym. Zagadnienia programu dostosowano do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym i adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów. Podejmowane działania profilaktyczne ukierunkowane są na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życia; działania profilaktyczne tworzą tym samym warunki
do sprawnej realizacji procesu wychowawczego oraz kompensują jego niedostatki.

 Podstawa prawna:


-        Konwencja o prawach dziecka, Art. 33.
-        Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Art. 72.
-        Kodeks postępowania karnego, Art. 304.
-        Kodeks postępowania cywilnego, Art. 572.

Ustawy:


-        Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).
-        Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2014r., poz. 382; z późn. zm.).
-        Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
-        Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; z p. zm.).
-        Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. póź. zm).
-        Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375).

 Rozporządzenia:


-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz.532 )

-        Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1113).

-        Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm. ).

-        Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form pro-wadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., późn.1249 ).

 Programy narodowe i krajowe:


-        Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2011-2016),
-        Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2011-2016),
-        Rządowy program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (2014-2016),
-        Rządowy program „Bezpieczna +”V (2015-2018).

 Założenia teoretyczne programu:

 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania pojawieniu się zachowań problemowych, czyli takich, które niosą wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, jak i dla jego otoczenia społecznego, to również interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów.

Celem szeroko pojętej profilaktyki jest, zatem ograniczanie czynników ryzyka, czyli takich indywidualnych cech i zachowań uczniów, cech środowiska społecznego i efektów ich wzajemnego oddziaływania, które mają wpływ na wystąpienie zachowań stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa i funkcjonowania społecznego; oraz wzmacnianie czynników chroniących, poprzez które należy rozumieć takie właściwości jednostek lub środowiska społecznego, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny człowieka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

 Prowadzone w szkole działania profilaktyczne maja dwojaki charakter:

 -        profilaktyki uniwersalnej, która adresowana jest do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych, dopalaczy;

-        profilaktyki selektywnej, ukierunkowanej na grupy zwiększonego ryzyka- wymaga
ona rozpoznania w społeczności szkolnej grup uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej; szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp.

 Diagnoza środowiska wychowawczego

 Diagnozy potrzeb dokonano na podstawie na podstawie obserwacji uczniów, rozmów
z uczniami, rozmów z rodzicami uczniów i nauczycielami. Priorytetem oddziaływań wychowawczych jest troska o bezpieczeństwo. Stanowi ona jeden z istotniejszych obszarów życia szkolnego.

W celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa uczniów służą: monitoring wizyjny, wzmocnione dyżury nauczycielskie podczas przerw, częste kontrolowanie miejsc szczególnie narażonych na działania zagrażające bezpieczeństwu (toalety, szatnie, poddasze). W działania służące podniesieniu bezpieczeństwa uczniów, należy również zaliczyć dyżury pełnione przez pracowników obsługi i zamykanie budynku w czasie zajęć lekcyjnych.

Przeprowadzona diagnoza wykazała występowanie na terenie szkoły takich zjawisk jak:

-        agresja słowna (obrażanie, wyśmiewanie, wulgaryzmy, zaczepki słowne),
-        agresja fizyczna (zaczepki fizyczne, bójki,
-        zachowania złośliwe w formie dokuczania np. zabieranie rzeczy, chowanie ich itp,
-        nieprzestrzeganie norm i reguł dotyczących życia społecznego- zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,
-        konflikty rówieśnicze wynikające z nieumiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych,

 W szkole nie odnotowano (nikt ze społeczności szkolnej nie zgłosił) problemów związanych z używaniem przez uczniów tytoniu, alkoholu lub substancji psychoaktywnych
w tym dopalaczy.

 Cel główny

Głównym celem działań profilaktycznych szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz wzmacnianie czynników chroniących, głównie poprzez kształtowanie i trenowanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych.

 Cele szczegółowe

 -        budowanie klimatu sprzyjającego porozumieniu, wzajemnemu zaufaniu i współpracy między członkami społeczności szkolnej,
-        poszerzenie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
-        poszerzenie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat przejawów zachowań ryzykownych oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych,
-        wyposażanie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (konfliktowych, stresogennych),
-        doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących zgodnemu współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
-        kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
-        wzmacnianie realnego poczucia własnej wartości,
-        uczenie odróżniania zachowań noszących znamiona agresji (fizycznej, werbalnej, cyberprzemocy) oraz przewidywania ich skutków i właściwego reagowania na nie,
-        wskazywania na zasadność przestrzegania norm i zasad regulujących życie społeczne, wskazywanie wartości autorytetów w życiu człowieka,
-        uczenie prawidłowego korzystania z mediów, nowoczesnych środków komunikacji (telefon komórkowy, Internet),
-        wskazywanie pozytywnych aspektów zdrowego stylu życia, rozwijania uzdolnień, zainteresowań oraz uwrażliwianie na zgubne skutki sięgania po używki, środki psychoaktywne,
-        kształtowanie postawy tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych.

 W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:

 -       program MENIS „ Wyprawka szkolna”
-       program Owoce w szkole
-       program profilaktyczno - terapeutyczny "Siódemeczka"
-       program "Spójrz inaczej"
-       program Akcja szklanka mleka
-       program "Lekki plecak"

 HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI,
OBSZARY DZIAŁAŃ, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

Działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów ze statutem i obowiązującymi w szkole regulaminami oraz wypracowanie jasnych reguł i norm postępowania w grupie klasowej.

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz konsekwencjami ich nie przestrzegania.

- wypracowanie własnego regulaminu klasowego.

- wprowadzenie zeszytów korespondencji  rodzicami.wychowawcyWdrażanie do życia w szkole
i w klasie
- ustalenie norm i zasad panujących w klasie (wypracowanie kontraktów klasowych)

- pomoc nowym uczniom w adaptacji do środowiska szkolnegowychowawcy

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym


- zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte w programie „Spójrz inaczej”

- zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczącymi agresji

- spotkania ze strażą miejską
pedagog,

wychowawcy


Wyeliminowanie wulgaryzmów
u uczniów

- pogadanki na lekcjach wychowawczych

- indywidualne rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami (udzielanie wskazówek)pracownicy szkoły


Promowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych
i sprzętu elektronicznego

- zapoznanie uczniów z regulaminem w tym zakresie

- przedstawienie regulaminu rodzicom podczas zebrań

- pogadanki na lekcjach wychowawczychwychowawcy


Przeciwdziałanie przemocy psychicznej, fizycznej, używaniu używek, wymuszeniom i kradzieżom

- spotkania uczniów z policją, prelekcje, pogadanki

- wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę pedagogiczną, indywidualne  spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiempedagog,

wychowawcy
Działania zmierzające do wyeliminowania nieporadności wychowawczej rodziców

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Udzielanie pomocy pedagogicznej
i psychologicznej rodzicomIndywidualne rozmowy z rodzicami
dyrektor,

pedagog,

wychowawcy


Angażowanie rodziców do ścisłej współpracy wychowawczej ze szkołą
- rozwiązywanie indywidualnych problemów

- organizacja uroczystości, imprez
z udziałem rodziców i przy ich pomocynauczyciele

Poprawa sytuacji materialnej rodziców
- wyprawka szkolna dla klas I- III

- współpraca z MOPS-em

- wypożyczenie  podręczników z biblioteki szkolnej

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog


Wspieranie rodziców poprzez poruszanie na zebraniach i wywieszanie na tablicy pedagoga szkolnego tematów dotyczących uzależnień,  potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji
- tablica informacyjna dla rodziców

- pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy
pedagog,

wychowawcy

Działania zmierzające do podniesienia motywacji do nauki

Zadania

Formy

Osoby
odpowiedzialne

Wzmocnienie motywacji u uczniów do nauki

- indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami

- stosowanie aktywizujących metod

nauczania

- współpraca z poradnią PPP


wychowawcy,

pedagog

Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów


- indywidualne rozmowy, ćwiczenia, współpraca z PPP


pedagog,

nauczyciele


Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia logopedyczne

- pomoc w odrabianiu zadań


nauczyciele specjaliści, pedagog, nauczyciele

Wyrównywanie szans rozwojowych uczniów, którzy rozpoczęli naukę jako  dzieci 6-letnie

- diagnoza potrzeb

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

- pomoc w odrabianiu lekcji

- monitorowanie funkcjonowania
w środowisku szkolnym dzieci
6–letnich

dyrektor,

nauczyciele

 Działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa własnego i innych

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Zapewnienie bezpieczeństwa

w drodze do szkoły i ze szkołyAkcja „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas I:

- tematyka realizowana na zajęciach zintegrowanych

i na godzinach wychowawczych

- udział w akcjach ogólnopolskich

- egzekwowanie od rodziców zwalniania ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę lub osobiste poinformowanie osoby upoważnionej  do zwolnienia dziecka

wychowawcy,

pedagogZapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w czasie ćwiczeń, wycieczek zabaw
- pogadanki na zajęciach edu. wczesnoszkolnej i godz.  z wychowawcą

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego (regulamin sali gimnastycznej)

- ćwiczenia na przyrządach różnego typu, pomoc w asekuracji podczas wykonywanych ćwiczeń

- apele, pogadanki

- inne regulaminy

- konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

dyrekcja szkoły,

nauczyciele
Uczenie udzielania pierwszej pomocy

Uwzględnienie w planie wychowawczym klasy tematyki udzielania pierwszej pomocy

- ćwiczenia z uczniamiwychowawcy

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z interenetuPoszerzenie wiedzy uczniów, rodziców
i nauczycieli na temat zagrożeń wynikających i niewłaściwego korzystania z interenetuwychowawcy,

nauczyciel zaj. komp.


 Działania zmierzające do regularnego uczęszczania uczniów do szkoły

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Uświadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji nie chodzenia  do szkoły


- podejmowanie tematyki wagarów

na lekcjach wychowawczych.

- kontrola frekwencji

- rozmowy z rodzicami  na temat praw i obowiązków ucznia w świetle prawa oświatowego.

- pisemne lub telefoniczne  powiadamianie rodziców

- kierowanie uczniów z dużą absencją

na badania do PPP,

- współpraca z kuratorami sądowymi

- kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego

nauczyciele, pedagog,
dyrektor Działania szkoły zmierzające do upowszechnienia zdrowego trybu życia

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Nauka właściwego dbania o higienę osobistą, wad  postawy oraz uczenie zasad racjonalnego odżywiania
- lekcje wychowawcze, przygotowania do życia w rodzinie

- pogadanki spotkania z pielęgniarka

szkolną

- materiały informacyjne o tematyce prozdrowotnej

- udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

- dożywianie w szkole

- zorganizowanie „Lekki plecak”

- konkursy o tematyce

promowania zdrowiawychowawcy,

higienistka,

pedagogStworzenie warunków do dbania
o higienę pracy i wypoczynek- wietrzenie pomieszczeń

- współpraca z rodzicami w zakresie

wyposażenia ucznia w strój gimnastyczny, obuwie zmienne

- dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do indywidualnych potrzeb ucznia

- dostosowanie czasu zajęć w klasach I-III do możliwości psychofizycznych uczniów

- lekcje na świeżym powietrzu

- organizacja wycieczek
dyrekcja,
nauczyciele,
pracownicy szkołyUczenie zdrowego organizowania i spędzania czasu wolnego oraz dbania o aktywność fizyczną
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych

- ruchowe zajęcia świetlicowe oraz ogólno rozwojowe

- wskazywanie przykładów na spędzanie wolnego czasu


nauczyciele,
specjaliści

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywanie emocji- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem wg programu „Spójrz inaczej”, „Siódemeczka”

- indywidualne rozmowy z uczniami

wychowawcy,

pedagogZachęcanie uczniów do aktywności na rzecz środowiska naturalnego
- udział w akcjach promujących ekologię

- udział w zbiórkach makulatury, baterii, tonerów, plastikowych nakrętekwychowawcy,

nauczyciel
przyrodyProfilaktyka uzależnień

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach wychowawczych
- pogadanka, dyskusja

- formy plastyczne (gazetki, plakaty)
wychowawcy,

nauczyciel
plastykiRealizacja elementów  programu „Spójrz  inaczej”- zajęcia edukacyjne
pedagog
Uświadomienie uczniom zagrożeń zdrowotnych wynikających
z nadużywania alkoholu


Pogadanki i dyskusje na godzinach

wychowawczych


wychowawcy,

pedagog


Realizacja tematyki mówiącej o  szkodliwości palenia- wykład, pogadanka

- konkurs na plakat antynikotynowy

- dyskusja


wychowawcy,

nauczyciel plastyki,

higienistka


Uświadomienie dzieciom wpływu palenia na zdrowie oraz wyniki w nauce i sporcie


- rozmowy na godzinach z wychowawcą

- pogadanki


wychowawcy

nauczyciel wychowania fizycznego

Pogłębianie wśród uczniów, rodziców
i uaktualnianie wiedzy na temat narkotyków, środków psychotropowych
i mechanizmów powstawania uzależnień- wykład prowadzony przez przedstawicieli straży miejskiej

- pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych

- projekcja filmu dydaktycznego


wychowawcy,

pedagog
Szerzenie informacji wśród rodziców
i uczniów o instytucjach i ośrodkach, gdzie młodzież może szukać wsparcia w walce z nałogiem- indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami

- rozpowszechnianie broszur tematycznych, ulotek i innych materiałównauczyciele

Profilaktyka zachowań ryzykownych
i uzależnień, oraz wszelkich przejawów agresji i przemocy

Poszerzenie wiedzy na temat przejawów zachowań ryzykownych oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy

spotkania ze specjalistami (warsztaty, prelekcje, pogadanki, szkolenia)
Obserwacja środowiska uczniowskiego pod kątem uzależnienia od  środków odurzających (dopalacze)


Obserwacja społeczności klasowej oraz analiza informacji uzyskanych od uczniównauczycieleKonsekwentne i systematyczne stosowanie procedur szkolnych w przypadku podejrzenia ucznia o  spożywanie innych substancji odurzających (dopalacze)

Analiza zeszytów uwag pozytywnych
i negatywnych oraz zwracanie uwagi
na negatywne zachowania i konsekwentne reagowanie zachowań.nauczyciele, pedagog
Zagrożenia płynące z używania środków odurzających (dopalacze)

apele szkolne


dyrektor szkoły


Organizacja konkursów i kampanii profilaktycznych

- udział uczniów w konkursach

- wykonanie przez uczniów plakatów i ulotek

nauczyciel plastyki, wychowawca w świetlicy szkolnej,

pedagog,

wychowawcyKontakt z rodzicami w przypadku podejrzenia o zachowania autodestrukcyjne ucznia.


Aktywna obserwacja społeczności szkolnej w wzajemnych relacjachnauczyciele, pedagogUdział w warsztatach, spotkaniach i teatrach profilaktycznych na terenie szkoły i poza nią.Aktywny udział uczniów w różnego typu działaniach profilaktycznychwychowawcy,

pedagogProwadzenie profilaktyki informacyjno - edukacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.Stałe przedstawianie podejmowanych przedsięwzięć na stronie internetowej promującej naszą placówkę.nauczyciel prowadzący stronę szkołyDziałania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania

Forma realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz uświadamianie skutków stosowania przemocy
- szkolenie Rady Pedagogicznej

- poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców
nauczyciele

Działania podejmowane w przypadku rozpoznania przypadków przemocy
w rodzinie
- założenie Niebieskiej Karty

- powiadomienie zespołu interdyscyplinarnego

- powiadamianie Policji

- współpraca z kuratorami sądowymi

- skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego

dyrekcja,

pedagog przy współpracy
z nauczycielami
Realizatorami programu oddziaływań profilaktycznych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

W działania profilaktyczne zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.

 Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

-       poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
-       obserwację uczniów,
-       systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
-       poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

 1. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.
 2. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku
  i zrozumieniu.
 3. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.
 4. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.
 5. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.
 6. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.

 Dyrektor

 1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.

3.  Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki.

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.

 1. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program profilaktyki.
 2. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu profilaktyki.
 3. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
 4. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki.
 5. Współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie
  i dziecku.
 6. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie
  im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
 7. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej
  i profilaktycznej.

 Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

 1. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 2. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 3. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu
  i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
 4. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.

 Zadania Rady  Rodziców - czyli Komitetu Rodzicielskiego

1.  Opiniowanie Szkolnego programu profilaktyki.
2.  Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat profilaktyki.
3.  Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.

 Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie profilaktyki.
2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program profilaktyki.
3. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu.
4. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich
dzieci.
5.W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.

Monitoring i ewaluacja działań profilaktycznych

 Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu profilaktyki do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające
na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Okresowego podsumowania działalności profilaktycznej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań profilaktycznych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

 Zadania pedagoga szkolnego:

 Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu profilaktycznego szkoły poprzez:

1.  Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.
2.  Gromadzenie dokumentacji własnej.
3.  Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
4.  Obserwację przebiegu programu.
5.  Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się
nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.
6.  Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania
z realizacji programu profilaktyki.

Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych

 W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki:

UCZNIOWIE:

• Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy
• Posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków
• Będą dostrzegali swoje mocne strony
• Chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia
• Poznają sposoby na spędzanie wolnego czasu
• Zmniejszy się wypadkowość wśród uczniów pomagających w rodzinnych gospodarstwach
rolnych

RODZICE:

• Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy
• Zwiększy się świadomość zagrożeń występujących z angażowania dzieci do prac
w rodzinnych gospodarstwach rolnych; higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania
• Korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych

NAUCZYCIELE/ WYCHOWAWCY

• Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
• Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych
dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy.

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Program realizowany będzie w okresie trzech lat i będzie poddany ewaluacji po zakończeniu jego realizacji.

 Podstawową formą ewaluacji będą:

• obserwacja
• wywiad, rozmowa
• metody socjometryczne

 Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.