Strona główna - Witamy !

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

rok szkolny 2013/2014

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Wymaganie: 11.

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodziców

4. Uczniów

 

 

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Działach

 

Data sporządzenia: 30.04.2014r.

1. Wstęp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie spełniania przez szkołę wymagań w wybranym obszarze działalności szkoły.
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze działaniach.
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

b) Narzędzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły.

c) Warunki w jakich dane były zbierane:

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli (17 osób). Wywiad został przeprowadzony z dyrektorem szkoły.

Podczas badania nie było przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział wszyscy członkowie zespołu ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wyników badań.

Na początku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewnętrznej i  harmonogram ewaluacji. Dyrektor spotykał się z zespołem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2013/2014 - do 21 marca 2014r.

W szkole prowadzana jest analiza wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego, która przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzględnia ona m.in. średnie wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania wyników szkoły z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. Dokonuje się również porównania wyników w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych, działających w podobnym środowisku. Następnie nauczyciele przedmiotowcy dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowują wnioski. Formułowane wnioski prowadzą do udoskonalenia procesu dydaktycznego. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciele nie widzą potrzeby zmian w sposobie analizowania danych. Wszyscy ankietowani uważają, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdrażane są w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo.

W ramach godzin dodatkowych uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki punktowe na sprawdzianie próbnym uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, a pozostali mogą brać udział w kołach zainteresowań.

Nauczyciele wskazują, że po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu na swoich przedmiotach analizują błędy uczniów. Zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostają wyjaśnione i rozwiązane.

Porównując wyniki sprawdzianu i średnie ocen końcowych można stwierdzić, że w większości się one pokrywają.

Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dzięki analizie sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie mają kłopoty.

W opinii dyrektora uzyskanie widocznej poprawy jakości pracy szkoły jest procesem długofalowym. Zależy od wielu czynników m.in. środowiskowych oraz możliwości intelektualnych uczniów klasy VI w danym roku.

 

Ponadto w ankiecie ustalono, że:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.
 • W szkole wyłowiono zespół analizujący wyniki sprawdzianu.
 • Analiz dokonuje się od 8 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do całego zespołu klasowego.
 • Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu, gminy.
 • Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np: modyfikacji testów i sprawdzianów.
 • Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wszyscy wychowawcy informują rodziców o wynikach sprawdzianu i wnioskach z jego analizy na zebraniu.
 • Wychowawcy klas IV-VI przedstawia w sposób ogólny wyniki sprawdzianu uczniom oraz wskazują umiejętności, nad którymi należy pracować.
 • Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 • W Szkole działa Zespół wychowawczy. Działania są jasno sprecyzowane. Przewodniczący zespołu dba o realizację planu pracy.
 • Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
 • Systematycznie organizowane są apele szkolne mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły oraz po lekcjach.
 • Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania.
 • Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.

 

3. Wnioski i rekomendacje:

1. W szkole systematycznie sporządza się raporty, w których zamieszczone są analizy wyników zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników.

2. Wykazano użyteczność zastosowania wyciągniętych wniosków jako instrumentu przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Analizy przeprowadzane przez szkołę i proces wdrażania wniosków są skuteczne, gdyż przynoszą założone efekty, co przejawia się we wzroście efektów kształcenia.

 

 • Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 • Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 • Na zebraniach z rodzicami poinformować, w jakich dziedzinach mogą wspomóc swoje dziecko w kształtowaniu umiejętności i we wszechstronnym przygotowaniu do sprawdzianu.
 • Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.
 • Badać opinię uczniów i rodziców na temat relacji między wynikami sprawdzianu, a ich oczekiwaniami.

 

4. Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na lekcjach wychowawczych.
 • Rodzicom - na zebraniu.

 

5. Załączniki:

 • Ankieta dla rodziców.
 • Ankieta dla uczniów.
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport ewaluacji jest dostępny w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej.

Program profilaktyki 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

do realizacji na lata 2013-2016

opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców uczniów szkoły
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2013/2014 z dnia 05.09.2013r.


Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest to kontynuacja poprzednich programów realizowanych dotychczas w naszej szkole. Niniejszy program stanowi uzupełnienie programu wychowawczego.

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity –Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r ( Dz. U. z  2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(Dz. U. Nr 10, poz. 55 z  późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie  szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016(Dz. U.z 2011.r.Nr78, poz. 428)•
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011.r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce  w szkole”(Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

Celem programu jest:

 1. Kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy i aktywny styl życia i sposobów spędzania wolnego czasu
 2. Ochrona ucznia – dziecka przed agresją, uzależnieniami.
 3. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic, uczeń- rodzic, uczeń- uczeń.
 5. Promowanie życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych.
 6. Utrwalenie szacunku do godła państwa polskiego i symboli narodowych.
 7. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego ucznia.
 8. Rozwijanie zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy).
 9. Bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.


W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:


-          program MENIS „ Wyprawka szkolna”

-          program Owoce w szkole

-          program profilaktyczno- terapeutyczny Siódemeczka

-          program Spójrz inaczej

-          program Akcja szklanka mleka

-          program Lekki plecak


HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, OBSZARY DZIAŁAŃ, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI


 • Działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów ze statutem i obowiązującymi w szkole regulaminami oraz wypracowanie jasnych reguł i norm postępowania w grupie klasowej.


- Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz konsekwencjami ich nie przestrzegania.

- Wypracowanie własnego regulaminu klasowego.

-Wprowadzenie zeszytów korespondencji  rodzicami.

Wychowawcy

Klas

Wdrażanie do życia w szkole i w klasie

-Ustalenie norm i zasad panujących w klasie – wypracowanie kontraktów klasowych

- Pomoc nowym uczniom w adaptacji do środowiska szkolnego

Wychowawcy klas

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte w programie Spójrz inaczej

Zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczącymi agresji

Spotkania ze strażą miejską

Pedagog

Wychowawcy


Wyeliminowanie wulgaryzmów u uczniów

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Indywidualne rozmowy z uczniami

Rozmowy i wskazówki dla rodziców

Wychowawcy

Pedagog

Pozostali

Pracownicy szkoły

Promowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych i

Sprzętu elektronicznego

Zapoznanie uczniów z regulaminem

Przedstawienie regulaminu rodzicom podczas zebrań

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy


Przeciwdziałanie przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom

Spotkania uczniów z policją, prelekcje, pogadanki

Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę pedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem

Pedagog

Wychowawcy • Działania zmierzające do wyeliminowania nieporadności wychowawczej rodziców


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Udzielanie pomocy

Pedagogicznej i

psychologicznej

rodzicom

-Indywidualne rozmowy

Z rodzicami

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy klas

Angażowanie rodziców do

ścisłej współpracy wychowawczej

ze szkołą

-Rozwiązywanie indywidualnych problemów

- Organizacja uroczystości, imprez z udziałem rodziców i przy ich pomocy

Wszyscy nauczyciele

Poprawa sytuacji materialnej rodziców

-Wyprawka szkolna dla klas I- III

- Współpraca z MOPS-em

- Wypożyczenie  podręczników z biblioteki szkolnej

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Pedagog


Pedagogizacja rodziców- zagadnienia dot. Uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji

-Tablica informacyjna dla rodziców

-Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele


 • Działania zmierzające do podniesienia motywacji do nauki


Zadania

Formy

Odpowiedzialni

Wzmocnienie motywacji

Uczniów do nauki

-Indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami

- Stosowanie aktywizujących metod

nauczania

- Współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Wychowawcy

Pedagog

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

- Indywidualne rozmowy, ćwiczenia, współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Pedagog

Wychowawcy

Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Zajęcia logopedyczne

- Pomoc w odrabianiu zadań

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6 letnich

- Diagnoza potrzeb

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Pomoc w odrabianiu lekcji

- Monitorowanie funkcjonowania grup dzieci 6 – letnich w warunkach klasowych i świetlicowych

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa własnego i innych


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapewnienie bezpieczeństwa

W drodze do szkoły i ze szkoły

Akcja” Bezpieczna droga

Do szkoły dla klas I

- Tematyka realizowana na zajęciach zintegrowanych

i na godzinach wychowawczych

- Udział w akcjach ogólnopolskich

- Egzekwowanie od rodziców zwalniania ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę lub osobiste poinformowanie osoby upoważnionej  do zwolnienia dziecka


Wychowawca

Pedagog


Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w czasie ćwiczeń, wycieczek zabaw


- Pogadanki na zajęciach zint. I godz. Wych.

- Regulamin sali gimnastycznej, zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu, pomoc w asekuracji podczas wykonywanych ćwiczeń

Apele, pogadanki

Regulaminy

Konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

- Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w szkole  i poza nią

Dyrekcja szkoły

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie udzielania pierwszej

pomocy

Uwzględnienie tematyki

W planie wychowawczym klasy

- ćwiczenia z uczniami

Nauczyciel

Pierwszej pomocy

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z interenetu

- Poszerzenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń wynikających i niewłaściwego korzystania z interenetu

Wychowawcy

Nauczyciele

informatyki


 • Działania zmierzające do regularnego uczęszczania uczniów do szkoły

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uświadomienie uczniom i rodzicom

konsekwencji nie chodzenia  do szkoły


- podejmowanie tematyki wagarów

na lekcjach wychowawczych.

- kontrola frekwencji

- rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi)

– na temat praw i

obowiązków ucznia w świetle prawa

oświatowego.

- pisemne lub telefoniczne  powiadamianie rodziców (opiekunów

prawnych)

- kierowanie uczniów z dużą absencją

na badania do PPP,

- współpraca z kuratorami sądowymi

- kierowanie wniosków

do Sądu Rejonowego

Wszyscy nauczyciele

Pracownicy szkoły


 • Działania szkoły zmierzające do upowszechnienia zdrowego trybu życia

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Nauka właściwego dbania o higienę osobistą, wad  postawy oraz uczenie zasad racjonalnego odżywiania


- lekcje wychowawcze, przygotowania do życia w rodzinie

- pogadanki spotkania z pielęgniarka

szkolną

- materiały informacyjne o tematyce prozdrowotnej

- udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

- dożywianie w szkole

- zorganizowanie „Lekki plecak”

- konkursy o tematyce

promowania zdrowia

Wychowawcy

Higienistka

Pozostali pracownicy szkoły

Stworzenie warunków

Do dbania o higienę pracy

I wypoczynku

- Wietrzenie pomieszczeń

- Współpraca z rodzicami w zakresie

wyposażenia ucznia w strój gimnastyczny, obuwie zmienne

- dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do indywidualnych potrzeb ucznia

- uwzględnienie czasu przeznaczonego

na  aktywny wypoczynek

- hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie zdrowego organizowania i spędzania

Czasu wolnego oraz dbania o aktywność fizyczną

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia świetlicowe

Wycieczki

Wszyscy nauczyciele

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywanie

Emocji

- lekcje wychowawcze

lekcje z pedagogiem wg programu Spójrz inaczej

- indywidualne rozmowy z uczniami

Wychowawcy

Pedagog

Zachęcanie uczniów do aktywności

Na rzecz środowiska naturalnego

Udział w akcjach promujących ekologię

- udział w zbiórkach makulatury, baterii, tonerów itp. Plastikowych nakrętek

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody


 • Profilaktyka uzależnień

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach

wychowawczych


- pogadanka,

dyskusja

- formy plastyczne

(gazetki, plakaty)


Wychowawcy klas

Realizacja elementów  programu ‘Spójrz  inaczej ‘ wśród dzieci


- zajęcia edukacyjne

Pedagog szkolny

Uświadomienie uczniom zagrożeń

zdrowotnych wynikających z

nadużywania alkoholu

Pogadanki

Dyskusje na godzinach

wychowawczych


Realizacja tematyki mówiącej o  szkodliwości palenia


- wykład, pogadanka

- konkurs na plakat antynikotynowy

- dyskusja

wychowawcy

nauczyciel

plastyki

pielęgniarka

Uświadomienie dzieciom wpływu

palenia na zdrowie oraz wyniki w

nauce i sporcie


Rozmowy na godzinach

Wychowawczych

Pogadanki

Wychowawcy

Nauczyciel wychowania

fizycznego

Pogłębianie wśród uczniów, rodziców i uaktualnianie wiedzy na temat narkotyków, środków psychotropowych i mechanizmów powstawania uzależnień


-wykład prowadzony przez

przedstawicieli straży miejskiej

- pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych

- projekcja filmu dydaktycznego


Wychowawcy

Pedagog


Szerzenie informacji wśród

rodziców i uczniów o instytucjach i

ośrodkach, gdzie młodzież może

szukać wsparcia w walce z nałogiem

Indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami

rozpowszechnianie broszur tematycznych, ulotek i innych materiałów

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz

uświadamianie skutków stosowania

przemocy


- szkolenie Rady

Pedagogicznej

- poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)


Wszyscy nauczyciele

Działania

podejmowane w przypadku rozpoznania przypadków przemocy w rodzinie


założenie Niebieskiej

Karty

- powiadomienie zespołu

interdyscyplinarnego

- powiadamianie Policji

- współpraca z kuratorami

sądowymi

- skierowanie wniosku do

Sądu Rejonowego


Pedagog przy współpracy

Z nauczycielami


Realizatorami programu oddziaływań profilaktycznych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

W działania profilaktyczne zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.


Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

 • poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
 • obserwację uczniów,
 • systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
 • poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

2. Proponowanie i wdrażanie spójnego programu działań wychowawczo-profilaktycznych wynikającego z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły.

3. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu


5. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.

6. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

7. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.

8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.


Dyrektor

 1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
 3. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.
 2. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program profilaktyki.
 3. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu profilaktyki.
 4. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
 5. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku.
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
 8. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 2. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 3. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 4. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
 5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.


Zadania Rady  Rodziców - czyli Komitetu Rodzicielskiego

 1. Opiniowanie Szkolnego programu profilaktyki .
 2. Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat profilaktyki.
 3. Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.


Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie profilaktyki.
 2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program profilaktyki.
 3. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu..
 5. W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.


Monitoring i ewaluacja działań profilaktycznych

 Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu profilaktyki do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Okresowego podsumowania działalności profilaktycznej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań profilaktycznych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

Zadania pedagoga szkolnego:

Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu profilaktycznego szkoły poprzez:

 1. Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.
 2. Gromadzenie dokumentacji własnej.
 3. Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
 4. Obserwację przebiegu programu.
 5. Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.
 6. Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania z realizacji programu profilaktyki.


Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych

W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki:

UCZNIOWIE:

 • Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy
 • Posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków
 • Będą dostrzegali swoje mocne strony
 • Chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia
 • Zmniejszy się wypadkowość wśród uczniów pomagających w rodzinnych gospodarstwach rolnych

RODZICE:

 • Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy
 • Zwiększy się świadomość zagrożeń występujących z angażowania dzieci do prac w rodzinnych gospodarstwach rolnych; higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania
 • Korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych

NAUCZYCIELE/ WYCHOWAWCY

 • Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
 • Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy.

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat.

Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego poprzez :

 • Diagnozę wybranych obszarów

Podstawową formą ewaluacji będą:

 • Obserwacja
 • Wywiad , rozmowa
 • Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły
 • Metody socjometryczne

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

Program wychowawczy 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

do realizacji na lata 2013-2016

opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców szkoły

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2013/2014 z dnia 05.09.2013r.


 Program wychowawczy szkoły powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest to kontynuacja poprzednich programów realizowanych dotychczas w naszej szkole. Niniejszy program wychowawczy jest powiązany z  programem  profilaktyki szkoły.

Podstawą szkolnego programu wychowawczego są następujące akty prawne:


 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Program polityki prorodzinnej państwa
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkól podstawowych i gimnazjów
 • Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Europejska Karta Praw Człowieka
 • Statut szkoły


Cel główny:

„Uczeń szkoły rozwija się wszechstronnie i realizuje potrzeby bez agresji i przemocy”


Zgodnie z Misją szkoły jesteśmy szkołą, w której:

 •  Szanujemy godność i prawa każdego człowieka.
 • Demokratycznie rozwiązujemy problemy.
 • Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów.
 • Dbamy o dobre imię szkoły.
 • Dbamy o pełne bezpieczeństwo naszych uczniów.
 • Naszą nadrzędną wartością jest czynienie dobra, walka ze złem i rozbudzanie ludzkiej wrażliwości wśród uczniów.

Model absolwenta

  Absolwent naszej szkoły powinien wynieść po ukończeniu w niej nauki odpowiednią dawkę wiedzy potrzebną w dalszej edukacji, a przede wszystkim powinien reprezentować odpowiednią postawę moralną, jak również posiadać odpowiednie umiejętności. Powinien w dorosłym życiu odróżniać dobro od zła. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych musi opierać się na podstawowych wartościach, jakimi są dobro i piękno.


Absolwent szkoły jest:

 • Miły, uprzejmy i życzliwy.
 • Wrażliwy na potrzeby innych.
 • Tolerancyjny dla innych zachowań i poglądów.
 • Samokrytyczny i obiektywny.
 • Samodzielny i odpowiedzialny za swoje postępowanie.
 • Pozytywny emocjonalnie i odporny psychicznie.
 • Uczciwy, rzetelny, pracowity i systematyczny.
 • Ambitny i kreatywny.
 • Dociekliwy i ciekawy świata.
 • Świadomy swych życiowych oczekiwań.
 • Optymistą
 • Człowiekiem bez nałogów.
 • Przygotowany teoretycznie do życia w rodzinie.
 • Aktywny społecznie.


Absolwent szkoły potrafi:

 • Logicznie myśleć, analizować i wyciągać wnioski.
 • Dokonywać właściwych wyborów moralnych (odróżniać dobro od zła).
 • Dostrzegać zagrożenia cywilizacyjne i walczyć z nimi.
 • Rozumieć związek człowieka i przyrody, dbać o nią.
 • Dostrzegać problemy lokalnego środowiska.
 • Pielęgnować wartości kultury regionalnej i dostrzegać jej związki z kulturą europejską.
 • Być świadomym odbiorcą kultury i tworzyć ją.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji i dokonywać ich selekcji.
 • Odróżniać prawdę od fałszu (media, sekty, reklamy).
 • Właściwie prezentować swoje poglądy.
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Kontrolować swoje emocje i walczyć ze stresem.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Nie ulegać złym wpływom, walczyć z uzależnieniami.
 • Posługiwać się obcym językiem.
 • Stawiać sobie cele życiowe i znajdować sposoby ich realizacji, analizować własne postępowanie i wyciągać z niego wnioski.
 • Wspieranie uczniów zdolnych poprzez indywidualizowanie procesu dydaktycznego konsultacje i dodatkowe zajęcia.
 • Możliwość szerokiego korzystania ze sprzętu szkolnego (pracownia komputerowa sprzęt sportowy, nagłośnienie).
 • Organizację okolicznościowych imprez popołudniowych (mikołajki, zabawy klasowe).
 • Kreowanie partnerskiej roli samorządu szkolnego w kierowaniu szkołą.
 • Indywidualne konsultacje przedmiotowe z nauczycielami wszystkich przedmiotów w   czasie pozalekcyjnym.


Uświadamianie rodzicom potrzeb rozwojowych młodzieży poprzez:

 Wprowadzanie w/w problematyki do spotkań z rodzicami – pedagogizację rodziców, stworzenie możliwości indywidualnego kontaktu rodziców  psychologiem, pedagogiem, indywidualne spotkania wychowawcy i dyrekcji szkoły z rodzicami „trudnych wychowawczo” uczniów.


Współpraca wychowawcza ze środowiskiem lokalnym

 W celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego szkoła musi nawiązać współprace z innymi placówkami i instytucjami społecznymi. Środowisko pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Władzę lokalne i organ prowadzący szkołę

 • Zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne

 Komenda Miejska Policji

 • Udział uczniów  zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania agresji i przemocy.
 • Zapobieganie przestępczości.

 Sąd rodzinny

 • Współpraca z kuratorami
 • Organizowanie opieki prawnej nad dzieckiem zagrożonym wychowawczo

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 • Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu.

Rodzice

 • Szerokie włączanie rodziców w działania na rzecz szkoły (pomoc w urządzaniu sal lekcyjnych, udział w organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć szkolnych, opieka nad uczniami na wycieczkach, w czasie dyskotek i inne).
 • Organizowanie w szkole imprez otwartych dla rodziców, przedstawicieli władz miejskich i powiatowych (imprezy artystyczne, sportowe)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Udzielanie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Placówki kulturalne i oświatowe

 • Wyjścia do kin
 • Udział w spektaklach teatralnych
 • Udział uczniów w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno- oświatowe
 • Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych
 • Korzystanie przez uczniów z centrum multimedialnego
 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego

 1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice.
 2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu wychowawczego i są jego współtwórcami.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

Powinności wychowawców klasowych

 1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
 2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie.
 3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
 4. Opracowanie dla swojej klasy planu działań wychowawczych,
 5. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcą świetlicy.
 6. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy.
 7. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych.
 8. Obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów.
 9. Organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań.
 10. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów.
 11. Organizowanie imprez klasowych wycieczek itp.
 12. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów w formie obowiązującej w szkole i wspieranie ich w wychowaniu dzieci.
 13. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.
 14. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.


Zadania Zespołu Wychowawczego

 W celu koordynacji oddziaływań wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach utworzony został Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców i pedagoga szkolnego. Zespół Wychowawczy podejmuje następujące działania:

 • Analizuje i diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.
 • Inspiruje i upowszechnia nowe formy i metody pracy wychowawczej,
 • Organizuje doskonalenie zawodowe w zakresie zadań wychowawcy klasy,
 • Otacza opieką młodych wychowawców, w porozumieniu z rodzicami przygotowuje i wdraża do realizacji program profilaktyki i program wychowawczy.
 • Prowadzi ewaluacje działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole.

Powinności wychowawcze pracowników szkoły

Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji.

Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest:

 1. Każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów powinny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy lub do zespołu wychowawczego,
 2. Zdecydowane reagowanie na przejawy brutalnej agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły,
 3. Czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów.

Zasady współpracy z rodzicami

 1. Rodzice uczniów mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami.
 2. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców  oraz współorganizować imprezy szkolne, wycieczki, zielone szkoły
 3. wychowawca zapoznaje rodziców z dokumentami regulującymi życie szkoły ( programem wychowawczym, programem profilaktyki, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz kryteriami oceny zachowania) i udostępnia do wglądu.
 4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej ( przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej.
 5. Obowiązkiem rodziców jest udział w zaplanowanych zebraniach klasowych każdego roku
 6. Formy kontaktów rodziców zer szkoła:
 • Zaplanowane zebrania
 • Zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy
 • Indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami

Na zebraniach klasowych wychowawca sporządza listy obecności rodziców, kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku

  7. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemnie w sytuacjach wymagających natychmiastowych lub braku dłuższego kontaktu ze strony rodziców ( nieobecność na zebraniach, nie zgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela).

  8. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu  rodzice są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy.

  9. Rodzice powinni osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji podając przyczyny nieobecności dziecka. Brak usprawiedliwiania lub nie dostarczenia go przez ucznia w terminie oznacza wpisanie przez wychowawcę godzin nieusprawiedliwionych.

  10.Rodzice powinni poinformować wychowawcę o nieobecności dziecka, jeśli ta nieobecność jest dłuższa niż tydzień czasu i wspólnie ustalić plan wyrównywania zaległości przez ucznia( jeśli jest taka potrzeba).

  11. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształtowania i wychowywania dzieci.

  12. Rola szkoły sprowadza się do wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

  Mając na względzie wspomagającą rolę szkoły względem rodziców oczekujemy od nich następujących postaw:

  • Zaufania do szkoły
  • Zaufania sprawami własnego dziecka
  • Współdziałania i zainteresowania
  • Bycia rodzicem a nie kolegą dla swojego dziecka
  • Uczestniczenia w wypracowaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia Rodziców i Nauczycieli
  • Wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli

  HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH , SPOSOBY REALIZACJI

  Wspieranie ucznia w zakresie rozwoju intelektualnego.

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  ODPOWIEDZIALNI

  1. Praca z uczniem zdolnym  Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania

  Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych

  Prowadzenie kół zainteresowań

  Różnicowanie zadań na lekcji

  Uczniowie jako asystenci

  Konsultacje indywidualne

  Dodatkowe zajęcia z uczniem

  zdolnym w ramach zajęć dodatkowych

  Dyrektor szkoły nauczyciele przedmiotu


  2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce


  Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych.

  Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

  Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej .

  Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia.

  Indywidualna opieka pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów w szkole


  Wychowawcy

  świetlicy

  nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciele specjaliści  3. Praca z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym

  Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP

  Integracja klasowa

  Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych.

  Nauczyciele specjaliści, wychowawcy


  Wspieranie ucznia w zakresie rozwoju emocjonalnego.

  1. Radzenie sobie w różnych sytuacjach np. stresowych, problemowych, nowych.


  Zapoznanie ze sposobami koncentracji uwagi

  Spotkania z pedagogiem, terapeutą, policjantem

  Pogadanki na lekcjach wychowawczych – Jak radzic sobie z emocjami w sytuacjach trudnych

  Prowadzenie lekcji otwartych

  Ćwiczenia relaksacyjne podczas lekcji


  Pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele, psycholog z PPP  2. Wdrażanie postaw asertywnych


  Rozwijanie postaw asertywnych (zabawy integracyjne, dyskusje, filmy edukacyjne, treści nauczania)  Wychowawcy świetlicy, wszyscy nauczyciele

  3 .Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych


  Zajęcia socjoterapeutyczne „Świetlica siódemeczka”

  Indywidualna opieka pedagoga nad dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu

  Pedagog szkolny, nauczyciele prowadzący zajęcia socjoterapeutyczna  Wspieranie  ucznia w zakresie funkcjonowania:

  1. w klasie
  2. w społeczeństwie

  1a. Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej (klasie)


  Wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminu szkoły, zasad zachowania na lekcji i w czasie przerw

  Opracowanie na każdym przedmiocie reguł współpracy w czasie lekcji – kontrakty oraz konsekwencji jego nieprzestrzegania

  Organizacja imprez klasowych jak: wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki klasowe, wyjścia do teatru lub kina, rozgrywki sportowe, wigilie klasowe


  Wszyscy nauczyciele  2a.. Profilaktyka agresji i przemocy


  Warsztaty i zajęcia na temat: asertywność i negocjacje jako nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

  Na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z wdż wskazywanie  takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, zdolność empatii, wyrażanie uczuć, udzielanie pomocy w nauce i trudnych sytuacjach życiowych poprzez stosowanie metod aktywnych jak: drama, trening interpersonalny, ćwiczenia grupowe


  Pedagog szkolny, pracownicy PPP


  3a. Edukacja społeczno-prawna uczniów


  Spotkania z policjantem,  strażą miejską, kuratorem zawodowym

  Spektakle profilaktyczne

  Aktywne lekcje wychowawcze


  Wszyscy nauczyciele,

  Pedagog szkolny

  1b. Kształtowanie samorządności i demokracji


  Wybory do samorządu klasowego

  Działalność Samorządu Uczniowskiego


  Wychowawcy

  Opiekunowie samorządu

  2b .Kształtowanie poczucia odpowiedzialności


  Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji na forum szkoły


  Wychowawcy

  Opiekunowie samorządu

  3b. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

  Nawiązywanie kontaktów ze szkołami poprzez Internet

  Poprzez kontakty indywidualne

  Wszyscy nauczyciele

  Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

  1. Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej

  Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych np. z okazji święta Niepodległości

  Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Mysłowice

  Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

  Udział w konkursach związanych z miastem rodzinnym.

  Nauczyciel historii , języka polskiego

  2. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

  Udział i współtworzenie imprez szkolnych jak; pasowanie pierwszoklasistów, jasełka,  festyn rodzinny, uroczystości związane z obchodami dnia patrona szkoły, dzień otwarty szkoły

  Udział w akcjach charytatywnych jak: Góra grosza, pomoc zwierzętom ze schroniska, zbieranie nakrętek plastikowych na cele rehabilitacyjne,


  Wszyscy nauczyciele

  3. Znajomość życia i działalności Kornela Makuszyńskiego ukazywanie przez niego postaw i wartości, poznawanie twórczości

  Organizacja konkursów literacko-poetyckich, plastycznych związanych z patronem szkoły

  Przygotowanie uroczystości Święta szkoły

  Udział w konkursach pozaszkolnych

  Poszerzanie i utrwalanie wiadomości i ciekawostek z życia Kornela Makuszyńskiego ( gazetka szkolna, biblioteka)

  Nauczyciele języka polskiego i historii


  Rozwijanie prawidłowych nawyków zdrowotnych.

  1. Promowanie zdrowego stylu życia


  Realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego

  Udział uczniów w konkursach np.  Pierwsza pomoc przedmedyczna, Mały ratowniczek.

  Pielęgniarka, nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu pierwszej pomocy

  2.  Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych


  Organizacja konkursów ekologicznych

  Obchody Dnia Ziemi

  Udział w akcji Sprzątanie Świata

  Segregowanie surowców wtórnych poprzez wprowadzenie do szkoły  kolorowych pojemników

  Ekspozycja gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej

  Dbałość o tereny zielone w najbliższym środowisku

  Nauczyciel przyrody

  3. Udział szkoły w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowy styl życia

  Szklanka mleka, owoce w szkole  Dyrektor szkoły intendentka,

  4. Przekazywanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie

  Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych i wdż.

  Spotkania z pielęgniarką

  Wybierania i omawianie stosownej literatury

  Spotkania z psychologiem i pedagogiem


  Pielęgniarka, nauczyciel wdż


  Przestrzeganie zasad kultury osobistej i ogólnie przyjętych norm społecznych.


  1. Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych

  Przypominanie i egzekwowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się zawartych w regulaminach obowiązujących w Statucie Szkoły
  Zawieranie kontraktów między nauczycielami a uczniami
  Wyrabianie szacunku dla dóbr osobistych i materialnych, dbałość o bezpieczeństwo i czystość na terenie szkoły, estetyczny wystrój sal lekcyjnych
  Przygotowanie do rozumienia podstawowych wartości.
  Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

  Udział w akcjach charytatywnych

  Wszyscy nauczyciele


  Współpraca szkoły z rodzicami.

  1. Współpraca z rodzicami


  Zaznajomienie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły – Statut, program wychowawczy, program profilaktyczny

  Współudział w tworzeniu programów i planów pracy szkoły

  Praca własna na rzecz szkoły

  Sponsorowanie przez rodziców

  Udział rodziców w organizowaniu imprez  szkolnych, w konkursach

  Pomoc przy organizacji zawodów sportowych

  Możliwość współredagowania  strony internetowej szkoły

  Prezentacja własnych pomysłów i zainteresowań

  Zebrania rodziców z wychowawcami klas, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, rozmowy telefoniczne

  Dzień otwarty czyli rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem  Wychowawcy klas, dyrektor szkoły

  2. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w wychowaniu

  Pedagogizacja Rodziców- warsztaty

  Gazetka dla Rodziców

  Rozmowy indywidualne

  Wychowawcy, pedagog

  3. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły.

  Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach, biwakach.

  Lekcje otwarte z udziałem rodziców.

  Spotkania z wychowawcą


  Wychowawcy


  Realizatorami programu oddziaływań wychowawczych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

  W działania wychowawcze zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.


  Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.

  1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

  • poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
  • obserwację uczniów,
  • systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
  • poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

  2. Proponowanie i wdrażanie spójnego programu działań wychowawczo-profilaktycznych wynikającego z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły.

  3. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

  4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

  5. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.

  6. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

  7. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.

  8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.


  Dyrektor

  1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie wychowania.
  2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania..


  Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.

  1. Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.
  2. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program wychowawczy.
  3. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu wychowawczego.
  4. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
  5. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu wychowawczego.
  6. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
  7. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej.

  Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

  1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
  2. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
  3. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
  4. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
  5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.

  Zadania Rady  Rodziców - czyli Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

  1.  Opiniowanie Szkolnego programu wychowawczego .

  2.  Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat wychowania.

  3.   Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.


  Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.


  1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie wychowania.
  2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program wychowawczy.
  3. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich dzieci.
  4. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu..
  5. W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.

  Monitoring i ewaluacja działań wychowawczych

  Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu wychowawczego do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

  Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Podsumowania działalności wychowawczej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań wychowawczych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

  Zadania pedagoga szkolnego:

  Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu wychowawczego szkoły poprzez:

  1.  Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.

  2. Gromadzenie dokumentacji własnej.

  3. Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu wychowawczego.

  4. Obserwację przebiegu programu.

  5. Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.

  6.   Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania z
  realizacji programu wychowawczego.


  Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego:

  Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat.

  Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie każdego

  roku szkolnego poprzez :

  • Diagnozę wybranych obszarów

  Podstawową formą ewaluacji będą:

  • Obserwacja
  • Wywiad , rozmowa
  • Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły
  • Metody socjometryczne

  Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.