Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

rok szkolny 2013/2014

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Wymaganie: 11.

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodziców

4. Uczniów

 

 

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Działach

 

Data sporządzenia: 30.04.2014r.

1. Wstęp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie spełniania przez szkołę wymagań w wybranym obszarze działalności szkoły.
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze działaniach.
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

b) Narzędzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły.

c) Warunki w jakich dane były zbierane:

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli (17 osób). Wywiad został przeprowadzony z dyrektorem szkoły.

Podczas badania nie było przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział wszyscy członkowie zespołu ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wyników badań.

Na początku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewnętrznej i  harmonogram ewaluacji. Dyrektor spotykał się z zespołem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2013/2014 - do 21 marca 2014r.

W szkole prowadzana jest analiza wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego, która przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzględnia ona m.in. średnie wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania wyników szkoły z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. Dokonuje się również porównania wyników w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych, działających w podobnym środowisku. Następnie nauczyciele przedmiotowcy dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowują wnioski. Formułowane wnioski prowadzą do udoskonalenia procesu dydaktycznego. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciele nie widzą potrzeby zmian w sposobie analizowania danych. Wszyscy ankietowani uważają, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdrażane są w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo.

W ramach godzin dodatkowych uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki punktowe na sprawdzianie próbnym uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, a pozostali mogą brać udział w kołach zainteresowań.

Nauczyciele wskazują, że po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu na swoich przedmiotach analizują błędy uczniów. Zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostają wyjaśnione i rozwiązane.

Porównując wyniki sprawdzianu i średnie ocen końcowych można stwierdzić, że w większości się one pokrywają.

Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dzięki analizie sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie mają kłopoty.

W opinii dyrektora uzyskanie widocznej poprawy jakości pracy szkoły jest procesem długofalowym. Zależy od wielu czynników m.in. środowiskowych oraz możliwości intelektualnych uczniów klasy VI w danym roku.

 

Ponadto w ankiecie ustalono, że:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.
 • W szkole wyłowiono zespół analizujący wyniki sprawdzianu.
 • Analiz dokonuje się od 8 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do całego zespołu klasowego.
 • Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu, gminy.
 • Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np: modyfikacji testów i sprawdzianów.
 • Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wszyscy wychowawcy informują rodziców o wynikach sprawdzianu i wnioskach z jego analizy na zebraniu.
 • Wychowawcy klas IV-VI przedstawia w sposób ogólny wyniki sprawdzianu uczniom oraz wskazują umiejętności, nad którymi należy pracować.
 • Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 • W Szkole działa Zespół wychowawczy. Działania są jasno sprecyzowane. Przewodniczący zespołu dba o realizację planu pracy.
 • Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
 • Systematycznie organizowane są apele szkolne mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły oraz po lekcjach.
 • Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania.
 • Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.

 

3. Wnioski i rekomendacje:

1. W szkole systematycznie sporządza się raporty, w których zamieszczone są analizy wyników zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników.

2. Wykazano użyteczność zastosowania wyciągniętych wniosków jako instrumentu przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Analizy przeprowadzane przez szkołę i proces wdrażania wniosków są skuteczne, gdyż przynoszą założone efekty, co przejawia się we wzroście efektów kształcenia.

 

 • Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 • Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 • Na zebraniach z rodzicami poinformować, w jakich dziedzinach mogą wspomóc swoje dziecko w kształtowaniu umiejętności i we wszechstronnym przygotowaniu do sprawdzianu.
 • Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.
 • Badać opinię uczniów i rodziców na temat relacji między wynikami sprawdzianu, a ich oczekiwaniami.

 

4. Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na lekcjach wychowawczych.
 • Rodzicom - na zebraniu.

 

5. Załączniki:

 • Ankieta dla rodziców.
 • Ankieta dla uczniów.
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport ewaluacji jest dostępny w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej.

Program profilaktyki 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

do realizacji na lata 2013-2016

opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców uczniów szkoły
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2013/2014 z dnia 05.09.2013r.


Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest to kontynuacja poprzednich programów realizowanych dotychczas w naszej szkole. Niniejszy program stanowi uzupełnienie programu wychowawczego.

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity –Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r ( Dz. U. z  2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(Dz. U. Nr 10, poz. 55 z  późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie  szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016(Dz. U.z 2011.r.Nr78, poz. 428)•
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011.r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce  w szkole”(Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

Celem programu jest:

 1. Kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy i aktywny styl życia i sposobów spędzania wolnego czasu
 2. Ochrona ucznia – dziecka przed agresją, uzależnieniami.
 3. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic, uczeń- rodzic, uczeń- uczeń.
 5. Promowanie życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych.
 6. Utrwalenie szacunku do godła państwa polskiego i symboli narodowych.
 7. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego ucznia.
 8. Rozwijanie zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy).
 9. Bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.


W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:


-          program MENIS „ Wyprawka szkolna”

-          program Owoce w szkole

-          program profilaktyczno- terapeutyczny Siódemeczka

-          program Spójrz inaczej

-          program Akcja szklanka mleka

-          program Lekki plecak


HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, OBSZARY DZIAŁAŃ, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI


 • Działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów ze statutem i obowiązującymi w szkole regulaminami oraz wypracowanie jasnych reguł i norm postępowania w grupie klasowej.


- Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz konsekwencjami ich nie przestrzegania.

- Wypracowanie własnego regulaminu klasowego.

-Wprowadzenie zeszytów korespondencji  rodzicami.

Wychowawcy

Klas

Wdrażanie do życia w szkole i w klasie

-Ustalenie norm i zasad panujących w klasie – wypracowanie kontraktów klasowych

- Pomoc nowym uczniom w adaptacji do środowiska szkolnego

Wychowawcy klas

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte w programie Spójrz inaczej

Zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczącymi agresji

Spotkania ze strażą miejską

Pedagog

Wychowawcy


Wyeliminowanie wulgaryzmów u uczniów

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Indywidualne rozmowy z uczniami

Rozmowy i wskazówki dla rodziców

Wychowawcy

Pedagog

Pozostali

Pracownicy szkoły

Promowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych i

Sprzętu elektronicznego

Zapoznanie uczniów z regulaminem

Przedstawienie regulaminu rodzicom podczas zebrań

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy


Przeciwdziałanie przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom

Spotkania uczniów z policją, prelekcje, pogadanki

Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę pedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem

Pedagog

Wychowawcy • Działania zmierzające do wyeliminowania nieporadności wychowawczej rodziców


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Udzielanie pomocy

Pedagogicznej i

psychologicznej

rodzicom

-Indywidualne rozmowy

Z rodzicami

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy klas

Angażowanie rodziców do

ścisłej współpracy wychowawczej

ze szkołą

-Rozwiązywanie indywidualnych problemów

- Organizacja uroczystości, imprez z udziałem rodziców i przy ich pomocy

Wszyscy nauczyciele

Poprawa sytuacji materialnej rodziców

-Wyprawka szkolna dla klas I- III

- Współpraca z MOPS-em

- Wypożyczenie  podręczników z biblioteki szkolnej

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Pedagog


Pedagogizacja rodziców- zagadnienia dot. Uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji

-Tablica informacyjna dla rodziców

-Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele


 • Działania zmierzające do podniesienia motywacji do nauki


Zadania

Formy

Odpowiedzialni

Wzmocnienie motywacji

Uczniów do nauki

-Indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami

- Stosowanie aktywizujących metod

nauczania

- Współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Wychowawcy

Pedagog

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

- Indywidualne rozmowy, ćwiczenia, współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Pedagog

Wychowawcy

Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Zajęcia logopedyczne

- Pomoc w odrabianiu zadań

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6 letnich

- Diagnoza potrzeb

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Pomoc w odrabianiu lekcji

- Monitorowanie funkcjonowania grup dzieci 6 – letnich w warunkach klasowych i świetlicowych

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa własnego i innych


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapewnienie bezpieczeństwa

W drodze do szkoły i ze szkoły

Akcja” Bezpieczna droga

Do szkoły dla klas I

- Tematyka realizowana na zajęciach zintegrowanych

i na godzinach wychowawczych

- Udział w akcjach ogólnopolskich

- Egzekwowanie od rodziców zwalniania ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę lub osobiste poinformowanie osoby upoważnionej  do zwolnienia dziecka


Wychowawca

Pedagog


Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w czasie ćwiczeń, wycieczek zabaw


- Pogadanki na zajęciach zint. I godz. Wych.

- Regulamin sali gimnastycznej, zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu, pomoc w asekuracji podczas wykonywanych ćwiczeń

Apele, pogadanki

Regulaminy

Konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

- Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w szkole  i poza nią

Dyrekcja szkoły

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie udzielania pierwszej

pomocy

Uwzględnienie tematyki

W planie wychowawczym klasy

- ćwiczenia z uczniami

Nauczyciel

Pierwszej pomocy

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z interenetu

- Poszerzenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń wynikających i niewłaściwego korzystania z interenetu

Wychowawcy

Nauczyciele

informatyki


 • Działania zmierzające do regularnego uczęszczania uczniów do szkoły

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uświadomienie uczniom i rodzicom

konsekwencji nie chodzenia  do szkoły


- podejmowanie tematyki wagarów

na lekcjach wychowawczych.

- kontrola frekwencji

- rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi)

– na temat praw i

obowiązków ucznia w świetle prawa

oświatowego.

- pisemne lub telefoniczne  powiadamianie rodziców (opiekunów

prawnych)

- kierowanie uczniów z dużą absencją

na badania do PPP,

- współpraca z kuratorami sądowymi

- kierowanie wniosków

do Sądu Rejonowego

Wszyscy nauczyciele

Pracownicy szkoły


 • Działania szkoły zmierzające do upowszechnienia zdrowego trybu życia

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Nauka właściwego dbania o higienę osobistą, wad  postawy oraz uczenie zasad racjonalnego odżywiania


- lekcje wychowawcze, przygotowania do życia w rodzinie

- pogadanki spotkania z pielęgniarka

szkolną

- materiały informacyjne o tematyce prozdrowotnej

- udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

- dożywianie w szkole

- zorganizowanie „Lekki plecak”

- konkursy o tematyce

promowania zdrowia

Wychowawcy

Higienistka

Pozostali pracownicy szkoły

Stworzenie warunków

Do dbania o higienę pracy

I wypoczynku

- Wietrzenie pomieszczeń

- Współpraca z rodzicami w zakresie

wyposażenia ucznia w strój gimnastyczny, obuwie zmienne

- dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do indywidualnych potrzeb ucznia

- uwzględnienie czasu przeznaczonego

na  aktywny wypoczynek

- hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie zdrowego organizowania i spędzania

Czasu wolnego oraz dbania o aktywność fizyczną

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia świetlicowe

Wycieczki

Wszyscy nauczyciele

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywanie

Emocji

- lekcje wychowawcze

lekcje z pedagogiem wg programu Spójrz inaczej

- indywidualne rozmowy z uczniami

Wychowawcy

Pedagog

Zachęcanie uczniów do aktywności

Na rzecz środowiska naturalnego

Udział w akcjach promujących ekologię

- udział w zbiórkach makulatury, baterii, tonerów itp. Plastikowych nakrętek

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody


 • Profilaktyka uzależnień

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach

wychowawczych


- pogadanka,

dyskusja

- formy plastyczne

(gazetki, plakaty)


Wychowawcy klas

Realizacja elementów  programu ‘Spójrz  inaczej ‘ wśród dzieci


- zajęcia edukacyjne

Pedagog szkolny

Uświadomienie uczniom zagrożeń

zdrowotnych wynikających z

nadużywania alkoholu

Pogadanki

Dyskusje na godzinach

wychowawczych


Realizacja tematyki mówiącej o  szkodliwości palenia


- wykład, pogadanka

- konkurs na plakat antynikotynowy

- dyskusja

wychowawcy

nauczyciel

plastyki

pielęgniarka

Uświadomienie dzieciom wpływu

palenia na zdrowie oraz wyniki w

nauce i sporcie


Rozmowy na godzinach

Wychowawczych

Pogadanki

Wychowawcy

Nauczyciel wychowania

fizycznego

Pogłębianie wśród uczniów, rodziców i uaktualnianie wiedzy na temat narkotyków, środków psychotropowych i mechanizmów powstawania uzależnień


-wykład prowadzony przez

przedstawicieli straży miejskiej

- pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych

- projekcja filmu dydaktycznego


Wychowawcy

Pedagog


Szerzenie informacji wśród

rodziców i uczniów o instytucjach i

ośrodkach, gdzie młodzież może

szukać wsparcia w walce z nałogiem

Indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami

rozpowszechnianie broszur tematycznych, ulotek i innych materiałów

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz

uświadamianie skutków stosowania

przemocy


- szkolenie Rady

Pedagogicznej

- poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)


Wszyscy nauczyciele

Działania

podejmowane w przypadku rozpoznania przypadków przemocy w rodzinie


założenie Niebieskiej

Karty

- powiadomienie zespołu

interdyscyplinarnego

- powiadamianie Policji

- współpraca z kuratorami

sądowymi

- skierowanie wniosku do

Sądu Rejonowego


Pedagog przy współpracy

Z nauczycielami


Realizatorami programu oddziaływań profilaktycznych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

W działania profilaktyczne zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.


Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

 • poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
 • obserwację uczniów,
 • systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
 • poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

2. Proponowanie i wdrażanie spójnego programu działań wychowawczo-profilaktycznych wynikającego z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły.

3. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu


5. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.

6. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

7. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.

8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.


Dyrektor

 1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
 3. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.
 2. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program profilaktyki.
 3. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu profilaktyki.
 4. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
 5. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku.
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
 8. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 2. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 3. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 4. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
 5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.


Zadania Rady  Rodziców - czyli Komitetu Rodzicielskiego

 1. Opiniowanie Szkolnego programu profilaktyki .
 2. Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat profilaktyki.
 3. Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.


Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie profilaktyki.
 2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program profilaktyki.
 3. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu..
 5. W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.


Monitoring i ewaluacja działań profilaktycznych

 Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu profilaktyki do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Okresowego podsumowania działalności profilaktycznej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań profilaktycznych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

Zadania pedagoga szkolnego:

Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu profilaktycznego szkoły poprzez:

 1. Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.
 2. Gromadzenie dokumentacji własnej.
 3. Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
 4. Obserwację przebiegu programu.
 5. Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.
 6. Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania z realizacji programu profilaktyki.


Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych

W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki:

UCZNIOWIE:

 • Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy
 • Posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków
 • Będą dostrzegali swoje mocne strony
 • Chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia
 • Zmniejszy się wypadkowość wśród uczniów pomagających w rodzinnych gospodarstwach rolnych

RODZICE:

 • Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy
 • Zwiększy się świadomość zagrożeń występujących z angażowania dzieci do prac w rodzinnych gospodarstwach rolnych; higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania
 • Korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych

NAUCZYCIELE/ WYCHOWAWCY

 • Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
 • Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy.

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat.

Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego poprzez :

 • Diagnozę wybranych obszarów

Podstawową formą ewaluacji będą:

 • Obserwacja
 • Wywiad , rozmowa
 • Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły
 • Metody socjometryczne

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze

Procesy zachodzące w szkole

Wymagania

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych


Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodziców

4. Uczniów

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Działach

Data sporządzenia: 30.04.2013r.

1. Wstęp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie spełniania przez szkołę wymagań w wybranych obszarach działalności szkoły
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze działaniach.
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

b) Narzędzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z pedagogiem szkolnym,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły.

c) Warunki w jakich dane były zbierane:

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli (17 osób). Wywiad został przeprowadzony z dyrektorem szkoły.

Podczas badania nie było przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział wszyscy członkowie zespołu ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wyników badań.

Na początku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewnętrznej. Ponadto opracowano harmonogram ewaluacji wyznaczając nauczycieli do prowadzenia ewaluacji w wybranych obszarach. Dyrektor spotykał się z zespołem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2012/2013 - do 22 marca 2013r.


Analiza dokumentów

Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, plany pracy wychowawców klasowych określają oddziaływania wychowawcze szkoły. Uczniowie uczestniczą w tworzeniu określonych zadań zmierzających do powstawania określonych postaw tworząc wewnątrzszkolne dokumenty, regulaminy.

W Statucie Szkoły określone są główne cele i zadania szkoły. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz Szkolnego  Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, które są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki opracowywany jest przez zespoły nauczycieli na 3 lata, gdzie wypracowywane są szczegółowe działania. Głównym celem Szkolnego Programu Wychowawczego jest „…wszechstronny rozwój ucznia i realizacja potrzeb bez agresji i przemocy”. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców wyrabia się wśród uczniów nawyki prawidłowego zachowania a w szczególności sumienność, uczciwość i systematyczność. Uczniowie otrzymują wszechstronną pomoc od nauczycieli, która zmierza do:

 • przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie,
 • wyposażenia ucznia w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które zapewnią zdobywanie osiągnięć i sukcesów osobistych.
 • przygotowania odpowiedniej postawy zachowania.

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka oraz przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei. Wykorzystując treści przedmiotowe wskazuje się możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów oraz wartości rodziny w życiu człowieka.

Szkolny Program Profilaktyki jest powiązany ze Statutem Szkoły i Szkolnym Programem Wychowawczym. Program ten ma na celu wspieranie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Program ma również na celu budowanie prozdrowotnych przekonań i postaw, pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. Cele i założenia działań profilaktycznych realizowane są poprzez przyjęte zadania:

 • wypracowanie reguł i norm postępowania w grupie klasowej;
 • integrowanie zespołu klasowego;
 • organizowanie przedsięwzięć alternatywnych dla zachowań ryzykownych.

Uczniowie są na bieżąco zapoznawani z działaniami zmierzającymi ku kształtowaniu prawidłowych postaw uczniowskich. Na początku roku szkolnego zapoznawani są z najważniejszymi dokumentami szkolnymi – (Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, plany pracy, regulaminy, itp., które dotyczą bezpośrednio ucznia), a następnie uczestniczą w realizacji zamierzonych zadań poprzez aktywny udział w lekcjach wychowawczych, realizację ścieżek edukacyjnych, udział w warsztatach, wycieczkach tematycznych, spotkaniach ze specjalistami. Na bieżąco uczą się właściwych relacji i właściwych postaw zachowań podczas imprez klasowych i uroczystości szkolnych, takich jak akademie, zabawy karnawałowe, otwarte dni szkoły, itp.

Tematyka godzin wychowawczych dotyczy rozwijania postaw patriotycznych, rozbudzania wrażliwości na dobro drugiego człowieka, kształtowania postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej, odmienności poglądów, kształtowania pozytywnych cech osobowości. Na lekcjach wychowawczych uczniowie tworzą regulaminy właściwych zachowań w różnych miejscach, realizowane są zajęcia z asertywności, prowadzone przez pedagoga szkolnego, warsztaty dotyczące komunikacji międzyludzkiej oraz zajęcia i imprezy integrujące zespół klasowy.

W szkole istnieje Wewnątrzszkolny System Oceniania. Dotyczy on również oceny zachowania. W ocenie zachowania uwzględniane są: postawy patriotyczne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, szacunek wobec innych, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo innych. Dla każdej z określonych postaw opisane są szczegółowe wzorce właściwych zachowań. Na podstawie zeszytu uwag wynika, że wychowawcy i wszyscy nauczyciele na bieżąco poruszają problemy dotyczące właściwych zachowań uczniów na lekcjach i przerwach. W każdym półroczu wychowawca klasy analizuje swoje działania wychowawcze. Na podstawie własnych obserwacji podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych wyraża opinie o zespole klasowym i indywidualnie o uczniu.

Pracę wychowawczą szkoły oraz jej efekty analizuje się i ocenia na bieżąco podczas spotkań zespołów nauczycielskich oraz organizacji młodzieżowych w szkole: np. Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła PCK. Uczniowie wyrażają swoje uwagi i potrzeby, na podstawie których modyfikowane są działania wychowawcze, np. tematy lekcji wychowawczych, projekty i imprezy szkolne. Dokładną analizę działań wychowawczych szkoły dokonuje się dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na zakończenie pierwszego okresu nauki oraz na zakończenie roku szkolnego.

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach świetlicowych.

Od kilku lat w szkole prowadzone są zajęcia koła informatycznego, teatralnego, plastycznego, PCK, PTTK. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się zajęcia – teatralne, sportowe SKS oraz PCK. Podejmowane działania sprzyjają sukcesom uczniów, o czym świadczą wyróżnienia i wysokie notowania w konkursach zewnętrznych (np. od 2004 corocznie uzyskiwanie czołowych miejsc w Małym Ratowniczku – konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyróżnienia i również czołowe miejsca w konkursach plastycznych z PCK. W I okresie nauki roku szkolnego 2012/2013 uczniowie brali udział w różnorodnych międzyszkolnych konkursach. Między innymi uczniowie klas młodszych wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorski poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, gdzie troje uczniów w tym samym konkursie zdobyli czołowe miejsca (I miejsce, II miejsce oraz wyróżnienie). W IV Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Miejskiej Policji w Mysłowicach dla Szkół Podstawowych klasy I –III zajęły IV miejsce. Uczniowie klasy pierwszej zajęli II miejsce w Miejskim Konkursie „Wspólne kolędowanie”, a w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – V miejsce. Uczeń klasy II od kilku lat zdobywa czołowe miejsca w juti-tsu. Ponadto jest Mistrzem Europy i podwójnym Wicemistrzem Polski w juti-tsu.

Dla uczniów mających problemy w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  z matematyki, j. polskiego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I-III. Dodatkowo uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli w świetlicy szkolnej i pedagoga szkolnego. Uczniowie z orzeczeniami lub opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną mają zapewnione zajęcia zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. Pedagog szkolny również prowadzi dodatkowe zajęcia indywidualne z dziećmi ujawniającymi trudności w nauce a skierowanymi przez wychowawcę. Uczniom szczególnie uzdolnionym proponuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami dziecka nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią przy współpracy MCK w Mysłowicach.

W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 uczniowie klas I – III w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w projekcie systemowym. „Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach” „dofinansowanym przez UE. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Uczniowie z dysfunkcjami i orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej objęci są pomocą logopedyczną i surdopedagogiczną. W I okresie nauki roku szkolnego 2012/2013 jedna uczennica miała zorganizowane nauczanie indywidualne w domu ze względu na stan zdrowia. Natomiast troje uczniów realizuje nauczanie indywidualne na terenie szkoły.

Podejmowane działania z uczniami zdolnymi i słabymi przynoszą wymierne efekty. Świadczą o tym wspomniane wcześniej osiągnięcia w konkursach zewnętrznych uczniów zdolnych oraz lepsze wyniki nauczania uczniów mających problemy z nauką.


Wywiad z pedagogiem szkolnym


1. W jaki sposób uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających powstawaniu określonych postaw i zachowań uczniów?


Aby kształtować w szkole właściwe postawy i zachowania uczniów przygotowuje się odpowiednie dokumenty szkolne, w których określa się pożądane postawy uczniów: Statut Szkoły, WSO- ocena z zachowania, kodeksy szkolne i klasowe, plan pracy pedagoga, plan pracy wychowawcy dla poszczególnych klas oraz długofalowe programy: wychowawczy i profilaktyki. Samorząd Uczniowski opiniuje powyższe dokumenty. Uczniowie współtworząc tematykę godzin wychowawczych wybierają tematy zgodne z aktualnymi problemami. Uczniowie uczestniczą w działaniach takich jak rozmowach z pedagogiem, ze specjalistami, wychowawcą na tematy zgodne z godzinami wychowawczymi, rozmowach wspierających, projektach edukacyjno-wychowawczych, uczestniczą w programach ogólnopolskich wychowawczo-profilaktycznych, projektach prozdrowotnych, w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych, wycieczkach edukacyjnych.


2. W jaki sposób zapewnia się zgodność planowania i modyfikacji działań wychowawczych z potrzebami uczniów?

W każdym roku szkolnym zbiera się opinie uczniów, rodziców i nauczycieli o skuteczności oddziaływań przygotowanych programów. Opinie zbierane są na godzinach wychowawczych, podczas zajęć wychowawczych, rozmów z rodzicami i spotkań zespołu wychowawczego. Co trzy lata koordynator wraz z zespołem nauczycieli dokonuje ewaluacji programów. Zebrane wnioski i nowe pomysły są inspiracją do tworzenia kolejnego trzyletniego Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu  Profilaktyki.


3. W jaki sposób rodzice włączają się w działania wychowawcze szkoły, w tym kształtujące właściwe postawy uczniów?


Rodzice sami mają wpływ na tworzenie właściwego modelu postaw i zachowań uczniów - opiniują dokumenty szkolne. Mogą zgłaszać własne pomysły do realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej, np. planują uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki, tematykę godzin wychowawczych, itp.


4. W jaki sposób analizuje się i ocenia działania wychowawcze oraz wdraża wnioski?


Analiza i ocena działań wychowawczych dokonywana jest na bieżąco przez wszystkich nauczycieli (obserwacja zachowań uczniów, wpisy do zeszytów uwag, ilość interwencji wychowawczych pedagoga i wychowawców, itp.) Ocena oddziaływań wychowawczych dokonywana jest również poprzez wystawianie ocen z zachowania przez wychowawcę klasy zgodnie z WSO - ocena z zachowania. Wnioski wypływające z pracy wychowawczej szkoły wdraża się przez przygotowanie zmodyfikowanych programów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, których zadaniem ma być poprawa nieakceptowanych zachowań uczniów.Analiza ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli

W ankiecie wzięło udział 15 nauczycieli

I

1. Czy Pan/Pani brała udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły?


% ankietowanych

tak

100

nie

0


2. Czy według Pani/Pana działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadają potrzebom uczniów?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

nie zawsze

0


3. Czy w szkole przeprowadzono diagnozę potrzeb wychowawczych uczniów?


% ankietowanych

tak

100

nie

0


4. Czy uczniowie uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz tematyki godzin wychowawczych?


% ankietowanych

tak

100

nie

0


5. Czy modyfikacje działań wychowawczych wynikają z potrzeb uczniów?


% ankietowanych

tak

93,3

nie

0

nie zawsze

6,7


6. Czy uczniowie chętnie biorą udział w przygotowywaniu imprez szkolnych/klasowych?


% ankietowanych

tak

93,3

nie

0

nie zawsze

6,7


7. Kto analizuje i ocenia działania wychowawcze szkoły?

a) dyrektor

100,0%

b) rada pedagogiczna

100,0%

c) zespoły nauczycielskie

80,0%

d) uczniowie

6,7%

e) rodzice

86,7%

f) indywidualni nauczyciele

33,3%


8. W jaki sposób Pani/Pan analizuje i ocenia efekty pracy wychowawczej oraz wdraża wnioski?

a) obserwacja osiągnięć w czasie projektów edukacyjno-wychowawczych, konkursów, codziennych codziennych sytuacjach

100,0%

b) analiza wpisów do zeszytów uwag

66,7%

c) wspólna ocena zachowania

100,0%

d) obserwacja uczniów w czasie wycieczek, przerw

100,0%

e) rozmowy na lekcjach wychowawczych

46,7%

f) przygotowanie sprawozdań z działań wychowawczych zawartych w programie wychowawczym szkoły

100,0%

h) rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

100,0%

h) ankiety dla uczniów

53,3%

9. Czy w szkole istnieje spis pożądanych postaw uczniów?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

Jeżeli tak, to w jakich dokumentach się znajdują

Wszyscy nauczyciele wymienili poniższe dokumenty szkolne:

a) Statut szkoły

b) WSO

c) Szkolny Program Wychowawczy

d) Szkolny Program Profilaktyki


10. Czy organizuje Pani/Pan dyskusje na temat odpowiednich zachowań i postaw uczniów?


% ankietowanych

Tak

100

Nie

0


11. Czy Pani/Pan promuje oraz wdraża wśród uczniów postawy asertywne?


% ankietowanych

Tak

100

Nie

0


12. Czy Pani/Pan doskonali swoje umiejętności wychowawcze uczestnicząc w szkoleniach dotyczących prawidłowego kształtowania postaw uczniów?


% ankietowanych

Tak

86,7

Nie

13,3


13. Proszę wymienić instytucje wspierające działania wychowawcze szkoły w dziedzinie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań dzieci.

Wszyscy nauczyciele współpracują z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły takimi jak:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Policja
 • Straż Miejska
 • MOPS
 • Miejskie Centrum Kultury
 • Biblioteka
 • Rejonowy Zarząd PCK


14. Czy istnieje spójność dom rodzinny – szkoła w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów?


% ankietowanych

tak

60

nie

0

nie zawsze

40


17. Proszę wymienić działania podejmowane przez szkołę służące kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów.

W szkole podejmowane są następujące działania kształtujące właściwą postawę uczniów:

 • lekcje wychowawcze, pogadanki
 • prelekcje funkcjonariuszy straży miejskiej
 • apele dyscyplinujące
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • zajęcia z pedagogiem szkolny
 • rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
 • zajęcia pozalekcyjne – świetlica terapeutyczna


18. W jaki sposób telewizja i Internet wpływają na kształtowanie postaw i zachowań dzieci?

Wszyscy nauczyciele uważają, że telewizja i Internet nie zawsze wpływa pozytywnie na kształtowanie postaw i zachowań dzieci: brak autorytetów; zbyt dużo erotyki, agresji, pogoni za pieniędzmi; utożsamianie się z bohaterami gier komputerowych


II


1. Czy Pani/Pana zdaniem wyrównywanie szans edukacyjnych to:

a) zajęcia wyrównawcze

100,0%

b) koła zainteresowań

80,0%

c) wycieczki

93,3%

d) pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe)

86,7%

e) stypendia naukowe i sportowe

53,3%

f) odpowiednie formy i metody pracy np. indywidualizacja procesu edukacyjnego, metoda projektu itp.

100,0%

g) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

93,3%

h) zajęcia rewalidacyjne

86,7%

i) nauczanie indywidualne

66,7%2. Czy Pani/Pana prowadzi zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych?


% ankietowanych

tak

100

nie

0


3. W jaki sposób Pani/Pan indywidualizuje proces edukacyjny na swoich, obowiązkowych dla uczniów zajęciach?

 • zróżnicowane karty pracy
 • dodatkowe zadania
 • zróżnicowanie prac domowych
 • specjalne karty pracy dla uczniów z dysfunkcjami
 • motywowanie


4. Czy podejmowane przez Panią/Pana działania edukacyjne przyczyniają się do sukcesów ucznia?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

Na czym ten sukces polega (można wybrać kilka odpowiedzi):

a)      lepsza samoocena

100,0%

b)      pokonanie trudności przez ucznia

80,0%

c)      lepsze wyniki w nauce

93,3%

d)      sukcesy w konkursach

33,3%

e)      dobry wynik ze sprawdzianu

66,7%

f)       dobry wynik z badania osiągnięć edukacyjnych

60,0%

g)      nadrobienie zaległości

86,7%

h)      większa aktywność ucznia

100,0%


5. W jaki sposób dobiera Pani/Pan uczniów na zajęcia nieobowiązkowe (można wybrać kilka odpowiedzi)?

a) wybieram uczniów mających kłopoty z nauką

100,0%

b) najlepszych

33,3%

c) wszystkich chętnych

86,7%


6. Dlaczego Pani/Pana zdaniem rodzice organizują swoim dzieciom tzw. „korki” (można wybrać kilka odpowiedzi)?

a)      rodzice nie potrafią pomóc

73,3%

b)      rodzice nie mają czasu

66,7%

c)      dziecko ma trudności

40,0%

d)      dziecko ma braki z powodu absencji

33,3%

e)      rodzice są niezadowoleni z wyników dziecka

40,0%

f)        rodzice chcą dodatkowo rozwijać dziecko

60,0%

g)      rodzice sami mają duże ambicje

86,7%


7. Jakie procesy istnieją w naszej szkole służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i pełnemu wykorzystaniu potencjału uczniów (można wybrać kilka odpowiedzi)?

a)      projekty edukacyjno- wychowawcze

53,3%

b)      analiza wyników sprawdzianów

100,0%

c)      zajęcia wyrównawcze

100,0%

d)      zajęcia świetlicowe

100,0%

e)      zajęcia pozalekcyjne

100,0%

f)        indywidualizacja pracy na lekcjach

100,0%

g)      wyjazdy do instytucji kulturalnych

100,0%

h)      wycieczki

100,0%

i)        konkursy

100,0%


8. Czy Państwa zdaniem w naszej szkole dobrze realizuje się zadania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych?


% ankietowanych

tak

93,3

nie

0

nie wiem

6,7

9. W jaki sposób analizuje się i ocenia organizowane w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz wdraża wnioski?

a)      analiza osiągnięć edukacyjnych

100,0%

b)      ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego

100,0%

c)      porównywanie ocen szkolnych z wynikami testów

60,0%

d)      analiza sprawdzianów po kl. VI

100,0%

e)      uwzględnienie wniosków w planach wynikowych

80,0%

f)        aktualizacja programów nauczania

80,0%


WNIOSKI

I

Nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu kształtowania postaw uczniowskich, np. organizują uroczystości klasowe i szkolne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z funkcjonariuszami Policji lub Straży Miejskiej. Biorąc udział
w tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki wdrażają działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadające potrzebom uczniów. Przed przystąpieniem do opracowania powyższych dokumentów wszyscy nauczyciele diagnozują potrzeby wychowawcze uczniów stosując rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami oraz z pedagogiem szkolnym. W związku z tym uczniowie mają wpływ na planowanie działań wychowawczych. Wspólnie planują wycieczki, imprezy szkolne i bardzo chętnie oraz aktywnie w nich uczestniczą. Na bieżąco dokonuje się analizy podjętych działań wychowawczych. Wszyscy wychowawcy efekty swojej pracy wychowawczej analizują i oceniają poprzez obserwację uczniów, ich osiągnięcia, aktywność w czasie podjętych działań, analizę zeszytów uwag, zachowania podczas imprez klasowych, wycieczek następnie po opracowaniu wniosków wdrażają je w dalszej pracy wychowawczej. Ponadto analizy
i oceny dokonuje dyrektor, nauczyciele czy też zespoły nauczycielskie oraz
w mniejszym stopniu rodzice.

W szkole opracowane są dokumenty, w których zawarte są prawidłowe postawy uczniowskie, między innymi Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki. Corocznie uczniowie i rodzice zapoznawani są z powyższymi dokumentami na początku roku szkolnego.

Nauczyciele chcąc doskonalić swoje umiejętności wychowawcze uczestniczą w szkoleniach dotyczących prawidłowego kształtowania postaw uczniowskich. Ponadto współpracują z takimi instytucjami jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, MOPS, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka, Rejonowy zarząd PCK. Powyższe instytucje wspierają działania wychowawcze szkoły w dziedzinie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań dzieci oraz młodzieży.

Wszyscy nauczyciele są zgodni i uważają, że telewizja i Internet nie zawsze wpływa pozytywnie na kształtowanie postaw i zachowań dzieci: brak autorytetów, zbyt dużo erotyki, agresji, pogoni za pieniędzmi; utożsamianie się z bohaterami gier komputerowych.

II

Wszyscy nauczyciele podejmują działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Według ankietowanych wyrównywanie szans edukacyjnych odbywa się przez stworzenie możliwości udziału uczniów w różnych zajęciach takich jak- zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne. Każdy nauczyciel dokonuje indywidualizacji procesu nauczania podczas zajęć poprzez stosowanie różnych form i metod pracy - metoda projektu, mapy mentalne, burza mózgów, itp., zróżnicowane karty pracy, dodatkowe zadania dla uczniów zdolnych, zróżnicowanie prac domowych, motywowanie

Wszyscy ankietowani uważają, że podejmowane działania przyczyniają się do sukcesów uczniów, który polega m.in. na większej aktywności ucznia na zajęciach, lepszej samoocenie, uzyskiwaniu lepszych wyników, odnoszeniu sukcesów na konkursach, dobrych wynikach ze sprawdzianu, nadrobieniu zaległości. Większość nauczycieli dobiera uczniów na zajęcia dodatkowe, którzy są chętni oraz takich, którzy mają kłopoty z nauką.

Zdaniem większości ankietowanych rodzice posyłają dziecko na korepetycje, ponieważ nie mają czasu na pomoc dziecku oraz rodzice sami mają duże aspiracje, czasami przewyższające możliwości własnych dzieci.

W szkole istnieją procesy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, świetlicowych, pozalekcyjnych, wycieczkach i konkursach oraz wyjazdach do instytucji kulturalnych. Nauczyciele indywidualizują pracę na lekcjach. Wyniki z przeprowadzanych działań są poddawane analizie i ocenie.Wyniki ankiety skierowanej do rodziców


W ankiecie wzięło udział 40 rodziców uczniów klas III - VI (wytypowani zostali wszyscy rodzice uczniów klas III – VI, którzy mają nieparzysty nr w dzienniku)

I

1. Czy zostali Państwo zapoznani z programem wychowawczym, profilaktycznym oraz Regulaminem oceniania zachowania uczniów szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko?


% ankietowanych

tak

95

nie

5


2. Czy treści zawarte w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły są zgodne z Państwa oczekiwaniami?


% ankietowanych

tak

95

nie

0

nie znam programów

5


3. Czy Państwa zdaniem, realizowane treści z w/w programów sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw i zachowań dzieci?


% ankietowanych

tak

92,5

nie

2,5

nie wiem

5


4. Czy działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły realizują następującą tematykę (proszę podkreślić te wszystkie, które były podejmowane w szkole)

a. wychowanie patriotyczne i obywatelskie

97,5%

b. kultura zachowania

100,0%

c. edukacja regionalna

77,5%

d. edukacja ekologiczna

85,0%

e. promowanie zdrowego trybu życia

85,0%

f. zapobieganie patologiom i uzależnieniom

82,5%

g. przeciwdziałanie agresji

92,5%

h. orientacja zawodowa i planowanie kariery

65,0%


5. Czy realizowany program wychowawczy i profilaktyczny pomaga Waszym dzieciom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących sięgania po używki (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych)?


% ankietowanych

raczej tak

42,5

tak

55

nie

2,5

raczej nie

0


6. Czy podejmowanie przez Wasze dziecko decyzji odmownej (zachowanie asertywne), gdy ktoś do czegoś namawia, jest dla nich:


% ankietowanych

trudne

7,5

zależy kto namawia

27,5

łatwe

22,5

decyzję podejmuje sam

42,5


7. Czy szkoła przygotowuje Państwa dzieci do systematyczności, odpowiedzialności, szanowania innych itp.?


% ankietowanych

tak

92,5

nie

2,5

nie wiem

5


8. Czy na zebraniach z rodzicami poruszane są sprawy związane z wychowaniem i bezpieczeństwem uczniów w szkole i poza nią?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

nie wiem

0


9. Czy w szkole istnieje możliwość skorzystania z pomocy pedagoga w sprawach wychowania dzieci?


% ankietowanych

tak

97,5

nie

0

nie wiem

2,5


10. Czy korzystacie Państwo ze wsparcia pedagoga szkolnego?


% ankietowanych

tak

37,5

nie

62,5


11. Czy postawy i zachowania wpajane dzieciom przez szkołę są zgodne z tymi, które kształtujecie Państwo w domu?


% ankietowanych

tak

87,5

nie

0

częściowo

12,5


12. Czy telewizja i Internet wpływają na kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży?


% ankietowanych

tak

55

nie

22,5

częściowo

22,5


13. Czy telewizja i Internet pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań dzieci wpajanych przez rodziców i szkołę?


% ankietowanych

tak

60

nie

27,5

częściowo

12,5


14. Jakie postawy i zachowania według Państwa są najważniejsze w późniejszym życiu dzieci?

Rodzice najczęściej wymienili uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność, szacunek,kultura, asertywność


15. Czy docierają do Państwa ważne informacje, które powinien posiadać rodzic o swoim dziecku i o szkole


% ankietowanych

tak

92,5

niektóre

5

nie

2,5

II

1. Czy według Pani/Pana potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, konkursy) mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce?


% ankietowanych

tak

100

nie

0


2. Czy szkoła zapewnia Państwa dzieciom pomoc, gdy jej potrzebują?


% ankietowanych

zdecydowanie tak

20

tak

75

nie

5

zdecydowanie nie

0


Jeżeli udzielili Państwo odpowiedzi tak, to proszę napisać, z jakich form pomocy korzysta lub chciałoby korzystać Wasze dziecko?

a) pomoc nauczyciela na lekcji

90,0%

b) pomoc w świetlicy szkolnej

75,0%

c) zajęcia wyrównawcze

77,5%

d) pomoc koleżeńska

70,0%


4. Czy uważają Państwo, że szkoła daje dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań?


% ankietowanych

tak

97,5

nie

2,5


5. W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczyło/uczestniczy Państwa dziecko? (możesz wybrać kilka odpowiedzi):

a) koła przedmiotowe

42,5%

b) koła artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne

47,5%

c) zajęcia z zakresu udzielania I pomocy

55,0%

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

42,5%

e) zajęcia sportowe

57,5%

f) zajęcia rewalidacyjne

5,0%

g) nauczanie indywidualne

2,5%

h) zajęcia świetlicowe

52,5%

i) inne-(jakie?)

0,0%

j) w żadnych nie bierze udziału

7,5%


6. Uczestniczy w tych zajęciach, ponieważ:

a) pomagają mu przezwyciężyć trudności w nauce

42,5%

b) pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach

37,5%

c) zdobywa nową wiedzę i umiejętności

55,0%

d) wpływają na rozwój fizyczny

50,0%

e) są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami

37,5%

f) rozwijają zainteresowania

47,5%

g) chcemy żeby w nich uczestniczył

12,5%

Inne: wypełniają wolny czas, gdy my jesteśmy w pracy.


7. Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę?


% ankietowanych

tak

95

nie

5

Jeżeli nie, to - dlaczego:

a) w żadnych nie bierze udziału

5,0%

b) żadne z zajęć nie interesuje mojego dziecka

5,0%

c) chodzi na nie zbyt duża ilość uczniów

0,0%

d) zostało zmuszone przez rodziców

0,0%


8. Czy oprócz zajęć szkolnych Państwa dziecko uczestniczy w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, kursy taneczne, muzyczne, sportowe itp.)


% ankietowanych

tak

17,5

nie

82,5

Jeżeli tak, to proszę wymienić jakie?

Ankietowani udzielili pojedynczych odpowiedzi: nauka pływania, świetlica środowiskowa, jęz. angielski, kurs taneczny, sztuki walki.


9. Czy nauczyciele zachęcają Państwa dziecko i przygotowują do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach?


% ankietowanych

tak

82,5

nie

17,5

Jeżeli tak, to podkreślcie w jakich brało udział:

a) konkursach

35,0%

b) olimpiadach

17,5%

c) turniejach

7,5%

d) zawodach sportowych

50,0%

e) konkursy artystyczne

42,5%


10. Czy osiągnięcia Państwa dziecka są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej?


% ankietowanych

tak

82,5

nie

5

12,5% ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie


Jeśli tak, to jaki sposób?

a) wystawy prac uczniowskich

67,5%

b) przeglądy twórczości artystycznej

12,5%

c) imprezy i uroczystości szkolne i międzyszkolne

60,0%

d) apele szkolne

82,5%

e) prezentacje prac i sukcesów na stronie internetowej szkoły

42,5%


11. Czy Pani/Pana zdaniem wyrównywanie szans edukacyjnych to:

a) zajęcia wyrównawcze

45,0%

b) koła zainteresowań

37,5%

c) wycieczki

52,5%

d) pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe)

47,5%

e) stypendia naukowe i sportowe

37,5%

f) odpowiednie formy i metody pracy np. indywidualizacja procesu edukacyjnego, metoda projektu itp.

32,5%

g) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

17,5%

h) zajęcia rewalidacyjne

12,5%

i) nauczanie indywidualne

17,5%

12. Czy Pani/Pana zdaniem sukces szkolny dziecka zależy od:

a) rodziców

12,5%

b) szkoły

15,0%

c) bardzo wiele zależy zarówno od szkoły jak i od rodziców

87,5%

Wnioski

I

Z przeprowadzonej ankiety wśród rodziców wynika, iż prawie wszyscy rodzice zostali zapoznani ze Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki oraz regulaminem oceniania uczniów. Powyższe dokumenty są zgodne z oczekiwaniami rodziców, a realizowane treści sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów. Według rodziców szkoła przygotowuje dzieci do systematyczności, odpowiedzialności, szanowania innych. Zawsze na zebraniach podejmowane są dyskusje dotyczące wychowania i bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią. Większość rodziców uważa, że realizowane treści pomagają ich dzieciom w podejmowaniu właściwych decyzji. Według rodziców decyzję dziecko podejmuje najczęściej samodzielnie lub jest to uzależnione od osoby, która je namawia. Tylko dla 12,5% ankietowanych podjęcie decyzji odmownej jest trudne. Szkoła zapewnia pomoc pedagoga szkolnego w sprawie wychowania dziecka. Jednak nie zawsze wszyscy korzystają ze wsparcia pedagoga. Dla części rodziców telewizja i Internet przyczynia się do kształtowania właściwych postaw i zachowań uczniów. Ankietowani uważają, że do najważniejszych postaw w późniejszym życiu dzieci należą: uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność, szacunek, kultura i asertywność. Do 92,5% rodziców docierają informacje o ich dziecku, nieliczni sądzą, że tylko niektóre.

II

Według wszystkich ankietowanych zajęcia dodatkowe są potrzebne dzieciom
w celu pogłębienia wiedzy lub pomocy uczniom z trudnościami w nauce. Rodzice uważają, iż dzieci mają zapewnioną pomoc, gdy jej potrzebują, np. poprzez pomoc nauczycieli na lekcjach, na zajęciach świetlicowych, podczas zajęć wyrównawczych czy też zorganizowaną pomoc koleżeńska. Ponadto każde dziecko ma możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Dzieci najczęściej korzystają z kół przedmiotowych, zajęć sportowych, kół artystycznych, zajęć z zakresu udzielania I pomocy oraz zajęć w świetlicy szkolnej. Zdaniem rodziców, uczniowie uczestniczą w tych zajęciach, ponieważ pozwalają one poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, wpływają na rozwój fizyczny, rozwijają zainteresowania i pomagają mu przezwyciężyć trudności w nauce. 95% uważa, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę. Oprócz zajęć szkolnych kilkoro uczniów uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych takich jak nauka pływania, świetlica środowiskowa, jęz. angielski, kurs taneczny, sztuki walki. Prawie wszyscy rodzice uważają, że nauczyciele zachęcają i przygotowują dzieci do udziału w konkursach przedmiotowych, turniejach sportowych i konkursach artystycznych. 82,5 % rodziców uważa, że uzyskiwane osiągnięcia ich dzieci prezentowane są najczęściej na apelach szkolnych, a ponadto na wystawach prac uczniowskich, imprezach i uroczystościach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły. Zdaniem 23 ankietowanych wyrównywanie szans edukacyjnych to przede wszystkim wycieczki, pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe), działalność kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Według zdecydowanej większości ankietowanych sukces uczniów zależy w bardzo dużym stopniu zarówno od szkoły jak i rodziców.

Wyniki ankiety skierowanej do uczniów


W ankiecie wzięło udział 40 uczniów klas III - VI (wytypowani zostali wszyscy uczniowie klas III – VI, którzy mają nieparzysty nr w dzienniku)


1. Czy brałeś udział w tworzeniu programu wychowawczego Twojej klasy i tematyki godzin wychowawczych?


% ankietowanych

tak

87,5

nie

12,5


2. Czy akceptujesz program wychowawczy realizowany w szkole/klasie?


% ankietowanych

raczej tak

55

tak

42,5

nie

0

raczej nie

2,5


3. Czy chętnie bierzesz udział w przygotowywaniu imprez szkolnych/klasowych?

a) tak, gdyż lubię jak cos się dzieje w szkole

82,5%

b) nie, ponieważ tylko się uczę, imprezy mnie nie interesują

7,5%

c) nie angażuję się z innych powodów

10,0%


4. Czy chętnie uczestniczysz w imprezach i uroczystościach szkolnych sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw?


% ankietowanych

raczej tak

37,5

tak

57,5

nie

2,5

raczej nie

2,5

Jeżeli tak to podkreśl w jakich?

a) apele

87,5%

b) podsumowania projektów wychowawczo-edukacyjnych

2,5%

c) spotkania z pedagogiem szkolnym

45,0%

d) pogadanki i spotkania z psychologiem, policjantem, strażakiem, pielęgniarką

32,5%

e) rozmowy z wychowawcą

72,5%


5. Czy na godzinach wychowawczych podejmowane są interesujące tematy?


% ankietowanych

raczej tak

37,5

tak

55

nie

5

raczej nie

2,5


6. Czy brałeś udział w dyskusjach na temat odpowiednich zachowań i postaw?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

7. Czy działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły realizują następujące treści (podkreśl te wszystkie, które były podejmowane)

a) wychowanie patriotyczne i obywatelskie

80,0%

b) kultura zachowania

92,5%

c) edukacja regionalna

75,0%

d) edukacja ekologiczna

97,5%

e) promowanie zdrowego trybu życia

82,5%

f) zapobieganie patologiom i uzależnieniom

77,5%

g) przeciwdziałanie agresji

82,5%


8. Czy realizowany program wychowawczy i profilaktyczny pomaga Ci w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących sięgania po używki (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych)?


% ankietowanych

raczej tak

32,5

tak

60

nie

2,5

raczej nie

5


9. Czy podejmowanie decyzji odmownej (zachowanie asertywne), gdy ktoś do czegoś Cię namawia, jest dla Ciebie:


% ankietowanych

trudne

12,5

zależy, kto namawia

27,5

łatwe

27,5

decyzję podejmuję sam

32,5


10. Czy na terenie szkoły spotkałeś/aś się z zachowaniami uczniów wymienionymi poniżej?


% ankietowanych

tak

35

nie

65


Jeżeli tak, to podkreśl te zachowania wyżej wymienione i zaznacz ich częstotliwość.

1. bójki: rzadko 10%

2. używanie wulgarnych słów: rzadko 15%, często 2,5%

3. kradzieże: rzadko 5%

4. zmuszanie do zrobienia czegoś złego: 2,5%

5. palenie papierosów: rzadko 2,5%

6. picie alkoholu: brak wskazań

7. zażywanie substancji psychoaktywnych: brak wskazań

8. wymuszanie pieniędzy: brak wskazań


11. Czy nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów?


% ankietowanych

tak

100

nie

0

Jeżeli tak, to podkreśl jak najczęściej postępują:

a) rozmowa z wychowawcą

75,0%

b) rozmowa w obecności dyrektora

22,5%

c) rozmowa z pedagogiem

30,0%

d) wezwanie rodziców

27,5%

e) poruszenie problemu na godzinie wychowawczej

77,5%

f) wpisanie uwagi w zeszycie uwag

87,5%


12. Które postawy uważasz za ważne w szkole i późniejszym życiu? (podkreśl wszystkie ważne dla Ciebie)

a) patriotyzm i postawa obywatelska

52,5%

b) odpowiedzialność za siebie i innych

57,5%

c) kultura

65,0%

d) tolerancja

47,5%

e) szacunek

67,5%

f) uczciwość

72,5%

g) wyrozumiałość

45,0%

h) prawdomówność

60,0%

i) otwartość

42,5%

j) koleżeńskość

67,5%


13. Czy postawy i zachowania proponowane przez szkołę są zgodne z tymi, które Ty uważasz za ważne?


% ankietowanych

częściowo tak

32,5

tak

65

nie

0

zdecydowanie nie

2,5


14. Kto ma największy wpływ na Twoje zachowanie i postawy? Oceń – wstawiając cyfry od 1 do 5 ( 5-największy, 1-najmniejszy)

a) koleżanki i koledzy ze szkoły…..

b) starsi koledzy i koleżanki…..

c) telewizja i Internet….

d) nauczyciele…..

e) rodzice…..

Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że największy wpływ na zachowanie i postawy mają nauczyciele i rodzice. Natomiast najmniejszy wpływ mają, starsi koledzy i koleżanki oraz telewizja i Internet


II

1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, konkursy) mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce?


% ankietowanych

tak

85

nie

15

2. Czy szkoła zapewnia Ci pomoc, gdy jej potrzebujesz?


% ankietowanych

zdecydowanie tak

40

tak

55

nie

2,5

zdecydowanie nie

2,5


3. Jeżeli udzieliłeś/aś odpowiedzi tak, to napisz z jakich form pomocy korzystasz lub chciałbyś korzystać?

a) pomoc nauczyciela na lekcji

77,5%

b) pomoc w świetlicy szkolnej

57,5%

c) zajęcia wyrównawcze

72,5%

d) pomoc koleżeńska

62,5%


4. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwość rozwijania zainteresowań?


% ankietowanych

tak

85

nie

15


5. W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczyłeś/uczestniczysz?

a) koła przedmiotowe

52,5%

b) koła artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne

70,0%

c) zajęcia z zakresu udzielania I pomocy

37,5%

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

47,5%

e) zajęcia sportowe

62,5%

f) zajęcia rewalidacyjne

2,5%

g) nauczanie indywidualne

0,0%

h) zajęcia świetlicowe

72,5%

i) inne-(jakie?)

0,0%

j) w żadnych nie biorę udziału

17,5%


6. Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ (możesz wybrać kilka odpowiedzi):

a) pomagają mi przezwyciężyć trudności w nauce

65,0%

b) pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach

57,5%

c) zdobywam nową wiedzę i umiejętności

62,5%

d) wpływają na rozwój fizyczny

50,0%

e) są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami

55,0%

f) rozwijają moje zainteresowania

45,0%

g ) rodzice chcą żebym w nich uczestniczył

10,0%


7. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?


% ankietowanych

tak

87,5

nie

12,5

Jeżeli odpowiedziałeś nie, to - podkreśl:

a) w żadnych nie biorę udziału

10,0%

b) żadne z zajęć mnie nie interesuje

7,5%

c) chodzi na nie zbyt duża ilość uczniów

0,0%

d) zostałem zmuszony przez rodziców

2,5%


8. Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, kursy taneczne, muzyczne sportowe itp.)


% ankietowanych

tak

15

nie

85

Ankietowani udzielili pojedynczych odpowiedzi: nauka pływania, świetlica środowiskowa, jęz. angielski, kurs taneczny, sztuki walki.


9. Czy rodzice organizują Ci zajęcia dodatkowe tzw. ”korepetycje”?


% ankietowanych

tak

5

nie

95

Jeżeli tak, to z jakich przedmiotów?

matematyki 2,5%

j. angielskiego 2,5%


10. Jeśli rodzice organizują Ci korepetycje, to jak sądzisz, dlaczego?

a) mam słabe oceny,

5,0%

b) nie rozumiem materiału z lekcji,

0,0%

c) chcą żebym dowiedział się więcej niż jest na lekcji,

0,0%

d) żebym lepiej przygotował się do sprawdzianu zewnętrznego klas VI

0,0%


11. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału konkursach, turniejach, zawodach:


% ankietowanych

tak

80

nie

20


Jeżeli tak, to podkreśl, w jakich brałeś udział:

a) konkursach

32,5,0%

b) olimpiadach

12,5%

c) turniejach

10%

d) zawodach sportowych

55,0%

e) konkursy artystyczne

42,5%


12. Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej?


% ankietowanych

tak

97,5

nie

2,5

Jeśli tak, to jaki sposób?

a) wystawy prac uczniowskich

55%

b) przeglądy twórczości artystycznej

10%

c) imprezy i uroczystości szkolne i międzyszkolne

62,5%

d) apele szkolne

85%

e) prezentacje prac i sukcesów na stronie internetowej szkoły

45%


Wnioski

I

Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili, iż brali udział w tworzeniu programu wychowawczego klasy i tematyki godzin. Uczniowie akceptują realizowany program wychowawczy i chętnie biorą udział w przygotowaniach imprez szkolnych czy klasowych, gdyż bardzo lubią „…jak w szkole coś się dzieje”. Prawie wszyscy uczestniczą w apelach, rozmowach z wychowawcą biorąc czynny udział w dyskusjach na temat właściwych postaw zachowań. Dzięki treściom realizowanym w programie wychowawczym i profilaktyki uczniowie podejmują właściwe decyzje dotyczące sięgania używek. Podejmowanie decyzji odmownej jest raczej łatwe, ale zdarza się, że bywa też trudne w zależności kto namawia. Według ankietowanych nauczyciele zawsze prawidłowo reagują na niewłaściwe zachowania uczniów, np. poprzez wpisy uwag do zeszytu uwag, poruszenie problemu na godzinach wychowawczych, rozmowy z pedagogiem szkolnym, czy nawet dyrektorem szkoły. Według uczniów najważniejszymi postawami jest uczciwość, koleżeńskość, prawdomówność, szacunek, kultura osobista. Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że największy wpływ na zachowanie i postawy mają nauczyciele i rodzice. Natomiast najmniejszy wpływ mają, starsi koledzy i koleżanki oraz telewizja i Internet.

II

85% ankietowanych uczniów uważa, że na terenie szkoły są potrzebne zajęcia pozalekcyjne, które pogłębiają ich wiedzę i rozszerzają umiejętności lub pomagają w przezwyciężeniu trudnościom w nauce. Prawie wszyscy uczniowie uważają, że szkoła zapewnia pomoc uczniowi, gdy on jej potrzebuje. Uczniowie najczęściej korzystają z pomocy nauczyciela na lekcji, na zajęciach wyrównawczych, czy też w formie pomocy koleżeńskiej. Według 85% ankietowanych szkoła daje możliwości rozwijania zainteresowań uczniów. Dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach świetlicowych, w kołach artystycznych, w zajęciach sportowych, kołach przedmiotowych i zajęciach dydaktyczno-wyrównwczych, jak i również w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie uczestniczą w w/w zajęciach, ponieważ pomagają im przezwyciężyć trudności w nauce, rozwijają ich zainteresowania, wpływają na rozwój fizyczny, pozwalają poszerzyć wiedzę. Ponad 87,5% ankietowanych chętnie uczestniczy w zajęciach. Czterech ankietowanych nie bierze udziału w żadnych zajęciach. 15% uczniów uczestniczy w innych zajęciach pozaszkolnych w takich jak: nauka pływania, świetlica środowiskowa, jęz. angielski, kurs taneczny, sztuki walki. 5% uczniów uczęszcza na korepetycje (z j.angielskiego 2,5% i matematyki 2,5%). Uczniowie ci korzystają z korepetycji, ponieważ mają słabe oceny. 80% uczniów uważa, że nauczyciele chętnie przygotowują ich do konkursów, turniejów, zawodów sportowych. Uczniowie najczęściej biorą udział w zawodach sportowych, konkursach artystycznych oraz innych konkursach międzyszkolnych. 97,5% ankietowanych uważa, iż osiągnięcia uczniów są zawsze prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej na apelach szkolnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, wystawach prac uczniowskich. Prace konkursowe i sukcesy dzieci prezentowane są również na stronie internetowej szkoły.


IV Końcowe wyniki przeprowadzonego badania

Kształtuje się postawy uczniów

Szkoła dokonuje ewaluacji własnych oddziaływań wychowawczych by uzyskać informację zwrotną czy uczniowie postępują zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej uzyskano informacje, że w szkole kształtowane są właściwe postawy uczniów poprzez szkolny system oddziaływań wychowawczych. Wszelkie postawy uczniowskie zawarte są w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczych, Szkolnym Programie Profilaktyki. Samorząd uczniowski bierze udział w tworzeniu powyższych programów.

Programy zawierają treści dotyczące kształtowania prawidłowych postaw uczniowskich. Podane treści wychowawcze są realizowane na poszczególnych przedmiotach, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Działania wychowawcze podejmowane są zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców. To często uczniowie czy też rodzice są pomysłodawcami zadań wychowawczych. Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, np. poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, współpracując z innymi szkołami. Uczniowie mają wpływ na dobór tematyki godzin wychowawczych, treści programów profilaktycznych i tematyki warsztatów organizowanych przez pedagoga szkolnego.

Dzięki przeprowadzonej diagnozie, poprzez obserwacje, wywiady, ankiety nauczyciele wprowadzają tematykę, czy też działania zgodne z oczekiwaniami odbiorców. Rozpoznanie potrzeb uczniów dokonywane jest również poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mysłowicach.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców wyrabia się wśród uczniów nawyki prawidłowego zachowania a w szczególności sumienność, uczciwość i systematyczność. Uczniowie otrzymują wszechstronną pomoc od nauczycieli, która zmierza do:

 • przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie,
 • wyposażenia ucznia w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które zapewnią zdobywanie osiągnięć i sukcesów osobistych.
 • przygotowania odpowiedniej postawy zachowania.

Uczniowie znają zakazy i na ogół je respektują. Zdarzają się pojedyncze przypadki ich łamania. W każdej sytuacji związanej z niestosownym zachowaniem nauczyciele reagują, zwracając uczniom uwagę i wskazując niewłaściwy aspekt zachowania.

Wszystkie podejmowane działania wychowawcze są poddawane analizie. Wnioski z przeprowadzanych analiz sprzyjają modyfikacji działań wychowawczych. Przykładem potwierdzającym wdrażanie wniosków z analiz jest m.in. zmiana zapisów w statucie szkoły oraz innych szkolnych procedurach i regulaminach, wprowadzanie zmian w systemie oceny zachowania.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

W szkole prowadzone są liczne działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów. W szkole organizowane są dodatkowe zajęcia, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania lub wyrównywać braki w nauce. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z potrzebami uczniów. Są to zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne. Powyższe zajęcia prowadzone są, ponieważ celem szkoły jest wyrównywanie szans i indywidualne podejście do każdego ucznia. Staramy się, aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia zgodnie z zainteresowaniami dzieci Szkolne Koło PCK, teatralne, plastyczne oraz PTTK. Podejmowane działania sprzyjają sukcesom uczniów, o czym świadczą wyróżnienia i wysokie notowania w konkursach zewnętrznych. Organizowane są wyjazdy do placówek kulturalnych (muzeum, galeria, kino, teatr), wycieczki edukacyjne pozwalające na nauczanie poglądowe, kształtujące umiejętności, pobudzające wyobraźnię, motywujące do pogłębiania wiedzy w danej dziedzinie. Ponadto dla rodziców organizowane są warsztaty prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego czy też specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach, w zakresie zwiększania ich umiejętności wychowawczych.

W szkole prowadzone są działania mające na celu wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez organizację zajęć wyrównawczych czy też specjalistycznych oraz objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele stosują się do zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Szkoła dokumentuje osiągnięcia uczniów. Są one odnotowywane i opisane w protokołach rad pedagogicznych oraz w sprawozdaniach dyrektora szkoły do organu prowadzącego. Ponadto upubliczniane są na tablicy informacyjnej w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej.

W szkole budowane są postawy sprzyjające nauce. Służy temu indywidualizacja procesu edukacji poprzez diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów, dostosowywanie metod i form pracy do ich możliwości oraz budowanie w uczniach wiary we własne siły.


Program wychowawczy 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

do realizacji na lata 2013-2016

opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców szkoły

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2013/2014 z dnia 05.09.2013r.


 Program wychowawczy szkoły powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest to kontynuacja poprzednich programów realizowanych dotychczas w naszej szkole. Niniejszy program wychowawczy jest powiązany z  programem  profilaktyki szkoły.

Podstawą szkolnego programu wychowawczego są następujące akty prawne:


 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Program polityki prorodzinnej państwa
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkól podstawowych i gimnazjów
 • Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Europejska Karta Praw Człowieka
 • Statut szkoły


Cel główny:

„Uczeń szkoły rozwija się wszechstronnie i realizuje potrzeby bez agresji i przemocy”


Zgodnie z Misją szkoły jesteśmy szkołą, w której:

 •  Szanujemy godność i prawa każdego człowieka.
 • Demokratycznie rozwiązujemy problemy.
 • Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów.
 • Dbamy o dobre imię szkoły.
 • Dbamy o pełne bezpieczeństwo naszych uczniów.
 • Naszą nadrzędną wartością jest czynienie dobra, walka ze złem i rozbudzanie ludzkiej wrażliwości wśród uczniów.

Model absolwenta

  Absolwent naszej szkoły powinien wynieść po ukończeniu w niej nauki odpowiednią dawkę wiedzy potrzebną w dalszej edukacji, a przede wszystkim powinien reprezentować odpowiednią postawę moralną, jak również posiadać odpowiednie umiejętności. Powinien w dorosłym życiu odróżniać dobro od zła. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych musi opierać się na podstawowych wartościach, jakimi są dobro i piękno.


Absolwent szkoły jest:

 • Miły, uprzejmy i życzliwy.
 • Wrażliwy na potrzeby innych.
 • Tolerancyjny dla innych zachowań i poglądów.
 • Samokrytyczny i obiektywny.
 • Samodzielny i odpowiedzialny za swoje postępowanie.
 • Pozytywny emocjonalnie i odporny psychicznie.
 • Uczciwy, rzetelny, pracowity i systematyczny.
 • Ambitny i kreatywny.
 • Dociekliwy i ciekawy świata.
 • Świadomy swych życiowych oczekiwań.
 • Optymistą
 • Człowiekiem bez nałogów.
 • Przygotowany teoretycznie do życia w rodzinie.
 • Aktywny społecznie.


Absolwent szkoły potrafi:

 • Logicznie myśleć, analizować i wyciągać wnioski.
 • Dokonywać właściwych wyborów moralnych (odróżniać dobro od zła).
 • Dostrzegać zagrożenia cywilizacyjne i walczyć z nimi.
 • Rozumieć związek człowieka i przyrody, dbać o nią.
 • Dostrzegać problemy lokalnego środowiska.
 • Pielęgnować wartości kultury regionalnej i dostrzegać jej związki z kulturą europejską.
 • Być świadomym odbiorcą kultury i tworzyć ją.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji i dokonywać ich selekcji.
 • Odróżniać prawdę od fałszu (media, sekty, reklamy).
 • Właściwie prezentować swoje poglądy.
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Kontrolować swoje emocje i walczyć ze stresem.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Nie ulegać złym wpływom, walczyć z uzależnieniami.
 • Posługiwać się obcym językiem.
 • Stawiać sobie cele życiowe i znajdować sposoby ich realizacji, analizować własne postępowanie i wyciągać z niego wnioski.
 • Wspieranie uczniów zdolnych poprzez indywidualizowanie procesu dydaktycznego konsultacje i dodatkowe zajęcia.
 • Możliwość szerokiego korzystania ze sprzętu szkolnego (pracownia komputerowa sprzęt sportowy, nagłośnienie).
 • Organizację okolicznościowych imprez popołudniowych (mikołajki, zabawy klasowe).
 • Kreowanie partnerskiej roli samorządu szkolnego w kierowaniu szkołą.
 • Indywidualne konsultacje przedmiotowe z nauczycielami wszystkich przedmiotów w   czasie pozalekcyjnym.


Uświadamianie rodzicom potrzeb rozwojowych młodzieży poprzez:

 Wprowadzanie w/w problematyki do spotkań z rodzicami – pedagogizację rodziców, stworzenie możliwości indywidualnego kontaktu rodziców  psychologiem, pedagogiem, indywidualne spotkania wychowawcy i dyrekcji szkoły z rodzicami „trudnych wychowawczo” uczniów.


Współpraca wychowawcza ze środowiskiem lokalnym

 W celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego szkoła musi nawiązać współprace z innymi placówkami i instytucjami społecznymi. Środowisko pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Władzę lokalne i organ prowadzący szkołę

 • Zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne

 Komenda Miejska Policji

 • Udział uczniów  zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania agresji i przemocy.
 • Zapobieganie przestępczości.

 Sąd rodzinny

 • Współpraca z kuratorami
 • Organizowanie opieki prawnej nad dzieckiem zagrożonym wychowawczo

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 • Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu.

Rodzice

 • Szerokie włączanie rodziców w działania na rzecz szkoły (pomoc w urządzaniu sal lekcyjnych, udział w organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć szkolnych, opieka nad uczniami na wycieczkach, w czasie dyskotek i inne).
 • Organizowanie w szkole imprez otwartych dla rodziców, przedstawicieli władz miejskich i powiatowych (imprezy artystyczne, sportowe)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Udzielanie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Placówki kulturalne i oświatowe

 • Wyjścia do kin
 • Udział w spektaklach teatralnych
 • Udział uczniów w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno- oświatowe
 • Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych
 • Korzystanie przez uczniów z centrum multimedialnego
 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego

 1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice.
 2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu wychowawczego i są jego współtwórcami.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

Powinności wychowawców klasowych

 1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
 2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie.
 3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
 4. Opracowanie dla swojej klasy planu działań wychowawczych,
 5. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcą świetlicy.
 6. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy.
 7. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych.
 8. Obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów.
 9. Organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań.
 10. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów.
 11. Organizowanie imprez klasowych wycieczek itp.
 12. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów w formie obowiązującej w szkole i wspieranie ich w wychowaniu dzieci.
 13. W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.
 14. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.


Zadania Zespołu Wychowawczego

 W celu koordynacji oddziaływań wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach utworzony został Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców i pedagoga szkolnego. Zespół Wychowawczy podejmuje następujące działania:

 • Analizuje i diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.
 • Inspiruje i upowszechnia nowe formy i metody pracy wychowawczej,
 • Organizuje doskonalenie zawodowe w zakresie zadań wychowawcy klasy,
 • Otacza opieką młodych wychowawców, w porozumieniu z rodzicami przygotowuje i wdraża do realizacji program profilaktyki i program wychowawczy.
 • Prowadzi ewaluacje działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole.

Powinności wychowawcze pracowników szkoły

Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji.

Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest:

 1. Każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów powinny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy lub do zespołu wychowawczego,
 2. Zdecydowane reagowanie na przejawy brutalnej agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły,
 3. Czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów.

Zasady współpracy z rodzicami

 1. Rodzice uczniów mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami.
 2. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców  oraz współorganizować imprezy szkolne, wycieczki, zielone szkoły
 3. wychowawca zapoznaje rodziców z dokumentami regulującymi życie szkoły ( programem wychowawczym, programem profilaktyki, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz kryteriami oceny zachowania) i udostępnia do wglądu.
 4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej ( przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej.
 5. Obowiązkiem rodziców jest udział w zaplanowanych zebraniach klasowych każdego roku
 6. Formy kontaktów rodziców zer szkoła:
 • Zaplanowane zebrania
 • Zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy
 • Indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami

Na zebraniach klasowych wychowawca sporządza listy obecności rodziców, kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku

  7. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemnie w sytuacjach wymagających natychmiastowych lub braku dłuższego kontaktu ze strony rodziców ( nieobecność na zebraniach, nie zgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela).

  8. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu  rodzice są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy.

  9. Rodzice powinni osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji podając przyczyny nieobecności dziecka. Brak usprawiedliwiania lub nie dostarczenia go przez ucznia w terminie oznacza wpisanie przez wychowawcę godzin nieusprawiedliwionych.

  10.Rodzice powinni poinformować wychowawcę o nieobecności dziecka, jeśli ta nieobecność jest dłuższa niż tydzień czasu i wspólnie ustalić plan wyrównywania zaległości przez ucznia( jeśli jest taka potrzeba).

  11. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształtowania i wychowywania dzieci.

  12. Rola szkoły sprowadza się do wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

  Mając na względzie wspomagającą rolę szkoły względem rodziców oczekujemy od nich następujących postaw:

  • Zaufania do szkoły
  • Zaufania sprawami własnego dziecka
  • Współdziałania i zainteresowania
  • Bycia rodzicem a nie kolegą dla swojego dziecka
  • Uczestniczenia w wypracowaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia Rodziców i Nauczycieli
  • Wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli

  HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH , SPOSOBY REALIZACJI

  Wspieranie ucznia w zakresie rozwoju intelektualnego.

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  ODPOWIEDZIALNI

  1. Praca z uczniem zdolnym  Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania

  Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych

  Prowadzenie kół zainteresowań

  Różnicowanie zadań na lekcji

  Uczniowie jako asystenci

  Konsultacje indywidualne

  Dodatkowe zajęcia z uczniem

  zdolnym w ramach zajęć dodatkowych

  Dyrektor szkoły nauczyciele przedmiotu


  2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce


  Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych.

  Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

  Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej .

  Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia.

  Indywidualna opieka pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów w szkole


  Wychowawcy

  świetlicy

  nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciele specjaliści  3. Praca z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym

  Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP

  Integracja klasowa

  Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych.

  Nauczyciele specjaliści, wychowawcy


  Wspieranie ucznia w zakresie rozwoju emocjonalnego.

  1. Radzenie sobie w różnych sytuacjach np. stresowych, problemowych, nowych.


  Zapoznanie ze sposobami koncentracji uwagi

  Spotkania z pedagogiem, terapeutą, policjantem

  Pogadanki na lekcjach wychowawczych – Jak radzic sobie z emocjami w sytuacjach trudnych

  Prowadzenie lekcji otwartych

  Ćwiczenia relaksacyjne podczas lekcji


  Pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele, psycholog z PPP  2. Wdrażanie postaw asertywnych


  Rozwijanie postaw asertywnych (zabawy integracyjne, dyskusje, filmy edukacyjne, treści nauczania)  Wychowawcy świetlicy, wszyscy nauczyciele

  3 .Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych


  Zajęcia socjoterapeutyczne „Świetlica siódemeczka”

  Indywidualna opieka pedagoga nad dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu

  Pedagog szkolny, nauczyciele prowadzący zajęcia socjoterapeutyczna  Wspieranie  ucznia w zakresie funkcjonowania:

  1. w klasie
  2. w społeczeństwie

  1a. Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej (klasie)


  Wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminu szkoły, zasad zachowania na lekcji i w czasie przerw

  Opracowanie na każdym przedmiocie reguł współpracy w czasie lekcji – kontrakty oraz konsekwencji jego nieprzestrzegania

  Organizacja imprez klasowych jak: wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki klasowe, wyjścia do teatru lub kina, rozgrywki sportowe, wigilie klasowe


  Wszyscy nauczyciele  2a.. Profilaktyka agresji i przemocy


  Warsztaty i zajęcia na temat: asertywność i negocjacje jako nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

  Na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z wdż wskazywanie  takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, zdolność empatii, wyrażanie uczuć, udzielanie pomocy w nauce i trudnych sytuacjach życiowych poprzez stosowanie metod aktywnych jak: drama, trening interpersonalny, ćwiczenia grupowe


  Pedagog szkolny, pracownicy PPP


  3a. Edukacja społeczno-prawna uczniów


  Spotkania z policjantem,  strażą miejską, kuratorem zawodowym

  Spektakle profilaktyczne

  Aktywne lekcje wychowawcze


  Wszyscy nauczyciele,

  Pedagog szkolny

  1b. Kształtowanie samorządności i demokracji


  Wybory do samorządu klasowego

  Działalność Samorządu Uczniowskiego


  Wychowawcy

  Opiekunowie samorządu

  2b .Kształtowanie poczucia odpowiedzialności


  Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji na forum szkoły


  Wychowawcy

  Opiekunowie samorządu

  3b. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

  Nawiązywanie kontaktów ze szkołami poprzez Internet

  Poprzez kontakty indywidualne

  Wszyscy nauczyciele

  Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

  1. Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej

  Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych np. z okazji święta Niepodległości

  Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Mysłowice

  Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

  Udział w konkursach związanych z miastem rodzinnym.

  Nauczyciel historii , języka polskiego

  2. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

  Udział i współtworzenie imprez szkolnych jak; pasowanie pierwszoklasistów, jasełka,  festyn rodzinny, uroczystości związane z obchodami dnia patrona szkoły, dzień otwarty szkoły

  Udział w akcjach charytatywnych jak: Góra grosza, pomoc zwierzętom ze schroniska, zbieranie nakrętek plastikowych na cele rehabilitacyjne,


  Wszyscy nauczyciele

  3. Znajomość życia i działalności Kornela Makuszyńskiego ukazywanie przez niego postaw i wartości, poznawanie twórczości

  Organizacja konkursów literacko-poetyckich, plastycznych związanych z patronem szkoły

  Przygotowanie uroczystości Święta szkoły

  Udział w konkursach pozaszkolnych

  Poszerzanie i utrwalanie wiadomości i ciekawostek z życia Kornela Makuszyńskiego ( gazetka szkolna, biblioteka)

  Nauczyciele języka polskiego i historii


  Rozwijanie prawidłowych nawyków zdrowotnych.

  1. Promowanie zdrowego stylu życia


  Realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego

  Udział uczniów w konkursach np.  Pierwsza pomoc przedmedyczna, Mały ratowniczek.

  Pielęgniarka, nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu pierwszej pomocy

  2.  Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych


  Organizacja konkursów ekologicznych

  Obchody Dnia Ziemi

  Udział w akcji Sprzątanie Świata

  Segregowanie surowców wtórnych poprzez wprowadzenie do szkoły  kolorowych pojemników

  Ekspozycja gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej

  Dbałość o tereny zielone w najbliższym środowisku

  Nauczyciel przyrody

  3. Udział szkoły w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowy styl życia

  Szklanka mleka, owoce w szkole  Dyrektor szkoły intendentka,

  4. Przekazywanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie

  Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych i wdż.

  Spotkania z pielęgniarką

  Wybierania i omawianie stosownej literatury

  Spotkania z psychologiem i pedagogiem


  Pielęgniarka, nauczyciel wdż


  Przestrzeganie zasad kultury osobistej i ogólnie przyjętych norm społecznych.


  1. Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych

  Przypominanie i egzekwowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się zawartych w regulaminach obowiązujących w Statucie Szkoły
  Zawieranie kontraktów między nauczycielami a uczniami
  Wyrabianie szacunku dla dóbr osobistych i materialnych, dbałość o bezpieczeństwo i czystość na terenie szkoły, estetyczny wystrój sal lekcyjnych
  Przygotowanie do rozumienia podstawowych wartości.
  Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

  Udział w akcjach charytatywnych

  Wszyscy nauczyciele


  Współpraca szkoły z rodzicami.

  1. Współpraca z rodzicami


  Zaznajomienie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły – Statut, program wychowawczy, program profilaktyczny

  Współudział w tworzeniu programów i planów pracy szkoły

  Praca własna na rzecz szkoły

  Sponsorowanie przez rodziców

  Udział rodziców w organizowaniu imprez  szkolnych, w konkursach

  Pomoc przy organizacji zawodów sportowych

  Możliwość współredagowania  strony internetowej szkoły

  Prezentacja własnych pomysłów i zainteresowań

  Zebrania rodziców z wychowawcami klas, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, rozmowy telefoniczne

  Dzień otwarty czyli rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem  Wychowawcy klas, dyrektor szkoły

  2. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w wychowaniu

  Pedagogizacja Rodziców- warsztaty

  Gazetka dla Rodziców

  Rozmowy indywidualne

  Wychowawcy, pedagog

  3. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły.

  Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach, biwakach.

  Lekcje otwarte z udziałem rodziców.

  Spotkania z wychowawcą


  Wychowawcy


  Realizatorami programu oddziaływań wychowawczych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

  W działania wychowawcze zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.


  Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.

  1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

  • poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
  • obserwację uczniów,
  • systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
  • poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

  2. Proponowanie i wdrażanie spójnego programu działań wychowawczo-profilaktycznych wynikającego z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły.

  3. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

  4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

  5. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.

  6. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

  7. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.

  8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.


  Dyrektor

  1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie wychowania.
  2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania..


  Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.

  1. Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.
  2. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program wychowawczy.
  3. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu wychowawczego.
  4. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
  5. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu wychowawczego.
  6. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
  7. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej.

  Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

  1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
  2. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
  3. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
  4. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
  5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.

  Zadania Rady  Rodziców - czyli Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

  1.  Opiniowanie Szkolnego programu wychowawczego .

  2.  Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat wychowania.

  3.   Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.


  Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego.


  1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie wychowania.
  2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program wychowawczy.
  3. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich dzieci.
  4. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu..
  5. W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.

  Monitoring i ewaluacja działań wychowawczych

  Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu wychowawczego do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

  Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Podsumowania działalności wychowawczej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań wychowawczych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

  Zadania pedagoga szkolnego:

  Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu wychowawczego szkoły poprzez:

  1.  Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.

  2. Gromadzenie dokumentacji własnej.

  3. Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu wychowawczego.

  4. Obserwację przebiegu programu.

  5. Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.

  6.   Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania z
  realizacji programu wychowawczego.


  Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego:

  Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat.

  Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie każdego

  roku szkolnego poprzez :

  • Diagnozę wybranych obszarów

  Podstawową formą ewaluacji będą:

  • Obserwacja
  • Wywiad , rozmowa
  • Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły
  • Metody socjometryczne

  Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

  Statut szkoły

  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

  STATUT

  Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach

  (tekst jednolity)

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542)
  3. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2008 nr 145 poz. 917),
  4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1206)
  5. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
   oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (
   Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 176),
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)
  7. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 12 z 1999 r. poz. 96z pozn. zm.),
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z pozn zm.),
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 83, poz. 562z pozn. zm.)
  10. Uchwała Nr LX/592/06 Rady Miasta Mysłowice dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 7 w Mysłowicach imienia Kornela Makuszyńskiego
  11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
   i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
   i placówkach
   (Dz. U. Z 2010r. Nr 228, poz. 1487)


  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach”.
  2. Szkoła ma własny hymn szkolny „Piosenka o Kornelu Makuszyńskim”.
  3. Szkoła posiada własny ceremoniał uroczystości szkolnych - Załącznik nr 2 do statutu szkoły”.
  4. Szkoła posiada sztandar.
  5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Stadionowej 2.
  6. Szkoła może używać skrótu „SP 7 w Mysłowicach”.

  § 2.

  1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach zwana dalej „szkołą” jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową która:


  1)        zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

  2)        przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

  4)        realizuje:

  a)         programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

  b)        ramowy plan nauczania,

  5)        realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

  § 3.


  1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Mysłowice.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
  3. Do obwodu szkoły należą następujące ulice: Głowackiego, Gwardii Ludowej, ks. kani, Kolejowa nr 2 i nieparzyste do nr 15, Korczaka, Krótka, Oświęcimska nieparzyste od nr 13 wzwyż
   i parzyste od nr 46 wzwyż, Portowa, Rzeczna, Skośna, Stadionowa, Sułkowskiego, Żeromskiego, Miarki nieparzyste, Słupecka do nr 17 nieparzyste i nr 2, Górnicza parzyste
   od nr 14 wzwyż i nieparzyste od nr 13 wzwyż, Robotnicza.

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 4.

  1. Celem kształcenia jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania poprzez:


  1)        przekazanie uczniom odpowiedniej wiedzy umożliwiającej im wyrażanie własnych myśli i przeżyć oraz motywowanie do dalszej edukacji,

  2)        kształtowanie postawy uczniów, inspirującej ich aktywność badawczą i ciekawość świata oraz skłaniającej do efektywnego spędzania czasu wolnego,

  3)        wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności, wspomagające ich samodzielność, niezbędne do dokonania wyboru dalszej drogi edukacyjnej,

  4)        kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami mogącymi sprzyjać sięganiu po używki lub uleganiu innym uzależnieniom,

  5)        rozwijanie u uczniów zdolności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi,

  6)        wyrabianie pozytywnego stosunku do nauki.

  2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze służące realizacji celów określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia.

  3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

  4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami.


  § 6

  1. Cele wymienione w § 5 szkoła realizuje poprzez:

  1)        tworzenie warunków umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz zdobycie podstawowych umiejętności samokształcenia, zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji, zbierania i analizowania danych, rozwiązywania problemów oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne kształcenie,

  2)        organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, wynikających
  z potrzeby utrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, poczucia dumy
  z bogactwa historycznego i kulturowego własnego miasta i regionu, umiejętności korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

  3)        upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

  4)        prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających zdobywanie wiedzy zgodnie
  z zainteresowaniami uczniów oraz ich dalszym kształceniem, w zakresie wykraczającym poza program obowiązkowych przedmiotów nauczania, realizując indywidualne programy nauczania,

  5)        podejmowanie działań organizacyjnych ułatwiających uczniom zaopatrzenie w podręczniki, poprzez  działania ułatwiające obrót używanymi podręcznikami,

  6)        przygotowanie młodzieży do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie
  w Polsce i w Europie poprzez umiejętność współpracy w zespole, demonstrowanie solidarności,

  7)        zapewnienie uczniom nieodpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie szkoły,

  8)        organizowanie zajęć nadobowiązkowych, wynikających z zainteresowań uczniów,

  9)        umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizowania indywidualnych programów nauczania,

  10)    stworzenia możliwości ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowią-zującymi przepisami,

  11)    indywidualną organizację kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  12)    zagwarantowanie uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych na zasadach pełnej dobrowolności,

  13)    treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych „ Wychowanie do życia w rodzinie”,

  2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona poprzez:

  1)      Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi - Załącznik nr 1 do Statutu.

  2)      Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
  które ustalone są w drodze uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

  3)      Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
  i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli

  a)        program wychowawczy szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktyki szkolnej,

  b)        opracowuje się go w oparciu o przyjęte cele wychowawcze , określa on system wartości, postaw i standardów zachowania dla ucznia naszej szkoły,

  c)        ocena realizacji programu wychowania dokonywana jest przez dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym dany rok szkolny,

  4)      Program profilaktyki szkoły, który obejmuje działania mające na celu zmniejszenie rozmiarów negatywnych zachowań uczniów, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

  a)             program profilaktyki szkolnej tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem wychowawczym,

  b)             przygotowanie i realizacja programu profilaktyki szkolnej  są zadaniem   każdego nauczyciela.

  5)      Programy te są odrębnymi dokumentami programowymi szkoły, uchwalonymi przez

  Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.

  3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami poprzez zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

  1)      podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i poza-lekcyjnych, za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę,

  2)      podczas wycieczek szkolnych, przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych,
  a także podczas zajęć poza terenem szkoły – za bezpieczeństwo i zdrowie odpowiedzialni są sprawujący opiekę nauczyciele zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami

  3)      podczas przerw między lekcjami nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

  4)      nauczyciele systematycznie kontrolują miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy usuwając drobne usterki względnie zgłaszają o nich dyrektorowi i systematycznie uczestniczą w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,

  5)      na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele i uczniowie używają tylko całkowicie sprawnego sprzętu,

  6)       nauczyciele systematycznie kontrolują obecność uczniów na każdej lekcji


  III. RELIGIA W SZKOLE

  § 7

  1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii rzymskokatolickiej dla uczniów szkoły i ewangelicko augsburskiej dla młodzieży z miasta.
  2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i inne związki wyznaniowe i przedstawionych MEN
   do wiadomości. Te same zasady stosuje się do podręczników do nauczania religii.
  3. Na udział w lekcjach religii rodzic wyraża zgodę na piśmie w klasie pierwszej.
  4. Rodzic ma prawo zmienić decyzję w tej sprawie powiadamiając nauczyciela religii w formie pisemnej.
  5. Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w szkole.
  6. Uczniowie uczęszczający na naukę religii rzymskokatolickiej uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają nauczyciele – wychowawcy. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
  7. W czasie trwania rekolekcji wielkopostnych uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, są na pisemną prośbę rodziców zwolnieni z zajęć w tych dniach lub pozostają pod opieką świetlicy szkolnej.
  8. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach lub zajęciach w szkole, mają
   w dzienniku lekcyjnym odnotowaną nieobecność.
  9. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien powiadomić uczniów co najmniej
   3 tygodnie wcześniej.
  10. Jeżeli uczeń uczestniczy w lekcjach religii, to ocena uzyskana z religii  jest wliczana  średniej ocen ucznia. Szczegółowe zasady oceniania uczniów na religii zawarte są w WSO.

  IV. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  § 8

  1. Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach V i VI.
  2. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności:

  1)      wspierać wychowawczą rolę rodziny,

  2)      promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,

  3)      kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

  3. Na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

  4. Uczestnictwo w zajęciach:

  1)      udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy,

  2)      na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie,

  3)      zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

  5. W każdym roku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.


  V. FORMY OPIEKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

  § 9.

  1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą, w szczególności na:

  1)        diagnozowaniu środowiska ucznia,

  2)        rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  i umożliwianiu ich zaspokojenia,

  3)        rozpoznawaniu przyczyn i trudności w nauce oraz niepowodzeń szkolnych

  4)        wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

  5)        organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  6)        podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i profilaktycznego, wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

  7)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
  i rodziców,

  8)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

  9)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  10)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  11)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

  12)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  13)    organizowania pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich,

  2. W szkole prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa dokumentacja prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagigicznej (PDW IPET, KIPU).

  3.Szkoła stwarza warunki do pracy z uczniem zdolnym:

  1)  Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych finansowych mogą być organizowane:

  a)             koła zainteresowań

  b)            zajęcia edukacyjne

  c)             nadobowiązkowe zajęcia sportowe

  2)        Zajęcia edukacyjne oraz kółka zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań
  i uzdolnień uczniów. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, ich zainteresowań, posiadanej bazy dydaktycznej. Program zajęć może wykraczać ponad wiek rozwojowy w przypadku, gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to pozwala. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów
  do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, innych.

  3)   Nadobowiązkowe zajęcia sportowe służą poprawie stanu zdrowia, podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, stopnia usprawnienia, płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy sportowej szkoły. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach sportowych.

  4)   Zajęcia klas I-III mogą być realizowane w formie gier i zabaw ogólnorozwojowych,
  a w szczególności stymulujących rozwój motoryki dziecka, w klasach IV-VI mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno-sportowych.

  5)   W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych mogą być organizowane:

  a)        ruchowe zajęcia usprawniające

  b)        masowe imprezy sportowe

  c)        międzyklasowe i międzyszkolne zawody sportowe

  d)        zajęcia korekcyjne

  e)        zajęcia taneczne lub inne specjalistyczne

  6)        Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu zajęć edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególne wyniki.

  7)        Zajęcia indywidualne mogą być organizowane w celu przygotowania ucznia
  do konkursów przedmiotowych, artystycznych i innych do etapu co najmniej wojewódzkiego oraz zawody sportowe na etapie co najmniej międzyregionalnym.

  8)        Promowanie uczniów uzdolnionych:  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub  na jego wniosek i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Szczegółowe zasady promowania zawarte są w WSO.

  9)        Uczeń szczególnie uzdolniony może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły,

  10)         Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych,

  11)         Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż  udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub        wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym pla-     nie nauczania dla danej klasy,

  12)         Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku   szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być   klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego,

  13)         Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego  szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki,

  14)         Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej,

  15)         Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły  podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana na wniosek:

  1)        ucznia,

  2)        rodziców,

  3)        nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia,

  4)        pedagoga szkolnego,

  5)        poradni psychologiczo-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

  1)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

  2)        zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych,

  3)        porad dla uczniów,

  4)        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

  5)        prowadzeniu zajęć specjalistycznych.

  6. Na wniosek rady pedagogicznej uczeń może być skierowany na badania psychologiczno-pedagogiczne za zgodą rodziców.

  7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania, za zgodą rodziców

  8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów klas, u których niepełnosprawności rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności, za zgodą rodziców.

  9. Szkoła organizuje kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym:


  1)        edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
  i  znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej
  i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania opisanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

  2)        specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu                           umiarkowanym i znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym,                               zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata
  w  całym procesie edukacji,

  3)        w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego                organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
  i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

  4)        klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub                 znacznym, w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,

  5)        w ocenianiu ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym            stosuje się oceny opisowe,

  6)        ucznia takiego promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę     kształcenia , w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  7)        o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo  najwyższej  rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

  11.  Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i występuje o opinie
  w sprawach:


  1)        wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

  2)        pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej nr drugi rok w tej samej klasie,

  3)        dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
  do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  4)        udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki


  12.  W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

  13. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1)   czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka, ucznia,

  2)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych,

  3)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi  uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  4)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  5)   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

  6)   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

  7)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

  8)   udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

  9)   uczestniczenie w rozprawach sądowych, której stroną jest uczeń szkoły, jako pełno-mocnik dyrektora szkoły.

  VI. ORGANY SZKOŁY

  § 10.

  1. Organami Szkoły są:

  1)      Dyrektor szkoły,

  2)      Rada pedagogiczna,

  3)      Rada rodziców,

  4)      Samorząd uczniowski.

  2. Każdy organ szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami, które są zgodne ze statutem szkoły.

  3. Zaistniałe spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora szkoły. Od podjętych decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

  4. Organy szkoły zapewniają wymianę informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

  5. Tryb wyboru i odwołania członków poszczególnych organów szkoły oraz dyrektora określają odrębne przepisy.

  6. Wszystkie organy zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

  7. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji – w terminie 7 dni.


  § 11.

  DYREKTOR SZKOŁY


  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, jakim jest szkoła. Kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym szkoły, kontroluje pracę personelu pedagogicznego oraz innych zatrudnionych osób, a także jest ich bezpośrednim przełożonym.
  2. W wykonywaniu swych działań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.

  § 12.

  1. Dyrektor w szczególności:

  1)       kieruje działalnością szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz,

  2)       planuje i organizuje pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły oraz nią kieruje,

  3)       jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników,

  4)       opracowuje plan nauczania oraz projekt organizacyjny szkoły,

  5)       ustala tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  6)       sprawuje nadzór  pedagogiczny,

  7)       organizuje i nadzoruje realizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  8)       kieruje pracą rady pedagogicznej,

  9)       współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

  10)   realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

  11)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasach szóstych,

  12)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  13)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

  14)   podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

  15)   wyraża zgodę na działalność w szkole wolontariuszy, stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły,

  16)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,

  17)   wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących go przepisów.

  § 13.

  1. Dyrektor jest  kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
   i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
   w sprawach:


  1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,


  3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

  § 14.

  1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej,            organizacyjnej i administracyjnej, a w szczególności za:


  1)        przestrzeganie zgodności kierunku nauczania i wychowania w szkole z aktualnie obowiązującymi przepisami,

  2)        realizacje obowiązku szkolnego i przedszkolnego,

  3)        warunki pracy w szkole,

  4)        wyposażenie szkolnej pracowni informatycznej i innych komputerów z dostępem do Internetu, z których korzystają uczniowie, w oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju moralnego i psychicznego uczniów,

  5)        organizację współdziałania rodziców z nauczycielami szkoły,

  6)        działalność samorządu uczniowskiego,

  7)        dyscyplinę i wykonanie planu pracy szkoły,

  8)        stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za stan higieniczno-sanitarny i estetyczny szkoły i jej otoczenia. W szczególności dyrektor powinien:

  a)        poinformować uczniów oraz pracowników szkoły o konieczności przestrzegania zasad BHP,

  b)        zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

  c)        zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę,

  d)        o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym, zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,

  e)        zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

  f)          zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,

  g)        powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku,


  9)        dokumentację szkoły, czyli właściwe prowadzenie i jej przechowywanie.

  10)    stan gospodarki finansowo-materiałowej oraz inwentarza szkolnego.  § 15.

  1. Dyrektor szkoły może wnioskować do Śląskiego Kuratora Oświaty o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w rozdziale X , § 45 ust. 2 Statutu.  Złożenie wniosku może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

  § 16.

  1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeśli liczy co najmniej 12 oddziałów.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor (w przypadku braku wicedyrektora nauczyciel powołany przez Prezydenta Miasta) w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
  3. Przydziału czynności wraz z określeniem kompetencji i uprawnień dla kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych i obsługowych  dyrektor szkoły dokonuje na piśmie.

  § 17.

  1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
   O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ nadzoru pedagogicznego,
   w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę rady pedagogicznej
   w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


  § 18.

  RADA  PEDAGOGICZNA

  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog szkolny, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy szkolnej.
   W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
  2. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć inne organy szkoły z wyjątkiem tych posiedzeń w czasie których omawiane są sprawy podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.
  3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
  4. Zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin ustalony zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, który stanowi Załacznik Nr 3 do statutu.

  § 19.

  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1)      zatwierdzenie planu pracy szkoły,

  2)      uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczego
  i programu profilaktyki,

  3)      opracowanie szczegółowych zasad oceniania,

  4)      zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

  6)      ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  7)      podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnego przeniesienia uczniów,

  8)      podejmowanie uchwał w sprawach szkolnego zestawu programów nauczania
  i szkolnego zestawu podręczników, które obowiązują przez 3 kolejne lata.

  a)        W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może dokonać częstszych zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników z zaznaczeniem, że nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

  § 20.

  1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,

  2)      projekt planu finansowego szkoły,

  3)      wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


  § 21.

  1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i w przypadku niepowołania rady szkoły podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu.

  § 22.

  1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
  2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


  § 23.

  1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
   co najmniej połowy jej członków.
  2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
  3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych
   na posiedzeniu rady pedagogicznej, aby nie naruszyć dobra osobistego uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  § 24.

  RADA  RODZICÓW


  1. W szkole działa rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, Rodziców także wnioskowanie do innych organów szkoły Rodziców tym zakresie spraw.
  2. Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
  3. Rada Rodziców stanowi samorządową reprezentację rodziców, powołaną do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.
  4. Zasady tworzenia rady rodziców ustala się rodziców oparciu o art. 53 ust. 1 pkt 1, ust. 3, Ustawy o systemie oświaty.
  5. Rada rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy
   o systemie oświaty – stanowi Załącznik Nr 4 o statutu.

  § 25.

  1. Rada rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swą działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. W szczególności rada rodziców powołana jest do:

  1)   ułatwiania szkole współpracy  z rodzicami lub opiekunami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,

  2)   bezpośredniej pomocy szkole w realizacji stojących przed nią zadań wychowawczych
  i opiekuńczych,

  3)   współdziałania ze szkołą w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej.

  2. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności zaś:

  1)        uczestniczy w programowaniu pracy szkoły,

  2)        pomaga w doskonaleniu warunków pracy szkoły,

  3)        organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

  4)        opiniuje organizację pracy szkoły,

  5)        opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

  6)        przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego,

  7)        uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

  a)        programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

  b)        programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

  8)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  9)      opiniuje (gdy taka jest potrzeba) harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

  § 26.

  1. Fundusze Rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z darowizn pochodzących od instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów oraz dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców.


  § 27.

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI


  1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
  2. Zasady wybierania  i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów
   w tajnym i powszechnym głosowaniu zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty – Załącznik Nr 5 do statutu.
  3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  § 28.

  1. Samorząd przedstawia radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:


  1)        prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,

  2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3)        prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  4)        prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  5)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły,

  6)        prawo do uczestnictwa w posiedzeniu rady pedagogicznej,

  § 29.

  1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
   w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
   i uzyskania pozytywnej opinii innych organów szkoły.
  3. 3. Środki finansowe gromadzone przez samorząd i organizacje utworzone w szkole znajdują się w dyspozycji wymienionych podmiotów.

  § 30.

  ZADANIOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

  1. W szkole działają stałe nauczycielskie zespoły zadaniowe:


  1)             Zespół ds. Ewaluacji Badania oraz Analizy Wyników Nauczania, którego głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja harmonogramu zadań związanych z ewaluacją
  i badaniem wyników nauczania..

  2)             Zespół ds. Pomocy Materialnej Uczniom (komisja stypendialna), którego głównym zadaniem jest rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną uczniom;

  3)             Zespół Wychowawczy, którego głównym zadaniem jest opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych w Szkolnym programie wychowawczym oraz jego ewaluacja; oraz opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych w Szkolnym programie profilaktyki oraz jego ewaluacja;

  4)             Zespół ds. Rozwoju i Promocji Szkoły, którego głównym zadaniem jest opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych
  w Planie rozwoju szkoły oraz realizacja akcji promujących szkołę w środowisku;

  5)             Zespół Dydaktyczny, którego głównym zadaniem jest wybór programów
  i podręczników oraz opracowanie programu naprawczo-doskonalącego proces dydaktyczny w szkole, w oparciu o wyniki sprawdzianów (testów) wewnętrznych
  i zewnętrznych.

  6)              Zespół ds. WDN, którego głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

  7)             Zespoły nauczycielskie do spraw organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których zadaniem jest diagnoza i analiza indywidualnych potrzeb uczniów oraz opracowywanie działań wspierających.

  2. Pracą zespołów kierują przewodniczący wybrani spośród członków rady Pedagogicznej.

  3. Prace zespołów są protokołowane , a protokoły przechowywane u przewodniczących zespołów.

  4. Przewodniczący zespołów przygotowują informację o realizacji zadań zespołów na konferencje podsumowujące działalność szkoły po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

  5. W szkole działają także doraźne zespoły i komisje, powoływane co roku przez Dyrektora Szkoły zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

  § 31.

  1. Spory między organami  rozwiązywane są według następujących zasad:


  1)   Spory między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

  2)   Spory między Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły lub Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

  3)   Spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

  2. Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej  ze stron.

  3. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

  4. Indywidualne skargi i wnioski rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów rozpatruje Dyrektor Szkoły zgodnie z Procedurą skarg i wniosków.


  VII.  ORGANIZACJA PRACY  SZKOŁY

  § 32.

  1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje je do wiadomości nauczycieli najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a nauczyciele powiadamiają o tym  uczniów i rodziców na pierwszym spotkaniu.
  2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
  3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1)      liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  2)      ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych,

  3)      liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

  4. Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane są w formie aneksów.

  § 33.

  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
   w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  2. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący szkołę.
  3. Rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem ochrony zdrowia
   i higieny pracy.
  4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący
   te zajęcia. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  7. Oddziały mogą być podzielone na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki
   i wychowania fizycznego .
  8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
   w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów.
  9. W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy, o którym mowa w ust. 8, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI  mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie wiecej niż 26 uczniów. W zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
  11. Ilość uczestników na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nie może przekraczać 12 uczniów.
  12. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. wychowanie fizyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, elementy informatyki, zajęcia fakultatywne lub inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych.
  13. Szkoła organizuje wycieczki krajoznawczo-turystyczne, „zieloną szkołę” i różne imprezy kulturalno-oświatowe, tryb organizacji tych zajęć regulują regulaminy: Regulamin wycieczek szkolnych i wyjazdów śródrocznych.
  14. Zajęcia, o których mowa w ust. 13, są finansowane przez rodziców lub dofinansowywane przez szkołę w ramach posiadanych środków.
  15. Organizację w/w imprez reguluje Regulamin wycieczek i zajęć poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami – Załącznik Nr 6 do statutu.


  § 34.

  1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz słuchaczy szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
  2. Współpraca między szkołą a zakładami kształcącymi nauczycieli odbywa się na podstawie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

  § 35.

  BIBLIOTEKA SZKOLNA

  1. Biblioteka szkolna działa na podstawie programu pracy biblioteki szkolnej stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 13 maja 1983 r.
   z późniejszymi zmianami w sprawie bibliotek szkolnych.
  2. Kwalifikacje, normy zatrudnienia oraz prawa i obowiązki bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
  3. Zadaniem nauczyciela - bibliotekarza jest:

  1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji oraz udzielanie fachowej pomocy
  w ich wykorzystaniu,

  2)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
  i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

  3)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł,

  4)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
  i społeczną,

  5)      realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

  6)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz przechowywanie
  i konserwacja materiałów bibliotecznych

  4. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Miejską w Mysłowicach  poprzez promocję jej zbiorów, współorganizację niektórych wystaw tematycznych, udział uczniów w konkursach plastycznych, recytatorskich,  literackich oraz tzw. lekcjach bibliotecznych.

  5. Biblioteka szkolna obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów szkoły.

  6. Z księgozbioru szkolnego w czytelni bądź z wypożyczeniem poza biblioteką mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także w uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów szkoły.

  7.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów wszystkim zainteresowanym.

  8. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach jej otwarcia.

  9. W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych przez uczniów w sposób niezgodny z obowiązującym regulaminem mogą być stosowane kary porządkowe.

  10. Szczegółowe zasady działalności biblioteki określa Regulamin biblioteki – Załącznik Nr 7 do statutu.

  § 36.

  1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem, w tym:

  1)      pracownię informatyczną,

  2)      inne pomieszczenia do nauki przedmiotów,

  3)      bibliotekę szkolną wraz z czytelnią,

  4)      małą salę gimnastyczną,

  5)      gabinet pielęgniarki szkolnej,

  6)      szatnię,

  7)      świetlicę,

  8)      stołówkę,

  9)      gabinet pedagoga szkolnego i logopedy.


  § 37.

  ŚWIETLICA  SZKOLNA

  1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców   (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
  2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
  3. Świetlica, w zależności od potrzeb, zapewnia uczniom:

  1)      opiekę po zajęciach szkolnych,

  2)      pomoc w odrabianiu lekcji,

  3)      udział w zajęciach świetlicowych,

  4)      pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

  5)      gorący napój lub możliwość spożycia posiłku.

  4. Kwalifikacje, normy zatrudnienia oraz prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy regulują odrębne przepisy.

  5. Organizację pracy świetlicy szkolnej oraz stołówki szkolnej określają: Regulamin świetlicy szkolnej – Załącznik Nr 8, Regulamin stołówki szkolnej – Załącznik Nr 9 do statutu.

  VIII.   NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

  § 38.

  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi,

  1)        odpowiedzialność oraz przydziały czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi ustala dyrektor szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, co odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.

  2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Dla nauczycieli są to Karta Nauczyciela i Ustawa o Systemie Oświaty,
  a dla innych pracowników Kodeks Pracy.

  3. Każdy pracownik obsługi – woźna, sprzątaczka, rzemieślnik, dozorca powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

  4. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagowania na wszelkie sytuacje związane z przemocą, agresją i przejawami patologii społecznej wśród uczniów, a także działania w sytuacji pojawienia się czynników zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu uczniów. O wymienionych faktach pracownik szkoły zobligowany jest do niezwłocznego  powiadomienia Dyrektora szkoły.

  5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  6. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy oraz dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju o przyjaźni między narodami.

  7. Nauczyciel opracowuje własny program nauczania w oparciu o podstawę programową lub wybiera program napisany przez innego autora oraz wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawia radzie pedagogicznej. Wybierając bierze pod uwagę:

  1)        możliwości ucznia,

  2)        wysoką jakość umożliwiającą korzystanie z nich przez kilka lat.

  8. Nauczyciel - bibliotekarz i wychowawcy świetlicy zobowiązani są do zorganizowania przed zakończeniem roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników szkolnych.

  9. Nauczyciele klas dla samokontroli swojej pracy i sprawdzenia stopnia realizacji podstawy programowej oraz usprawnienia procesu dydaktycznego sporządzają rozkłady treści programowych, w rozbiciu na poszczególne jednostki lekcyjne  i/lub plany wynikowe.

  10.  Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przygotowują przedmiotowe systemy oceniania system oceniania, który przedstawia uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

  11.  Nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole obowiązani są prowadzić zadania pedagogiczne mające na celu:

  1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,

  2)      rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań
  i uzdolnień.


  12.  Nauczyciele mają obowiązek tworzenia zespołów do diagnozowania specyficznych trudności u uczniów i opracowywania indywidualnych planów działań wspierających pracę
  z uczniami, u których stwierdzono takie trudności.


  § 39.

  1. Aby wykonać zadania określone w § 36, nauczyciel zobowiązany jest:

  1)      realizować w toku zajęć dydaktycznych obowiązujące programy nauczania,

  2)      dbać o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz wzbogacanie posiadanej bazy dydaktycznej,

  3)      doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,

  4)      wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

  5)      przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegać przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,

  6)      sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów oraz bezstronnie i obiektywnie ich oceniać,

  7)      udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
  o rozpoznawanie potrzeb uczniów,

  8)      brać czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizować jej uchwały
  i nie ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

  9)      prowadzić dokumentację szkolną ( np. arkusze ocen, dziennik lekcyjny ), czuwać nad prawidłowym jej wypełnianiem przez innych nauczycieli,

  10)  wypisywać świadectwa szkolne,

  11)  sporządzać zestawy statystyczne dotyczące klasy oraz inne zestawienia i wykazy wg potrzeb dyrekcji szkoły,

  12)  natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

  13)  zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

  14)  niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

  15)  wykonywać zarządzenia, polecenia i wytyczne organów administracji szkolnej
  i bezpośrednich przełożonych,

  16)  nauczyciel jest zobowiązany ściśle przestrzegać godzin pracy, zastępstw wynikających z ustalonego przez dyrekcję szkoły podziału godzin i przydziału czynności,

  17)  pełnić dyżury na przerwach zgodnie z corocznie ustalonym planem dyżurów
  w oparciu o  Regulamin dyżurów – Załącznik Nr 10 do statutu.

  18)  nauczyciel opiekujący się grupą uczniów zgodnie z planem zajęć zobowiązany jest do zapewnienia im stałej opieki to znaczy, że :

  a)      nie wolno opuszczać sali lekcyjnej pozostawiać bez opieki powierzonych uczniów. W szczególnych sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia nauczyciel zawiadamia dyrektora lub jego zastępcę. Za zgodą dyrektora opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel,

  b)      nie wolno wypraszać z klasy ucznia utrudniającego prowadzenie zajęć,

  w przypadkach szczególnych, nagłych zdarzeń np. zasłabnięcie, nauczyciel      wyznacza ucznia, któremu zleca zawiadomienie pielęgniarki szkolnej
  i dyrektora szkoły,

  c)      zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),

  d)      w sytuacji kiedy uczeń jest pod opieką pielęgniarki szkolnej i jest potrzeba zwolnienia ucznia do domu, nauczyciel opiekujący się tym uczniem dzwoni do rodziców, by ci odebrali swoje dziecko ze szkoły i udali się do lekarza,

  e)      w przypadku zdarzeń losowych ( wypadek uczniowski, utrata przytomności, zagrożenie życia ) szkoła wzywa karetkę pogotowia, zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, dyrektora), nauczyciela u którego zdarzenie miało miejsce lub którego był świadkiem do czasu powierzenia go opiece lekarskiej.


  19)  na bieżąco informować uczniów o ocenach.

  2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

  1)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,

  2)      udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i natychmiastowe zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów prawnych oraz lekarza, pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoła, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny oraz społecznego inspektora pracy.


  § 40.

  1. Oddział powierza się szczególnej opiece nauczyciela zwanego wychowawcą.

  2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a szczególnie:

  1)        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

  3)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

  3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

  1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

  2)        planuje i organizuje współdziałanie z uczniami i ich rodzicami poprzez różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

  3)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

  4)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

  5)        prowadzi dziennik lekcyjny danej klasy,

  6)        prowadzi  teczkę wychowawcy klasowego, w której w szczególności znajdują się:

  a)        usprawiedliwienia uczniów nieobecnych na zajęciach,

  b)        zgody, oświadczenia i zwolnienia uczniów z zajęć szkolnych wystawione przez ich rodziców,

  c)        plany pracy wychowawczej oraz tematyka lekcji wychowawczych, w przypadku klas IV-VI,

  d)        różne deklaracje i informacje składane przez rodziców uczniów,

  e)        najważniejsze dokumenty szkolne, stanowiące obowiązujące w szkole prawo.

  7)        Wdraża uczniów o dbania o higienę, stan zdrowia oraz przestrzegania zasad BHP
  w szkole i poza nią.

  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji. Pomoc ta może obejmować zasięganie opinii i konsultacje oraz uwzględnianie przeprowadzonych badań.


  § 41.

  1. Współpraca wychowawców, nauczycieli i rodziców polega na:

  1)      organizowaniu okresowych spotkań wychowawców z rodzicami wg planu pracy szkoły,

  2)      przedstawianiu rodzicom klas pierwszych Statutu Szkoły na pierwszym spotkaniu klasowym oraz przypomnieniu go w klasach starszych we wrześniu,

  3)      określeniu terminu, kiedy rodzice będą mogli uzyskać indywidualne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. W razie nieobecności wychowawcy informacji powinien udzielić nauczyciel uczący w danej klasie lub inny wyznaczony przez dyrektora szkoły,

  4)      angażowaniu rodziców w organizowanie przez uczniów imprez i wycieczek klasowych,

  5)      przekazywaniu opinii i uwag rodziców na temat pracy nauczycieli i szkoły dyrektorowi szkoły.

  2. Wychowawca współdziała z rodzicami w celu okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach.

  3. Formy działania wychowawcy z uczniami i ich rodzicami nie mogą być sprzeczne z prawami ucznia.

  IX. ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

  § 42.

  1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowani przedszkolne
   w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
  2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
  3. Kontrolowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.
  4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogiczne.
  5. O przyjęciu ucznia do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje dyrektor na podstawie przepisów szczegółowych zawartych w odrębnym rozporządzeniu.
  6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z półrocznym wyprzedzeniem.
  7. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
  8. Na wniosek rodziców, w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014,  naukę w szkole podsta-wowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  9. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
  10. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  11. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o 1 rok.
  12. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  13. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
  14. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do księgi ewidencji wpisuje się według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkolą oraz odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkolą lub odroczono mu spełnianie tego obowiązku.
  15. Szkoła prowadzi księgę uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której go przyjęto. Odnotowuje się w niej również datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Wpisów w księdze ucznia dokonuje się chronologicznie wg dat przyjęcia ucznia do szkoły.
  16. W przypadku niespełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, kieruje do jego rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
  17. Po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia, dyrektor wystawia tytuł wykonawczy.
  18. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji  administracyjnej dyrektor publicznej szkoły podstawowej kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym jest właściwa gmina, we wniosku dyrektor wskazuje środek egzekucyjny – jest nim grzywna w celu przymuszenia.
  19. Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach w szczególności przyjmowane są dzieci:

  1)      zamieszkałe w obwodzie szkoły (pobyt  stały klub czasowy),

  2)      spoza obwodu - na prośbę rodziców lub opiekunów – jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca

  X. UCZNIOWIE  SZKOŁY

  § 43.

  1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach ma prawo do:


  1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności,

  3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

  5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  6)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  7)      pomocy w przypadku trudności w nauce i indywidualnego toku lub programu nauczania,

  8)      korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

  9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

  10)     bezpiecznego korzystania z zasobów sieci globalnej, nie narażając się na treści uznane jako niemoralne i niewychowawcze.

  11)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole,

  12)     wyjazdów na wycieczki naukowe, turystyczno-krajoznawcze (w klasach programowo najwyższych nie dłuższe jak 2 dniowe, chyba, że istnieje umotywowana konieczność wyjazdu potwierdzona przez wychowawcę klasy
  i zaakceptowana przez radę pedagogiczną) oraz uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych,

  13)  w przypadku naruszenia praw ucznia ma on prawo zgłosić ten fakt wychowawcy, który samodzielnie, lub wspólnie z pedagogiem szkolnym rozpozna sprawę w tym samym dniu, jeżeli sytuacja tego wymaga, w ciągu 3 dni. Gdy skarga nie może być załatwiona na tym szczeblu, uczeń ma prawo skierować ją do dyrektora szkoły, który udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od złożenia skargi. Jeżeli uczeń nie jest usatysfakcjonowany może odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty.


  § 44.

  1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr  7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach ma obowiązek:


  1)        przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

  a)        systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

  b)        uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, za wyjątkiem uczniów uczęszczających na świetlicę.

  c)        mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.

  d)        systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

  e)        w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony,

  f)          usprawiedliwić nieobecności na zajęciach szkolnych, niezwłocznie po powrocie do szkoły zgodnie z regulaminem usprawiedliwiania absencji uczniów oraz obowiązku uczestnictwa rodziców w zebraniach – Załącznik Nr 11 do statutu skoły.

  g)        przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły, zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby , zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów
  i gestów,

  h)        brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, uczeń nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

  i)        dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

  j)       dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie autorytetu,

  k)      podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, ustaleniom wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w szkole,

  l)      naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, za zniszczenia mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice,

  m)      noszenia czystego i estetycznego ubioru, nie manifestowania przynależności do grup lub organizacji o charakterze destrukcyjnym, nacjonalistycznym i społecznie szkodliwym.

  n)        nosić obowiązujący w szkole strój szkolny:

  Stój na dni uroczyste:

  • dziewczęta - biała bluzka,  granatowa lub czarna spódnica;
  • chłopcy - biała lub błękitna koszula, granatowe lub czarne spodnie, dopuszcza się dżinsy.

  Stój codzienny:

  • dziewczęta i chłopcy – dowolny czysty stój - stosowny do wieku
   i miejsca (bluzy, swetry, koszule, spodnie, dżinsy itp. )

  o) uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych
  i wyrównawczych,

  p)        przynoszenia do szkoły tylko takich urządzeń elektronicznych, które są wyznaczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

  q)        godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

  r)         okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  s)         przestrzegania ustalonych warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych regulują niżej podane zasady:


  • zakazane jest używanie telefonów komórkowych przez uczniów
   w czasie zajęć lekcyjnych,
  • jeżeli uczeń zgubi telefon lub zostanie mu on skradziony, to szkoła nie ponowi odpowiedzialności materialnej,
  • w przypadku potrzeby pilnego kontaktu z rodzicami, uczeń
   w obecności nauczyciela może włączyć telefon i wykonać połączenie do rodzica,
  • nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
  • naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych
   na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia.


  t)   od respektowania obowiązków przez uczniów, zawartych w statucie   uzależniona jest jego ocena z zachowania.

  2. Czas przebywania w szkole jest określony planem lekcji, dlatego nie wolno uczniom samowolnie opuszczać szkoły. Należy poinformować wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia o koniecznych okolicznościach opuszczenia szkoły.

  3. Dopuszcza się zwalnianie ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna.

  4. W przypadkach zajęć skróconych lub odwołanych uczeń powinien udać się bezpośrednio do domu lub do świetlicy szkolnej.

  5. Przebywanie w szkole po godzinach lekcyjnych możliwe jest tylko za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

  § 45.

  1. Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce może zostać przyznana nagroda
   w postaci rzeczowej lub stypendium, jeśli szkoła będzie dysponowała odpowiednimi środkami.
  2. O przyznaniu nagrody rzeczowej lub stypendium decyduje rada pedagogiczna
   na konferencji klasyfikacyjnej w głosowaniu jawnym.
  3. Innymi formami nagrody są:

  1)      pochwała na forum klasy,

  2)      pochwała na forum szkoły,

  3)      pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej,

  4)      dyplom uznania,

       4. W miarę posiadanych środków mogą być przyznawane nagrody rzeczowe dla klas lub poszczególnych uczniów za wyróżniające osiągnięcia w konkursach, turniejach, za najlepszą frekwencję lub inne osiągane w imprezach organizowanych przez organy szkoły.


  § 46.

  1. W stosunku do uczniów nie wywiązujących się ze spoczywających na nich obowiązków mogą być stosowane kary porządkowe. Karami porządkowymi są:

  1)      upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy,

  2)      upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w obecności rodziców i pedagoga szkolnego,

  3)      ostrzeżenie na forum klasy,

  4)      nagana ustna udzielona przez dyrektora,

  5)      nagana udzielona na forum szkoły z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej,

  6)      dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy,

  7)      dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły,

  8)      uczeń ukarany nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę oraz reprezentować szkołę na zewnątrz, a także uczestniczyć
  w wycieczkach klasowych i szkolnych oraz wyjeździe na „Zieloną szkołę”.

  2. Dyrektor występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, w przypadku:


  1)      spożywania alkoholu w szkole lub udokumentowanego przez odpowiednie instytucje nadużywania go poza szkołą,

  2)      przebywania na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych środków uzależniających,

  3)      rażącego naruszenia regulaminu szkoły (pobicia, kradzieże, narkotyki, udział
  w burdach publicznych, itp.),

  4)      braku skuteczności wcześniej stosowanych kar niższego rzędu,

  5)      nieotrzymania promocji do klasy wyższej na skutek wagarów, rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych, nieobecności usprawiedliwionych fałszywymi dokumentami.

  3. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić tylko na podstawie uchwały rady pedagogicznej podjętej indywidualnie w stosunku do każdego ucznia.

  § 47.

  1. Od nałożonej kary uczeń ma prawo do odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni
   od powiadomienia go o tym fakcie.
  2. Odwołanie wnosi na piśmie uczeń,  jego rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ponownego szczegółowego rozpatrzenia sprawy
   i podjęcia ostatecznej decyzji wraz z uzasadnieniem w terminie do 14 dni oraz udzielenia odpowiedzi na piśmie.
  4. Powtórne odwołanie od wymierzonej kary uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą na piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
  5. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna.

  § 48.

  1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

  § 49.

  1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych
   w wyniku świadomego i celowego działania ucznia.

  IX. ZMIANA  STATUTU

  § 50.

  1. Zmiany w statucie nanoszone są w formie nowelizacji.
  2. Nowelizuje i zatwierdza postanowienia statutu Rada Pedagogiczna.
  3. Nowelizacja i uchwalenie statutu przez Radę Pedagogiczną podejmowane jest zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
  4. Dyrektora szkoły czyni się odpowiedzialnym za wprowadzenie jednolitego tekstu statutu.
  5. Statut szkoły jest dostępny dla zainteresowanych do wglądu na stronie internetowej szkoły,  w bibliotece oraz u dyrektora szkoły.  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 51.

  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych szkoły uchwala Rada Miasta Mysłowice w ramach dochodów własnych i subwencji oświatowej.
  3. Obsługę finansowo-księgową szkoły zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.
  4. Szkoła może prowadzić konto środków specjalnych, na którym gromadzone są jej dochody własne.

  § 52.

  Niniejszy statut został przyjęty Uchwałą  nr 6/2012/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach z dnia 6 marca 2012 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski i wchodzi w życie z dniem
  20 marca 2012r.


  Dokument podpisany przez:


  RADĘ RODZICÓW

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY PEDAGOGICZNEJ