WEWNTRZSZKOLNE  PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPATNEGO DOSTPU
DO PODRCZNIKW ORAZ  MATERIAW EDUKACYJNYCH

Podstawa prawna:

SPIS TRECI:

 • zarzdzenie dyrektora Szkoy,
 • regulamin wypoyczania (uyczania) podrcznikw oraz materiaw edukacyjnych,
 • szczegowe zasady przyjcia, dystrybucji i ewidencjonowania nieodpatnych podrcznikw z dotacji celowej,

Zarzdzenie Nr 1/2014/2015

Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 7

im. Kornela Makuszyskiego w Mysowicach

z dnia 1 wrzenia 2014r.

w sprawie okrelenia szczegowych warunkw korzystania przez uczniw
z podrcznikw lub materiaw edukacyjnych udostpnionych przez Szko Podstawow nr 7
im. Kornela Makuszyskiego w Mysowicach.


Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami.)

zarzdzam:

1

Wprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyskiego w Mysowicach 7 Wewntrzszkolnych procedur zapewnienia  uczniom nieodpatnego dostpu do  podrcznikw oraz  materiaw  edukacyjnych i zobowizuj nauczycieli do zapoznania si z jego treci oraz cisego ich przestrzegania.

2


 1. Osob odpowiedzialn za dystrybucj podrcznikw na terenie szkoy, waciwe
  ich ewidencjonowanie oraz przechowywanie w okresach midzy wypoyczeniami jest nauczyciel prowadzcy bibliotek szkoln.
 2. Wychowawcy klas zobowizani s do cisej wsppracy z bibliotekarzem i wspierania jego dziaa zwaszcza w kontaktach z rodzicami.


3

 1. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznaj rodzicw/prawnych opiekunw prawnych z regula-minem wypoycze darmowych podrcznikw/materiaw edukacyjnych na pierwszym zebraniu organizacyjnym we wrzeniu kadego roku szkolnego.
 2. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznaj uczniw z regulaminem wypoycze darmowych podrcznikw/materiaw edukacyjnych w dniu wypoyczenia.

4

 1.  Zarzdzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniw klas I,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniw klas I, II i IV,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniw klas I-V,

d) od roku szkolnego 2017/2018 do uczniw wszystkich klas.

5

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Regulamin

uyczania (wypoyczania) uczniom SP 7 im. K. Makuszyskiego  podrcznikw i/ lub materiaw edukacyjnych

 1

 1. Podrczniki uyczane przez szko i materiay edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie owiaty s wasnoci gminy Mysowice, ktr w realizacji zadania dystrybucji nieodpatnego podrcznika reprezentuje dyrektor  Szkoy Podstawowej nr 7  im. K. Makuszyskiego w Mysowicach.
 2. Zgodnie z art.22aj ww. Ustawy podrczniki, materiay edukacyjne i wiczeniowe
  gromadzone s w  bibliotece szkolnej.
 3. Szkoa wypoycza nieodpatnie uczniom podrczniki/materiay edukacyjne majce posta papierow.
 4. Dla kadego oddziau klasowego przewidziany jest jeden dodatkowy komplet podrcznikw/materiaw edukacyjnych.

 2


 1. Podrczniki i materiay edukacyjne s wypoyczane (uyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 2. Podrczniki i materiay edukacyjne s wypoyczane (uyczane) uczniom dopiero
  po zapoznaniu rodzicw/prawnych opiekunw z procedur uyczania (wypoyczania)
  i podpisania przez nich zobowizania do jej przestrzegania.
 3. W celu  zapewnienia penej i terminowej realizacji zadania, nauczyciela bibliotekarza aktywnie wspiera wychowawca klasy (sporzdza aktualne listy uczniw,  odpowiada
  za zebranie od rodzicw podpisw, itp.)
 4. Wypoyczenia (uyczenia) podrcznikw dokonuje nauczyciel odpowiedzialny
  za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniw sporzdzonej
  i podpisanej przez wychowawc klasy.
 5. Podrczniki na dany rok szkolny s wypoyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomidzy nauczycielem  bibliotekarzem, a wychowawc klasy. Zapis tez stosuje si rwnie do zwrotu podrcznikw.
 6. Podrczniki s wypoyczane uczniom nie pniej ni do 16 wrzenia 2014r.,
  a w przypadkach innych/losowych rwnie w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 7. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypoyczenia/oddawania podrcznikw,
  w celu otrzymania podrcznika zgosz si  indywidualnie lub poprzez wychowawc klasy do nauczyciela bibliotekarza.
 8. Materiay wiczeniowe Szkoa przekazuje  uczniom za potwierdzeniem odbioru
  bez obowizku ich zwrotu. Rodzice zobowizani s do podpisania protokou odbioru.

 3

Podrczniki podlegaj zwrotowi do biblioteki w przypadku:

-  skrelenia ucznia z ksigi uczniw,

-  przeniesienia ucznia do innej szkoy,

-  innych zdarze losowych.


 4

 1. Po zakoczeniu zaj dydaktycznych w szkole, uczniowie zwracaj podrczniki
  do biblioteki szkolnej. Zwrot nastpuje nie pniej ni do ostatniego dnia nauki danego roku szkolnego. Uczniowie przystpujcy do egzaminu komisyjnego zwracaj podrcznik nie pniej ni do koca sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Nadzr nad zadaniem, o ktrym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia
  oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podrcznika do biblioteki nauczyciele, o ktrych mowa w ust. 2 dokonuj ogldzin podrcznika, okrelajc stopie jego zuycia.


 5

 1. Uczniowie s zobowizani do uywania podrcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  do zachowania troski o jego walor uytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem bd zgubieniem.
 2. O fakcie zniszczenia lub zgubienia podrcznika ucze jest zobowizany poinformowa nauczyciela wychowawc i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki.
 3. W przypadku zgubienia podrcznika, znacznego zuycia (wykraczajcego poza zwyke uywanie), zniszczenia, rodzice (zgodnie z art.22ak ust.3) s zobowizani do zwrotu kosztw zakupu  podrcznika okrelonego przez MEN.
 4. Zapisu ustpu 4. nie stosuje si w przypadku zwrotu podrcznika po trzyletnim uytkowaniu.
 5. Podrczniki naley  dodatkowo  ochroni okadk. Nie wolno niczego zaznacza, dopisywa, dorysowywa , dokleja, podkrela, wycina  i  wyrywa stron.

 6

 1. Regulamin obowizuje wszystkich nauczycieli szkoy.
 2. Regulamin obowizuje uczniw, ktrzy rozpoczynaj nauk w klasach pierwszych od roku szkolnego 2014/2015 i kolejnych latach.SZCZEGӣOWE ZASADY PRZYJCIA, EWIDENCJI, DYSTRYBUCJI I  SZACOWANIA  STOPNIA  ZUYCIA PODRCZNIKW Z DOTACJI  CELOWEJ  DLA SZKOY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. K. MAKUSZYSKIEGO W MYSOWICACH

1

Zasady przyjcia podrcznikw na stan biblioteki szkolnej

 1. Podrczniki i materiay edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie owiaty s wasnoci organu prowadzcego szko.
 2. Zgodnie z art. 22aj. ust.1. Ustawy o systemie owiaty podrczniki, materiay edukacyjne, materiay wiczeniowe s gromadzone i ewidencjonowane  w bibliotece szkolnej.
 3. Czynnoci zwizane z zakupem do biblioteki szkolnej podrcznikw, materiaw edukacyjnych, materiaw wiczeniowych i innych materiaw bibliotecznych oraz czynnoci zwizane z gospodarowaniem tymi podrcznikami i materiaami wykonuje dyrektor szkoy ( art. 22aj. ust.2. Ustawy o systemie owiaty).
 4. Nauczyciel odpowiedzialny za bibliotek szkoln przyjmuje od Dyrektora szkoy podrczniki na podstawie protokou  przekazania/lub pisma potwierdzajcego odbir/lub innego dokumentu potwierdzajcego zakup.
 5. Celem waciwej identyfikacji podrcznikw/materiaw edukacyjnych z dotacji celowej nauczyciel odpowiedzialny za bibliotek szkoln prowadzi ewidencj otrzymanych podrcznikw zgodnie z obowizujcymi przepisami.

2

Sposb ewidencjonowania nieodpatnych podrcznikw

 1. Dla podrcznikw z dotacji celowej pozyskanych w danym roku szkolnym nauczyciel prowadzcy bibliotek zakada odrbn  ksig inwentarzow.
 2. Ksig naley dodatkowo oznaczy opisa jako Ksiga podrcznikw z dotacji celowej
  (dla odrnienia od ksigi inwentarza gwnego).
 3. Zakadajc ksig naley wszystkie karty przesznurowa i koce sznurka przytwierdzi
  do okadki naklejk z pieczci urzdow szkoy. Obok pieczci dyrektor szkoy  potwierdza podpisem informacje o liczbie stron.

"Ksiga inwentarzowa podrcznikw z dotacji celowej nr .... biblioteki ... .zawiera stron ponumerowanych i przesznurowanych oraz ...pozycji inwentarzowych od nr.... do nr..... .

Mysowice, dnia ..............20?... r.               Podpis dyrektora szkoy           Piecz okrga."

4. Ksiga inwentarzowa powinna by prowadzona starannie i czytelnie. Zapisw bdnych nie wolno wymazywa ani zakleja, naley je przekreli i poprawi czerwonym dugopisem, wprowadzajcy poprawk umieszcza dat i podpis w rubryce 16 - Uwagi.

5. W miejsce wycofanej pozycji nie wolno wprowadza adnej innej.

6. Po zapenieniu pierwszej ksigi inwentarzowej zakada si nastpn, kontynuujc numeracj wpisywanych pozycji, a na okadce i na grzbiecie wpisuje si jej kolejny numer. Kolejn ksig i wszystkie nastpne opisuje si na kocu, podajc liczb stron i pozycji.

7. Dla nieodpatnych podrcznikw i materiaw edukacyjnych nie zakada si kart katalogowych.

3

Sposb opisu nieodpatnych podrcznikw


1. Kady podrcznik naley opiecztowa piecztk biblioteki:

 1. na  karcie tytuowej,
 2. na stronie 17-tej samej dla caego ksigozbioru, na dolnym marginesie przy grzbiecie ksiki,
 3. na kocu tekstu ksiki.

2. Kady podrcznik otrzymuje indywidualny nr ewidencyjny zgodnie z zapisem w ksidze inwentarzowej z dopiskiem PN (np. 123/PN).

3. W odpowiednim miejscu podrcznika, nauczyciel bibliotekarz dokonuje wpisu:

imi i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny (np. Jan Twardowski,  kl. I a,   2014/2015)


4

Tryb wypoyczania podrcznikw uczniom

Podrczniki s wypoyczane uczniom niezwocznie po podpisaniu zapoznaniu si
z procedurami uyczania podrcznikw i podpisania zobowizania do ich przestrzegania.

5

Szacowanie stopnia  zuycia podrcznika

 1. Stopie zuycia podrcznika okrelaj:  bibliotekarz  oraz nauczyciel prowadzcy zajcia
  z uyciem danego podrcznika.
 2. Rodzic i ucze ma prawo wyraenia wasnej oceny.
 3. Przy ocenie stopnia zuycia podrcznika naley uwzgldni:
 • czy podrcznik by chroniony okadk  (nie ma pozaginanych rogw),
 • czy ma wszystkie kartki i strony,
 • czy nie ma plam, odrcznych rysunkw, zaznacze, dopiskw,
 • czy nie ma innych uszkodze, ktre uniemoliwiaj lub utrudniaj moliwo z jego korzystania. itp.

4. W spawach spornych ostateczn decyzj dotyczc stopnia zuycia podrcznika podejmuje Dyrektor szkoy.

6

Przechowywanie podrcznikw i dokumentacji

 1. W okresach miedzy wypoyczeniami (okres wakacji) podrczniki z dotacji celowej zabezpiecza si w bibliotece szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz segreguje podrczniki i umieszcza na opisanych regaach.
 3. Dokumentacja dotyczca nieodpatnych podrcznikw jest przechowywana w osobnych
  segregatorach.
 4. Nadzr nad prawidowym przechowywaniem podrcznikw i dokumentacji sprawuje Dyrektor szkoy.
Podpisa

Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 7

im. Kornela Makuszyskiego

w Mysowicach

Szkoa Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyskiego w Mysowicach

rok szkolny 2013/2014

 

Raport z ewaluacji wewntrznej

 

Wymaganie: 11.

Szkoa organizujc procesy edukacyjne, uwzgldnia wnioski z analizy wynikw sprawdzianu oraz innych bada zewntrznych i wewntrznych.

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoy

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodzicw

4. Uczniw

 

 

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Dziaach

 

Data sporzdzenia: 30.04.2014r.

1. Wstp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie speniania przez szko wymaga w wybranym obszarze dziaalnoci szkoy.
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze dziaaniach.
 • Sformuowanie wnioskw i rekomendacji.

b) Narzdzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniw, rodzicw i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoy,
 • analiza dokumentw.

Grup badawcz stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoy.

c) Warunki w jakich dane byy zbierane:

Badanie zostao przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych byo 100% nauczycieli (17 osb). Wywiad zosta przeprowadzony z dyrektorem szkoy.

Podczas badania nie byo przeszkd technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udzia wszyscy czonkowie zespou ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wynikw bada.

Na pocztku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewntrznej i  harmonogram ewaluacji. Dyrektor spotyka si z zespoem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczcych ewaluowanego obszaru odbywao si w trakcie roku szkolnego 2013/2014 - do 21 marca 2014r.

W szkole prowadzana jest analiza wynikw sprawdzianw prbnych i sprawdzianu zewntrznego, ktra przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzgldnia ona m.in. rednie wyniki, wartoci wskanikw atwoci poszczeglnych standardw, porwnania wynikw szkoy z wynikami gminy, powiatu, wojewdztwa, kraju. Dokonuje si rwnie porwnania wynikw w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoy na tle innych, dziaajcych w podobnym rodowisku. Nastpnie nauczyciele przedmiotowcy dokonuj szczegowej analizy sprawdzianu pod wzgldem trudnoci poszczeglnych zada, okrelaj poziom wiedzy i umiejtnoci uczniw oraz opracowuj wnioski. Formuowane wnioski prowadz do udoskonalenia procesu dydaktycznego. Wskazuj na to zarwno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciele nie widz potrzeby zmian w sposobie analizowania danych. Wszyscy ankietowani uwaaj, e analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidowo.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdraane s w szkole m.in. poprzez modyfikacj metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonal umiejtnoci uczniw, zwikszajc liczb zada dotyczcych zagadnie, z ktrymi s najwiksze problemy oraz zwikszajc liczb wicze praktycznych, ktre najsabiej wypady na sprawdzianie. Wprowadzaj take zadania o rnym stopniu trudnoci i motywuj uczniw do szukania wielu metod rozwiza tego samego zadania. Dbaj rwnie o popraw prac pisemnych uczniw, zwracajc uwag na prawidowe sownictwo.

W ramach godzin dodatkowych uczniowie, ktrzy uzyskali najnisze wyniki punktowe na sprawdzianie prbnym uczestnicz w zajciach wyrwnawczych, a pozostali mog bra udzia w koach zainteresowa.

Nauczyciele wskazuj, e po zapoznaniu si z wynikami sprawdzianu na swoich przedmiotach analizuj bdy uczniw. Zadania, z ktrymi uczniowie mieli problemy, zostaj wyjanione i rozwizane.

Porwnujc wyniki sprawdzianu i rednie ocen kocowych mona stwierdzi, e w wikszoci si one pokrywaj.

Zdaniem wikszoci ankietowanych nauczycieli wdraane w szkole wnioski z analizy przyczyniaj si do wzrostu efektw ksztacenia. Dziki analizie sprawdzianw nauczyciele widz mocne i sabe strony w swojej pracy z uczniem. Mog rozwija zdolnoci, umiejtnoci oraz doskonali to, z czym uczniowie maj kopoty.

W opinii dyrektora uzyskanie widocznej poprawy jakoci pracy szkoy jest procesem dugofalowym. Zaley od wielu czynnikw m.in. rodowiskowych oraz moliwoci intelektualnych uczniw klasy VI w danym roku.

 

Ponadto w ankiecie ustalono, e:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE s systematycznie gromadzone i analizowane.
 • W szkole wyowiono zesp analizujcy wyniki sprawdzianu.
 • Analiz dokonuje si od 8 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewntrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do caego zespou klasowego.
 • Dokonuje si analizy porwnawczej z wynikami w skali kraju, wojewdztwa, powiatu, gminy.
 • Zespoy przedmiotowe spotykaj si cyklicznie, na spotkaniach omawiane s wyniki sprawdzianu, a nastpnie formuowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skoniy do podjcia konkretnych dziaa np: modyfikacji testw i sprawdzianw.
 • Nauczyciele na bieco ewaluuj plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wszyscy wychowawcy informuj rodzicw o wynikach sprawdzianu i wnioskach z jego analizy na zebraniu.
 • Wychowawcy klas IV-VI przedstawia w sposb oglny wyniki sprawdzianu uczniom oraz wskazuj umiejtnoci, nad ktrymi naley pracowa.
 • Uczniowie czuj si w Szkole bezpiecznie i wiedz, jakich zachowa si od nich oczekuje.
 • W Szkole dziaa Zesp wychowawczy. Dziaania s jasno sprecyzowane. Przewodniczcy zespou dba o realizacj planu pracy.
 • Sformuowane i stosowane s oraz podlegaj ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postpowania w sytuacjach negatywnych zachowa jak i w sytuacjach zagroe.
 • Systematycznie organizowane s apele szkolne majce na celu promocj rnorodnych sukcesw uczniw i bezpiecznego zachowania na terenie szkoy oraz po lekcjach.
 • Ewaluacji podlega system biecego oceniania zachowania.
 • Wszyscy reaguj na niewaciwe zachowania uczniw.

 

3. Wnioski i rekomendacje:

1. W szkole systematycznie sporzdza si raporty, w ktrych zamieszczone s analizy wynikw zarwno pod ktem ilociowym i jakociowym, przeprowadzone z zastosowaniem rnorodnych metod. Na ich podstawie wycigane s wnioski z analizy wynikw.

2. Wykazano uyteczno zastosowania wycignitych wnioskw jako instrumentu przyczyniajcego si do wzrostu efektw ksztacenia.

3. Analizy przeprowadzane przez szko i proces wdraania wnioskw s skuteczne, gdy przynosz zaoone efekty, co przejawia si we wzrocie efektw ksztacenia.

 

 • Nadal systematycznie analizowa wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywa do dalszej pracy.
 • Podnie jako ksztacenia w zakresie tych umiejtnoci, w ktrych wyniki uzyskane na sprawdzianie okazay si niskie.
 • Na zebraniach z rodzicami poinformowa, w jakich dziedzinach mog wspomc swoje dziecko w ksztatowaniu umiejtnoci i we wszechstronnym przygotowaniu do sprawdzianu.
 • Doskonali kompetencje nauczycieli zwizane z przygotowaniem uczniw do sprawdzianu.
 • Bada opini uczniw i rodzicw na temat relacji midzy wynikami sprawdzianu, a ich oczekiwaniami.

 

4. Sposb prezentacji wynikw:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na lekcjach wychowawczych.
 • Rodzicom - na zebraniu.

 

5. Zaczniki:

 • Ankieta dla rodzicw.
 • Ankieta dla uczniw.
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport ewaluacji jest dostpny w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej.

Program profilaktyki 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

do realizacji na lata 2013 - 2016


Opracowany przez zesp nauczycieli w skadzie:
Magdalena Napora, Aleksandra Grzesiok, Maciej Lisak-Zbroski


dostosowany zgodnie z wymogami
ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkoach i placwkach systemu owiaty dziaalnoci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziaania narkomanii.


Program zosta pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodzicw, Samorzd Uczniowski i Rad Pedagogiczn. Przyjty do realizacji Uchwa Rady Pedagogicznej  nr 9/2015/2016 z dnia 04.02.2016r.


Wprowadzenie

Szkolny program profilaktyki jest projektem systemowych rozwiza w rodowisku szkolnym Szkoy Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyskiego w Mysowicach. Jest on spjny ze Statutem szkoy, Szkolnym programem wychowawczym. Zagadnienia programu dostosowano do potrzeb rozwojowych uczniw oraz potrzeb rodowiska szkolnego, obejmuje treci i dziaania o charakterze profilaktycznym i adresowany jest do uczniw, nauczycieli i rodzicw uczniw. Podejmowane dziaania profilaktyczne ukierunkowane s na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnociami zagraajcymi prawidowemu rozwojowi i zdrowemu yciu; ograniczanie i likwidowanie czynnikw ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rwieniczych, szkolnych, rodowiskowych), ktre zaburzaj prawidowy rozwj ucznia i dezorganizuj jego zdrowy styl ycia; inicjowanie i wzmacnianie czynnikw chronicych (jednostkowych, rodzinnych, rwieniczych, szkolnych, rodowiskowych), ktre sprzyjaj prawidowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu ycia; dziaania profilaktyczne tworz tym samym warunki
do sprawnej realizacji procesu wychowawczego oraz kompensuj jego niedostatki.

 Podstawa prawna:


-        Konwencja o prawach dziecka, Art. 33.
-        Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Art. 72.
-        Kodeks postpowania karnego, Art. 304.
-        Kodeks postpowania cywilnego, Art. 572.

Ustawy:


-        Ustawa o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z pn. zm.).
-        Ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 padziernika 1982r. (Dz. U. z 2014r., poz. 382; z pn. zm.).
-        Ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982r. (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z pn. zm.).
-        Ustawa o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych. z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; z p. zm.).
-        Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziaaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. p. zm).
-        Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375).

 Rozporzdzenia:


-        Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. z 2013r., poz.532 )

-        Rozporzdzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunkw organizowania ksztacenia, wychowania i opieki dzieci i modziey niepenosprawnych oraz niedostosowanych spoecznie i zagroonych niedostosowaniem spoecznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1113).

-        Rozporzdzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z pn. zm. ).

-        Rozporzdzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form pro-wadzenia w szkoach i placwkach systemu owiaty dziaalnoci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziaania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., pn.1249 ).

 Programy narodowe i krajowe:


-        Narodowy Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych (2011-2016),
-        Krajowy Program Przeciwdziaania Narkomanii (2011-2016),
-        Rzdowy program ?Bezpieczna i Przyjazna Szkoa? (2014-2016),
-        Rzdowy program ?Bezpieczna +?V (2015-2018).

 Zaoenia teoretyczne programu:

 Gwnym zaoeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana dziaalno Szkoy na rzecz zapobiegania pojawieniu si zachowa problemowych, czyli takich, ktre nios wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego czowieka, jak i dla jego otoczenia spoecznego, to rwnie interwencja w sytuacjach wymagajcych zdecydowanej reakcji na niepodane zjawiska i zachowania uczniw.

Celem szeroko pojtej profilaktyki jest, zatem ograniczanie czynnikw ryzyka, czyli takich indywidualnych cech i zachowa uczniw, cech rodowiska spoecznego i efektw ich wzajemnego oddziaywania, ktre maj wpyw na wystpienie zachowa stanowicych zagroenie dla prawidowego rozwoju, zdrowia, bezpieczestwa i funkcjonowania spoecznego; oraz wzmacnianie czynnikw chronicych, poprzez ktre naley rozumie takie waciwoci jednostek lub rodowiska spoecznego, ktrych wystpowanie wzmacnia oglny potencja zdrowotny czowieka i zwiksza jego odporno na dziaanie czynnikw ryzyka.

 Prowadzone w szkole dziaania profilaktyczne maja dwojaki charakter:

 -        profilaktyki uniwersalnej, ktra adresowana jest do wszystkich uczniw w okrelonym wieku, bez wzgldu na stopie ryzyka wystpienia zachowa problemowych lub zaburze psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagroe, np. przemocy czy uywania substancji psychoaktywnych, dopalaczy;

-        profilaktyki selektywnej, ukierunkowanej na grupy zwikszonego ryzyka- wymaga
ona rozpoznania w spoecznoci szkolnej grup uczniw zachowujcych si ryzykownie lub znajdujcych si w specyficznej sytuacji spoecznej, rodzinnej; szczeglnie dotyczy to uczniw z deficytami poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp.

 Diagnoza rodowiska wychowawczego

 Diagnozy potrzeb dokonano na podstawie na podstawie obserwacji uczniw, rozmw
z uczniami, rozmw z rodzicami uczniw i nauczycielami. Priorytetem oddziaywa wychowawczych jest troska o bezpieczestwo. Stanowi ona jeden z istotniejszych obszarw ycia szkolnego.

W celu podniesienia poczucia bezpieczestwa uczniw su: monitoring wizyjny, wzmocnione dyury nauczycielskie podczas przerw, czste kontrolowanie miejsc szczeglnie naraonych na dziaania zagraajce bezpieczestwu (toalety, szatnie, poddasze). W dziaania suce podniesieniu bezpieczestwa uczniw, naley rwnie zaliczy dyury penione przez pracownikw obsugi i zamykanie budynku w czasie zaj lekcyjnych.

Przeprowadzona diagnoza wykazaa wystpowanie na terenie szkoy takich zjawisk jak:

-        agresja sowna (obraanie, wymiewanie, wulgaryzmy, zaczepki sowne),
-        agresja fizyczna (zaczepki fizyczne, bjki,
-        zachowania zoliwe w formie dokuczania np. zabieranie rzeczy, chowanie ich itp,
-        nieprzestrzeganie norm i regu dotyczcych ycia spoecznego- zachowania zagraajce bezpieczestwu wasnemu i innych,
-        konflikty rwienicze wynikajce z nieumiejtnoci rozwizywania sytuacji trudnych,

 W szkole nie odnotowano (nikt ze spoecznoci szkolnej nie zgosi) problemw zwizanych z uywaniem przez uczniw tytoniu, alkoholu lub substancji psychoaktywnych
w tym dopalaczy.

 Cel gwny

Gwnym celem dziaa profilaktycznych szkoy jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz wzmacnianie czynnikw chronicych, gwnie poprzez ksztatowanie i trenowanie wanych umiejtnoci psychologicznych i spoecznych.

 Cele szczegowe

 -        budowanie klimatu sprzyjajcego porozumieniu, wzajemnemu zaufaniu i wsppracy midzy czonkami spoecznoci szkolnej,
-        poszerzenie wiedzy rodzicw i opiekunw, nauczycieli i wychowawcw na temat prawidowoci rozwoju i zaburze zdrowia psychicznego dzieci i modziey,
-        poszerzenie wiedzy rodzicw i opiekunw, nauczycieli i wychowawcw na temat przejaww zachowa ryzykownych oraz rozpoznawania wczesnych objaww uywania substancji psychoaktywnych,
-        wyposaanie uczniw w umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach trudnych (konfliktowych, stresogennych),
-        doskonalenie umiejtno efektywnej komunikacji oraz rozwijanie umiejtnoci interpersonalnych sucych zgodnemu wspdziaaniu w grupie rwieniczej,
-        ksztatowanie u uczniw umiejtnoci rozpoznawania i wyraania wasnych emocji,
-        wzmacnianie realnego poczucia wasnej wartoci,
-        uczenie odrniania zachowa noszcych znamiona agresji (fizycznej, werbalnej, cyberprzemocy) oraz przewidywania ich skutkw i waciwego reagowania na nie,
-        wskazywania na zasadno przestrzegania norm i zasad regulujcych ycie spoeczne, wskazywanie wartoci autorytetw w yciu czowieka,
-        uczenie prawidowego korzystania z mediw, nowoczesnych rodkw komunikacji (telefon komrkowy, Internet),
-        wskazywanie pozytywnych aspektw zdrowego stylu ycia, rozwijania uzdolnie, zainteresowa oraz uwraliwianie na zgubne skutki sigania po uywki, rodki psychoaktywne,
-        ksztatowanie postawy tolerancji wobec innoci, zasad demokracji, sprawiedliwoci spoecznej i zasad moralnych.

 W ramach programu profilaktyki szkolnej s realizowane:

 -       program MENIS ? Wyprawka szkolna?
-       program Owoce w szkole
-       program profilaktyczno - terapeutyczny "Sidemeczka"
-       program "Spjrz inaczej"
-       program Akcja szklanka mleka
-       program "Lekki plecak"

 HARMONOGRAM ZADA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI,
OBSZARY DZIAA, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

Dziaania zmierzajce do ksztatowania waciwych postaw i zachowa

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Zapoznanie uczniw ze statutem i obowizujcymi w szkole regulaminami oraz wypracowanie jasnych regu i norm postpowania w grupie klasowej.

- zapoznanie z prawami i obowizkami ucznia oraz konsekwencjami ich nie przestrzegania.

- wypracowanie wasnego regulaminu klasowego.

- wprowadzenie zeszytw korespondencji  rodzicami.wychowawcyWdraanie do ycia w szkole
i w klasie
- ustalenie norm i zasad panujcych w klasie (wypracowanie kontraktw klasowych)

- pomoc nowym uczniom w adaptacji do rodowiska szkolnegowychowawcy

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym


- zajcia psychoedukacyjne dotyczce agresji zawarte w programie ?Spjrz inaczej?

- zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczcymi agresji

- spotkania ze stra miejsk
pedagog,

wychowawcy


Wyeliminowanie wulgaryzmw
u uczniw

- pogadanki na lekcjach wychowawczych

- indywidualne rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami (udzielanie wskazwek)pracownicy szkoy


Promowanie waciwego korzystania z telefonw komrkowych
i sprztu elektronicznego

- zapoznanie uczniw z regulaminem w tym zakresie

- przedstawienie regulaminu rodzicom podczas zebra

- pogadanki na lekcjach wychowawczychwychowawcy


Przeciwdziaanie przemocy psychicznej, fizycznej, uywaniu uywek, wymuszeniom i kradzieom

- spotkania uczniw z policj, prelekcje, pogadanki

- wspieranie uczniw w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiek pedagogiczn, indywidualne  spotkania rodzicw z wychowawc, pedagogiempedagog,

wychowawcy
Dziaania zmierzajce do wyeliminowania nieporadnoci wychowawczej rodzicw

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Udzielanie pomocy pedagogicznej
i psychologicznej rodzicomIndywidualne rozmowy z rodzicami
dyrektor,

pedagog,

wychowawcy


Angaowanie rodzicw do cisej wsppracy wychowawczej ze szko
- rozwizywanie indywidualnych problemw

- organizacja uroczystoci, imprez
z udziaem rodzicw i przy ich pomocynauczyciele

Poprawa sytuacji materialnej rodzicw
- wyprawka szkolna dla klas I- III

- wsppraca z MOPS-em

- wypoyczenie  podrcznikw z biblioteki szkolnej

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog


Wspieranie rodzicw poprzez poruszanie na zebraniach i wywieszanie na tablicy pedagoga szkolnego tematw dotyczcych uzalenie,  potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji
- tablica informacyjna dla rodzicw

- pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy
pedagog,

wychowawcy

Dziaania zmierzajce do podniesienia motywacji do nauki

Zadania

Formy

Osoby
odpowiedzialne

Wzmocnienie motywacji u uczniw do nauki

- indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami

- stosowanie aktywizujcych metod

nauczania

- wsppraca z poradni PPP


wychowawcy,

pedagog

Wzmacnianie poczucia wasnej wartoci u uczniw


- indywidualne rozmowy, wiczenia, wsppraca z PPP


pedagog,

nauczyciele


Likwidowanie deficytw rozwojowych w szczeglnoci u uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- zajcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajcia wyrwnawcze

- zajcia logopedyczne

- pomoc w odrabianiu zada


nauczyciele specjalici, pedagog, nauczyciele

Wyrwnywanie szans rozwojowych uczniw, ktrzy rozpoczli nauk jako  dzieci 6-letnie

- diagnoza potrzeb

- zajcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajcia wyrwnawcze

- pomoc w odrabianiu lekcji

- monitorowanie funkcjonowania
w rodowisku szkolnym dzieci
6?letnich

dyrektor,

nauczyciele

 Dziaania zmierzajce do zachowania bezpieczestwa wasnego i innych

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Zapewnienie bezpieczestwa

w drodze do szkoy i ze szkoyAkcja ?Bezpieczna droga do szkoy? dla klas I:

- tematyka realizowana na zajciach zintegrowanych

i na godzinach wychowawczych

- udzia w akcjach oglnopolskich

- egzekwowanie od rodzicw zwalniania ucznia z zaj tylko na pisemn prob lub osobiste poinformowanie osoby upowanionej  do zwolnienia dziecka

wychowawcy,

pedagogZapewnienie bezpieczestwa w szkole i poza ni, w czasie wicze, wycieczek zabaw
- pogadanki na zajciach edu. wczesnoszkolnej i godz.  z wychowawc

- zapoznanie uczniw z zasadami bezpiecznego (regulamin sali gimnastycznej)

- wiczenia na przyrzdach rnego typu, pomoc w asekuracji podczas wykonywanych wicze

- apele, pogadanki

- inne regulaminy

- konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczestwa

dyrekcja szkoy,

nauczyciele
Uczenie udzielania pierwszej pomocy

Uwzgldnienie w planie wychowawczym klasy tematyki udzielania pierwszej pomocy

- wiczenia z uczniamiwychowawcy

Profilaktyka zagroe zwizanych z korzystaniem przez uczniw z interenetuPoszerzenie wiedzy uczniw, rodzicw
i nauczycieli na temat zagroe wynikajcych i niewaciwego korzystania z interenetuwychowawcy,

nauczyciel zaj. komp.


 Dziaania zmierzajce do regularnego uczszczania uczniw do szkoy

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Uwiadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji nie chodzenia  do szkoy


- podejmowanie tematyki wagarw

na lekcjach wychowawczych.

- kontrola frekwencji

- rozmowy z rodzicami  na temat praw i obowizkw ucznia w wietle prawa owiatowego.

- pisemne lub telefoniczne  powiadamianie rodzicw

- kierowanie uczniw z du absencj

na badania do PPP,

- wsppraca z kuratorami sdowymi

- kierowanie wnioskw do Sdu Rodzinnego

nauczyciele, pedagog,
dyrektor Dziaania szkoy zmierzajce do upowszechnienia zdrowego trybu ycia

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Nauka waciwego dbania o higien osobist, wad  postawy oraz uczenie zasad racjonalnego odywiania
- lekcje wychowawcze, przygotowania do ycia w rodzinie

- pogadanki spotkania z pielgniarka

szkoln

- materiay informacyjne o tematyce prozdrowotnej

- udzia w programach ?Owoce w szkole?, ?Szklanka mleka?

- doywianie w szkole

- zorganizowanie ?Lekki plecak?

- konkursy o tematyce

promowania zdrowiawychowawcy,

higienistka,

pedagogStworzenie warunkw do dbania
o higien pracy i wypoczynek- wietrzenie pomieszcze

- wsppraca z rodzicami w zakresie

wyposaenia ucznia w strj gimnastyczny, obuwie zmienne

- dostosowanie wysokoci awek i krzese do indywidualnych potrzeb ucznia

- dostosowanie czasu zaj w klasach I-III do moliwoci psychofizycznych uczniw

- lekcje na wieym powietrzu

- organizacja wycieczek
dyrekcja,
nauczyciele,
pracownicy szkoyUczenie zdrowego organizowania i spdzania czasu wolnego oraz dbania o aktywno fizyczn
- organizowanie zaj pozalekcyjnych

- ruchowe zajcia wietlicowe oraz oglno rozwojowe

- wskazywanie przykadw na spdzanie wolnego czasu


nauczyciele,
specjalici

Wyrabianie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem i rozadowywanie emocji- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem wg programu ?Spjrz inaczej?, ?Sidemeczka?

- indywidualne rozmowy z uczniami

wychowawcy,

pedagogZachcanie uczniw do aktywnoci na rzecz rodowiska naturalnego
- udzia w akcjach promujcych ekologi

- udzia w zbirkach makulatury, baterii, tonerw, plastikowych nakrtekwychowawcy,

nauczyciel
przyrodyProfilaktyka uzalenie

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach wychowawczych
- pogadanka, dyskusja

- formy plastyczne (gazetki, plakaty)
wychowawcy,

nauczyciel
plastykiRealizacja elementw  programu ?Spjrz  inaczej?- zajcia edukacyjne
pedagog
Uwiadomienie uczniom zagroe zdrowotnych wynikajcych
z naduywania alkoholu


Pogadanki i dyskusje na godzinach

wychowawczych


wychowawcy,

pedagog


Realizacja tematyki mwicej o  szkodliwoci palenia- wykad, pogadanka

- konkurs na plakat antynikotynowy

- dyskusja


wychowawcy,

nauczyciel plastyki,

higienistka


Uwiadomienie dzieciom wpywu palenia na zdrowie oraz wyniki w nauce i sporcie


- rozmowy na godzinach z wychowawc

- pogadanki


wychowawcy

nauczyciel wychowania fizycznego

Pogbianie wrd uczniw, rodzicw
i uaktualnianie wiedzy na temat narkotykw, rodkw psychotropowych
i mechanizmw powstawania uzalenie- wykad prowadzony przez przedstawicieli stray miejskiej

- pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych

- projekcja filmu dydaktycznego


wychowawcy,

pedagog
Szerzenie informacji wrd rodzicw
i uczniw o instytucjach i orodkach, gdzie modzie moe szuka wsparcia w walce z naogiem- indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami

- rozpowszechnianie broszur tematycznych, ulotek i innych materiawnauczyciele

Profilaktyka zachowa ryzykownych
i uzalenie, oraz wszelkich przejaww agresji i przemocy

Poszerzenie wiedzy na temat przejaww zachowa ryzykownych oraz rozpoznawania wczesnych objaww uywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy

spotkania ze specjalistami (warsztaty, prelekcje, pogadanki, szkolenia)
Obserwacja rodowiska uczniowskiego pod ktem uzalenienia od  rodkw odurzajcych (dopalacze)


Obserwacja spoecznoci klasowej oraz analiza informacji uzyskanych od uczniwnauczycieleKonsekwentne i systematyczne stosowanie procedur szkolnych w przypadku podejrzenia ucznia o  spoywanie innych substancji odurzajcych (dopalacze)

Analiza zeszytw uwag pozytywnych
i negatywnych oraz zwracanie uwagi
na negatywne zachowania i konsekwentne reagowanie zachowa.nauczyciele, pedagog
Zagroenia pynce z uywania rodkw odurzajcych (dopalacze)

apele szkolne


dyrektor szkoy


Organizacja konkursw i kampanii profilaktycznych

- udzia uczniw w konkursach

- wykonanie przez uczniw plakatw i ulotek

nauczyciel plastyki, wychowawca w wietlicy szkolnej,

pedagog,

wychowawcyKontakt z rodzicami w przypadku podejrzenia o zachowania autodestrukcyjne ucznia.


Aktywna obserwacja spoecznoci szkolnej w wzajemnych relacjachnauczyciele, pedagogUdzia w warsztatach, spotkaniach i teatrach profilaktycznych na terenie szkoy i poza ni.Aktywny udzia uczniw w rnego typu dziaaniach profilaktycznychwychowawcy,

pedagogProwadzenie profilaktyki informacyjno - edukacyjnej dla uczniw, rodzicw i nauczycieli.Stae przedstawianie podejmowanych przedsiwzi na stronie internetowej promujcej nasz placwk.nauczyciel prowadzcy stron szkoyDziaania zmierzajce do przeciwdziaania przemocy w rodzinie

Zadania

Forma realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwiadamianie skutkw stosowania przemocy
- szkolenie Rady Pedagogicznej

- poszerzanie wiedzy uczniw i rodzicw
nauczyciele

Dziaania podejmowane w przypadku rozpoznania przypadkw przemocy
w rodzinie
- zaoenie Niebieskiej Karty

- powiadomienie zespou interdyscyplinarnego

- powiadamianie Policji

- wsppraca z kuratorami sdowymi

- skierowanie wniosku do Sdu Rodzinnego

dyrekcja,

pedagog przy wsppracy
z nauczycielami
Realizatorami programu oddziaywa profilaktycznych w naszej szkole s wszyscy pracownicy wykonujcy zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rol dyrektora szkoy jest kierowanie zespoem realizatorw programu w fazie planowania dziaa, ich realizacji, a take udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanow rol w realizacji programu odgrywaj wychowawcy klas wczajcy zadania profilaktyczne do dziaa wychowawczych w pracy z klas. Wsparcia w tej dziaalnoci udzielaj im nauczyciele i pedagog szkolny.

W dziaania profilaktyczne zaangaowani s rwnie rodzice. Uczestnicz oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych dziaa.

 Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

-       poznanie struktury zespou, panujcych relacji, rl penionych przez uczniw, poziomu otwartoci i akceptacji w grupie,
-       obserwacj uczniw,
-       systematyczn wspprac z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemw,
-       pozna rodowisko rodzinne uczniw i tkwice w nim zagroenia rozwojowe.

 1. Rozpoznawanie indywidualnych problemw ucznia i podejmowanie prb ich rozwizywania.
 2. Budowanie prawidowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku
  i zrozumieniu.
 3. Wczanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracownikw niepedagogicznych szkoy.
 4. Inicjowanie kontaktw uczniw i ich rodzicw z pedagogiem szkolnym.
 5. Dokonywanie systematycznej oceny skutecznoci prowadzonych przez siebie dziaa, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniw.
 6. Doskonalenie umiejtnoci zawodowych w obszarze dziaa wychowawczo-profilaktycznych.

 Dyrektor

 1. Monitoruje prac wychowawcw klas w zakresie profilaktyki.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniw i rodzicw w zakresie profilaktyki.

3.  Wsppracuje z podmiotami szkoy oraz instytucjami wspomagajcymi dziaania z zakresu profilaktyki.

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 Przeprowadzenie diagnozy problemw wychowawczych szkoy.

 1. Koordynacja pracy zespou opracowujcego w porozumieniu z rodzicami szkolny program profilaktyki.
 2. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu profilaktyki.
 3. Dokonywanie wraz z zespoem ewaluacji programu.
 4. Wczenie si do realizacji zada szkolnego programu profilaktyki.
 5. Wsppraca z rnymi instytucjami zajmujcymi si udzielaniem pomocy rodzinie
  i dziecku.
 6. Systematyczna wsppraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie
  im wsparcia w planowaniu i realizacji zada profilaktyczno wychowawczych.
 7. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalcych umiejtnoci pracy wychowawczej
  i profilaktycznej.

 Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaywa profilaktyczno-wychowawczych.

 1. Okresowa analiza oddziaywa profilaktyczno-wychowawczych.
 2. Realizacja zada profilaktyczno-wychowawczych poprzez wczanie do swojego programu nauczania treci o charakterze profilaktycznym, stae reagowanie na pojawiajce si zagroenia.
 3. Systematyczna wsppraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu
  i realizacji dziaa profilaktyczno-wychowawczych.
 4. Doskonalenie umiejtnoci zawodowych w obszarze dziaa profilaktyczno-wychowawczych.

 Zadania Rady  Rodzicw - czyli Komitetu Rodzicielskiego

1.  Opiniowanie Szkolnego programu profilaktyki.
2.  Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodzicw na temat profilaktyki.
3.  Wsppraca  z Rad Pedagogiczn, dyrektorem, Samorzdem Uczniowskim.

 Zadania rodzicw w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowankw w zakresie profilaktyki.
2. Udzia w pracach zespou opracowujcego szkolny program profilaktyki.
3. W miar moliwoci rodzice wczaj si do realizacji niektrych zada programu.
4. Systematyczna praca z wychowawc klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich
dzieci.
5.W sytuacji powanych zagroe rozwojowych swoich dzieci korzystaj z pomocy pedagoga, szukaj wsparcia w specjalistycznych placwkach.

Monitoring i ewaluacja dziaa profilaktycznych

 Wyniki ewaluacji maj suy realizatorom szkolnego programu profilaktyki do oceny rezultatw i efektywnoci prowadzonych dziaa. Otrzymane informacje pozwol na systematyczne, biece ulepszanie prowadzonych dziaa. Wane bdzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych dziaa ulegy osabieniu czynniki wpywajce
na wystpowanie dziaa ryzykownych oraz czy nastpio wzmocnienie czynnikw chronicych przed tymi zachowaniami?

Informacje na temat efektywnoci podejmowanych dziaa, realizatorzy bd zbiera w trakcie ich realizacji. Okresowego podsumowania dziaalnoci profilaktycznej bdzie dokonywa w obrbie klasy wychowawca, a oceny caoksztatu dziaa profilaktycznych realizowanych w szkole ? pedagog szkolny.

 Zadania pedagoga szkolnego:

 Monitoruje caociowy przebieg realizacji programu profilaktycznego szkoy poprzez:

1.  Analiz dokumentacji prowadzonej przez wychowawcw klas.
2.  Gromadzenie dokumentacji wasnej.
3.  Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
4.  Obserwacj przebiegu programu.
5.  Rejestracj sygnaw od wychowawcw, rodzicw, nauczycieli, uczniw o pojawieniu si
nowych zachowa ryzykownych, bd nasileniu dotychczasowych.
6.  Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania
z realizacji programu profilaktyki.

Przewidywane efekty planowanych dziaa profilaktycznych

 W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki:

UCZNIOWIE:

? Zmniejszy si wskanik wystpowania agresji i przemocy
? Posid wiedz na temat uzalenie i ich negatywnych skutkw
? Bd dostrzegali swoje mocne strony
? Chtnie i aktywnie uczestnicz w promocji zdrowego stylu ycia
? Poznaj sposoby na spdzanie wolnego czasu
? Zmniejszy si wypadkowo wrd uczniw pomagajcych w rodzinnych gospodarstwach
rolnych

RODZICE:

? Usystematyzuj swoj wiedz na temat uzalenie, mechanizmw agresji i przemocy
? Zwikszy si wiadomo zagroe wystpujcych z angaowania dzieci do prac
w rodzinnych gospodarstwach rolnych; higienicznego trybu ycia, racjonalnego odywiania
? Korzystaj ze wsparcia instytucji specjalistycznych

NAUCZYCIELE/ WYCHOWAWCY

? Podwysz swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
? Wychowawca na kady rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan dziaa profilaktycznych
dla swojej klasy, w ktrym uwzgldni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy.

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Program realizowany bdzie w okresie trzech lat i bdzie poddany ewaluacji po zakoczeniu jego realizacji.

 Podstawow form ewaluacji bd:

? obserwacja
? wywiad, rozmowa
? metody socjometryczne

 Wnioski z ewaluacji bd przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwa, po wczeniejszym zaopiniowaniu przez Rad Pedagogiczn i Samorzd Uczniowski.