Strona główna - Witamy !

Dostęp do podręczników oraz materiałów edukacyjnych

WEWNĄTRZSZKOLNE  PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU
DO PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Podstawa prawna:

SPIS TREŚCI:

 • zarządzenie dyrektora Szkoły,
 • regulamin wypożyczania (użyczania) podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
 • szczegółowe zasady przyjęcia, dystrybucji i ewidencjonowania nieodpłatnych podręczników z dotacji celowej,

Zarządzenie Nr 1/2014/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Szkołę Podstawową nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach.


Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach 7 Wewnątrzszkolnych procedur zapewnienia  uczniom nieodpłatnego dostępu do  podręczników oraz  materiałów  edukacyjnych i zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z jego treścią oraz ścisłego ich przestrzegania.

§ 2


 1. Osobą odpowiedzialną za dystrybucję podręczników na terenie szkoły, właściwe
  ich ewidencjonowanie oraz przechowywanie w okresach między wypożyczeniami jest nauczyciel prowadzący bibliotekę szkolną.
 2. Wychowawcy klas zobowiązani są do ścisłej współpracy z bibliotekarzem i wspierania jego działań zwłaszcza w kontaktach z rodzicami.


§ 3

 1. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznają rodziców/prawnych opiekunów prawnych z regula-minem wypożyczeń darmowych podręczników/materiałów edukacyjnych na pierwszym zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Nauczyciele wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminem wypożyczeń darmowych podręczników/materiałów edukacyjnych w dniu wypożyczenia.

§ 4

 1.  Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas I,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I-V,

d) od roku szkolnego 2017/2018 do uczniów wszystkich klas.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin

użyczania (wypożyczania) uczniom SP 7 im. K. Makuszyńskiego  podręczników i/ lub materiałów edukacyjnych

§ 1

 1. Podręczniki użyczane przez szkołę i materiały edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie oświaty są własnością gminy Mysłowice, którą w realizacji zadania dystrybucji nieodpłatnego podręcznika reprezentuje dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 7  im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach.
 2. Zgodnie z art.22aj ww. Ustawy podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
  gromadzone są w  bibliotece szkolnej.
 3. Szkoła wypożycza nieodpłatnie uczniom podręczniki/materiały edukacyjne mające postać papierową.
 4. Dla każdego oddziału klasowego przewidziany jest jeden dodatkowy komplet podręczników/materiałów edukacyjnych.

§ 2


 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom dopiero
  po zapoznaniu rodziców/prawnych opiekunów z procedurą użyczania (wypożyczania)
  i podpisania przez nich zobowiązania do jej przestrzegania.
 3. W celu  zapewnienia pełnej i terminowej realizacji zadania, nauczyciela bibliotekarza aktywnie wspiera wychowawca klasy (sporządza aktualne listy uczniów,  odpowiada
  za zebranie od rodziców podpisów, itp.)
 4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny
  za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
  i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem  bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis tez stosuje się również do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 16 września 2014r.,
  a w przypadkach innych/losowych również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 7. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,
  w celu otrzymania podręcznika zgłoszą się  indywidualnie lub poprzez wychowawcę klasy do nauczyciela bibliotekarza.
 8. Materiały ćwiczeniowe Szkoła przekazuje  uczniom za potwierdzeniem odbioru
  bez obowiązku ich zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku:

-  skreślenia ucznia z księgi uczniów,

-  przeniesienia ucznia do innej szkoły,

-  innych zdarzeń losowych.


§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zwracają podręczniki
  do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia nauki danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia
  oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.


§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. O fakcie zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia (wykraczającego poza zwykłe używanie), zniszczenia, rodzice (zgodnie z art.22ak ust.3) są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu  podręcznika określonego przez MEN.
 4. Zapisu ustępu 4. nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.
 5. Podręczniki należy  dodatkowo  ochronić okładką. Nie wolno niczego zaznaczać, dopisywać, dorysowywać , doklejać, podkreślać, wycinać  i  wyrywać stron.

§ 6

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach pierwszych od roku szkolnego 2014/2015 i kolejnych latach.SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘCIA, EWIDENCJI, DYSTRYBUCJI I  SZACOWANIA  STOPNIA  ZUŻYCIA PODRĘCZNIKÓW Z DOTACJI  CELOWEJ  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH

§1

Zasady przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z art. 22ad ust.1 Ustawy o systemie oświaty są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Zgodnie z art. 22aj. ust.1. Ustawy o systemie oświaty podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są gromadzone i ewidencjonowane  w bibliotece szkolnej.
 3. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły ( art. 22aj. ust.2. Ustawy o systemie oświaty).
 4. Nauczyciel odpowiedzialny za bibliotekę szkolną przyjmuje od Dyrektora szkoły podręczniki na podstawie protokołu  przekazania/lub pisma potwierdzającego odbiór/lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
 5. Celem właściwej identyfikacji podręczników/materiałów edukacyjnych z dotacji celowej nauczyciel odpowiedzialny za bibliotekę szkolną prowadzi ewidencję otrzymanych podręczników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Sposób ewidencjonowania nieodpłatnych podręczników

 1. Dla podręczników z dotacji celowej pozyskanych w danym roku szkolnym nauczyciel prowadzący bibliotekę zakłada odrębną  księgę inwentarzową.
 2. Księgę należy dodatkowo oznaczyć opisać jako Księga podręczników z dotacji celowej
  (dla odróżnienia od księgi inwentarza głównego).
 3. Zakładając księgę należy wszystkie karty przesznurować i końce sznurka przytwierdzić
  do okładki naklejką z pieczęcią urzędową szkoły. Obok pieczęci dyrektor szkoły  potwierdza podpisem informacje o liczbie stron.

"Księga inwentarzowa podręczników z dotacji celowej nr .... biblioteki ... .zawiera stron ponumerowanych i przesznurowanych oraz ...pozycji inwentarzowych od nr.... do nr..... .

Mysłowice, dnia ..............20…... r.               Podpis dyrektora szkoły           Pieczęć okrągła."

4. Księga inwentarzowa powinna być prowadzona starannie i czytelnie. Zapisów błędnych nie wolno wymazywać ani zaklejać, należy je przekreślić i poprawić czerwonym długopisem, wprowadzający poprawkę umieszcza datę i podpis w rubryce 16 - Uwagi.

5. W miejsce wycofanej pozycji nie wolno wprowadzać żadnej innej.

6. Po zapełnieniu pierwszej księgi inwentarzowej zakłada się następną, kontynuując numerację wpisywanych pozycji, a na okładce i na grzbiecie wpisuje się jej kolejny numer. Kolejną księgę i wszystkie następne opisuje się na końcu, podając liczbę stron i pozycji.

7. Dla nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych nie zakłada się kart katalogowych.

§3

Sposób opisu nieodpłatnych podręczników


1. Każdy podręcznik należy opieczętować pieczątką biblioteki:

 1. na  karcie tytułowej,
 2. na stronie 17-tej samej dla całego księgozbioru, na dolnym marginesie przy grzbiecie książki,
 3. na końcu tekstu książki.

2. Każdy podręcznik otrzymuje indywidualny nr ewidencyjny zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej z dopiskiem PN (np. 123/PN).

3. W odpowiednim miejscu podręcznika, nauczyciel bibliotekarz dokonuje wpisu:

imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny (np. Jan Twardowski,  kl. I a,   2014/2015)


§4

Tryb wypożyczania podręczników uczniom

Podręczniki są wypożyczane uczniom niezwłocznie po podpisaniu zapoznaniu się
z procedurami użyczania podręczników i podpisania zobowiązania do ich przestrzegania.

§5

Szacowanie stopnia  zużycia podręcznika

 1. Stopień zużycia podręcznika określają:  bibliotekarz  oraz nauczyciel prowadzący zajęcia
  z użyciem danego podręcznika.
 2. Rodzic i uczeń ma prawo wyrażenia własnej oceny.
 3. Przy ocenie stopnia zużycia podręcznika należy uwzględnić:
 • czy podręcznik był chroniony okładką  (nie ma pozaginanych rogów),
 • czy ma wszystkie kartki i strony,
 • czy nie ma plam, odręcznych rysunków, zaznaczeń, dopisków,
 • czy nie ma innych uszkodzeń, które uniemożliwiają lub utrudniają możliwość z jego korzystania. itp.

4. W spawach spornych ostateczną decyzję dotyczącą stopnia zużycia podręcznika podejmuje Dyrektor szkoły.

§6

Przechowywanie podręczników i dokumentacji

 1. W okresach miedzy wypożyczeniami (okres wakacji) podręczniki z dotacji celowej zabezpiecza się w bibliotece szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz segreguje podręczniki i umieszcza na opisanych regałach.
 3. Dokumentacja dotycząca nieodpłatnych podręczników jest przechowywana w osobnych
  segregatorach.
 4. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem podręczników i dokumentacji sprawuje Dyrektor szkoły.
Podpisał

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego

w Mysłowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

rok szkolny 2013/2014

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Wymaganie: 11.

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rodziców

4. Uczniów

 

 

Autorzy:

mgr Grzegorz Blitek

mgr Sylwia Działach

 

Data sporządzenia: 30.04.2014r.

1. Wstęp

a) Cel ewaluacji:

 • Zebranie informacji o poziomie spełniania przez szkołę wymagań w wybranym obszarze działalności szkoły.
 • Dostarczenie zainteresowanym podmiotom informacji o zrealizowanych w tym obszarze działaniach.
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

b) Narzędzia i metody, grupa badawcza:

 • ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły.

c) Warunki w jakich dane były zbierane:

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli (17 osób). Wywiad został przeprowadzony z dyrektorem szkoły.

Podczas badania nie było przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział wszyscy członkowie zespołu ds. ewaluacji.

2. Prezentacja wyników badań.

Na początku roku szkolnego opracowano plan ewaluacji wewnętrznej i  harmonogram ewaluacji. Dyrektor spotykał się z zespołem wg potrzeb.

Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2013/2014 - do 21 marca 2014r.

W szkole prowadzana jest analiza wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego, która przedstawiana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzględnia ona m.in. średnie wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania wyników szkoły z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. Dokonuje się również porównania wyników w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych, działających w podobnym środowisku. Następnie nauczyciele przedmiotowcy dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowują wnioski. Formułowane wnioski prowadzą do udoskonalenia procesu dydaktycznego. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciele nie widzą potrzeby zmian w sposobie analizowania danych. Wszyscy ankietowani uważają, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdrażane są w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo.

W ramach godzin dodatkowych uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki punktowe na sprawdzianie próbnym uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, a pozostali mogą brać udział w kołach zainteresowań.

Nauczyciele wskazują, że po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu na swoich przedmiotach analizują błędy uczniów. Zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostają wyjaśnione i rozwiązane.

Porównując wyniki sprawdzianu i średnie ocen końcowych można stwierdzić, że w większości się one pokrywają.

Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dzięki analizie sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie mają kłopoty.

W opinii dyrektora uzyskanie widocznej poprawy jakości pracy szkoły jest procesem długofalowym. Zależy od wielu czynników m.in. środowiskowych oraz możliwości intelektualnych uczniów klasy VI w danym roku.

 

Ponadto w ankiecie ustalono, że:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.
 • W szkole wyłowiono zespół analizujący wyniki sprawdzianu.
 • Analiz dokonuje się od 8 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do całego zespołu klasowego.
 • Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu, gminy.
 • Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np: modyfikacji testów i sprawdzianów.
 • Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wszyscy wychowawcy informują rodziców o wynikach sprawdzianu i wnioskach z jego analizy na zebraniu.
 • Wychowawcy klas IV-VI przedstawia w sposób ogólny wyniki sprawdzianu uczniom oraz wskazują umiejętności, nad którymi należy pracować.
 • Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 • W Szkole działa Zespół wychowawczy. Działania są jasno sprecyzowane. Przewodniczący zespołu dba o realizację planu pracy.
 • Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
 • Systematycznie organizowane są apele szkolne mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły oraz po lekcjach.
 • Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania.
 • Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.

 

3. Wnioski i rekomendacje:

1. W szkole systematycznie sporządza się raporty, w których zamieszczone są analizy wyników zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników.

2. Wykazano użyteczność zastosowania wyciągniętych wniosków jako instrumentu przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Analizy przeprowadzane przez szkołę i proces wdrażania wniosków są skuteczne, gdyż przynoszą założone efekty, co przejawia się we wzroście efektów kształcenia.

 

 • Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 • Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 • Na zebraniach z rodzicami poinformować, w jakich dziedzinach mogą wspomóc swoje dziecko w kształtowaniu umiejętności i we wszechstronnym przygotowaniu do sprawdzianu.
 • Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.
 • Badać opinię uczniów i rodziców na temat relacji między wynikami sprawdzianu, a ich oczekiwaniami.

 

4. Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na lekcjach wychowawczych.
 • Rodzicom - na zebraniu.

 

5. Załączniki:

 • Ankieta dla rodziców.
 • Ankieta dla uczniów.
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport ewaluacji jest dostępny w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz bibliotece szkolnej.

Program profilaktyki 2013-2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

do realizacji na lata 2013-2016

opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców uczniów szkoły
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną. Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2013/2014 z dnia 05.09.2013r.


Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez wiele lat funkcjonowania. W niektórych punktach jest to kontynuacja poprzednich programów realizowanych dotychczas w naszej szkole. Niniejszy program stanowi uzupełnienie programu wychowawczego.

Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity –Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r ( Dz. U. z  2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(Dz. U. Nr 10, poz. 55 z  późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie  szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016(Dz. U.z 2011.r.Nr78, poz. 428)•
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011.r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce  w szkole”(Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

Celem programu jest:

 1. Kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy i aktywny styl życia i sposobów spędzania wolnego czasu
 2. Ochrona ucznia – dziecka przed agresją, uzależnieniami.
 3. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic, uczeń- rodzic, uczeń- uczeń.
 5. Promowanie życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych.
 6. Utrwalenie szacunku do godła państwa polskiego i symboli narodowych.
 7. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego ucznia.
 8. Rozwijanie zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy).
 9. Bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.


W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:


-          program MENIS „ Wyprawka szkolna”

-          program Owoce w szkole

-          program profilaktyczno- terapeutyczny Siódemeczka

-          program Spójrz inaczej

-          program Akcja szklanka mleka

-          program Lekki plecak


HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, OBSZARY DZIAŁAŃ, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI


 • Działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów ze statutem i obowiązującymi w szkole regulaminami oraz wypracowanie jasnych reguł i norm postępowania w grupie klasowej.


- Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz konsekwencjami ich nie przestrzegania.

- Wypracowanie własnego regulaminu klasowego.

-Wprowadzenie zeszytów korespondencji  rodzicami.

Wychowawcy

Klas

Wdrażanie do życia w szkole i w klasie

-Ustalenie norm i zasad panujących w klasie – wypracowanie kontraktów klasowych

- Pomoc nowym uczniom w adaptacji do środowiska szkolnego

Wychowawcy klas

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte w programie Spójrz inaczej

Zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczącymi agresji

Spotkania ze strażą miejską

Pedagog

Wychowawcy


Wyeliminowanie wulgaryzmów u uczniów

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Indywidualne rozmowy z uczniami

Rozmowy i wskazówki dla rodziców

Wychowawcy

Pedagog

Pozostali

Pracownicy szkoły

Promowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych i

Sprzętu elektronicznego

Zapoznanie uczniów z regulaminem

Przedstawienie regulaminu rodzicom podczas zebrań

Rozmowy na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy


Przeciwdziałanie przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom

Spotkania uczniów z policją, prelekcje, pogadanki

Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę pedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem

Pedagog

Wychowawcy • Działania zmierzające do wyeliminowania nieporadności wychowawczej rodziców


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Udzielanie pomocy

Pedagogicznej i

psychologicznej

rodzicom

-Indywidualne rozmowy

Z rodzicami

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy klas

Angażowanie rodziców do

ścisłej współpracy wychowawczej

ze szkołą

-Rozwiązywanie indywidualnych problemów

- Organizacja uroczystości, imprez z udziałem rodziców i przy ich pomocy

Wszyscy nauczyciele

Poprawa sytuacji materialnej rodziców

-Wyprawka szkolna dla klas I- III

- Współpraca z MOPS-em

- Wypożyczenie  podręczników z biblioteki szkolnej

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Pedagog


Pedagogizacja rodziców- zagadnienia dot. Uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji

-Tablica informacyjna dla rodziców

-Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciele


 • Działania zmierzające do podniesienia motywacji do nauki


Zadania

Formy

Odpowiedzialni

Wzmocnienie motywacji

Uczniów do nauki

-Indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami

- Stosowanie aktywizujących metod

nauczania

- Współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Wychowawcy

Pedagog

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

- Indywidualne rozmowy, ćwiczenia, współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Pedagog

Wychowawcy

Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Zajęcia logopedyczne

- Pomoc w odrabianiu zadań

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6 letnich

- Diagnoza potrzeb

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- Zajęcia wyrównawcze

- Pomoc w odrabianiu lekcji

- Monitorowanie funkcjonowania grup dzieci 6 – letnich w warunkach klasowych i świetlicowych

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa własnego i innych


Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapewnienie bezpieczeństwa

W drodze do szkoły i ze szkoły

Akcja” Bezpieczna droga

Do szkoły dla klas I

- Tematyka realizowana na zajęciach zintegrowanych

i na godzinach wychowawczych

- Udział w akcjach ogólnopolskich

- Egzekwowanie od rodziców zwalniania ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę lub osobiste poinformowanie osoby upoważnionej  do zwolnienia dziecka


Wychowawca

Pedagog


Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w czasie ćwiczeń, wycieczek zabaw


- Pogadanki na zajęciach zint. I godz. Wych.

- Regulamin sali gimnastycznej, zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu, pomoc w asekuracji podczas wykonywanych ćwiczeń

Apele, pogadanki

Regulaminy

Konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

- Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w szkole  i poza nią

Dyrekcja szkoły

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie udzielania pierwszej

pomocy

Uwzględnienie tematyki

W planie wychowawczym klasy

- ćwiczenia z uczniami

Nauczyciel

Pierwszej pomocy

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z interenetu

- Poszerzenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń wynikających i niewłaściwego korzystania z interenetu

Wychowawcy

Nauczyciele

informatyki


 • Działania zmierzające do regularnego uczęszczania uczniów do szkoły

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uświadomienie uczniom i rodzicom

konsekwencji nie chodzenia  do szkoły


- podejmowanie tematyki wagarów

na lekcjach wychowawczych.

- kontrola frekwencji

- rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi)

– na temat praw i

obowiązków ucznia w świetle prawa

oświatowego.

- pisemne lub telefoniczne  powiadamianie rodziców (opiekunów

prawnych)

- kierowanie uczniów z dużą absencją

na badania do PPP,

- współpraca z kuratorami sądowymi

- kierowanie wniosków

do Sądu Rejonowego

Wszyscy nauczyciele

Pracownicy szkoły


 • Działania szkoły zmierzające do upowszechnienia zdrowego trybu życia

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Nauka właściwego dbania o higienę osobistą, wad  postawy oraz uczenie zasad racjonalnego odżywiania


- lekcje wychowawcze, przygotowania do życia w rodzinie

- pogadanki spotkania z pielęgniarka

szkolną

- materiały informacyjne o tematyce prozdrowotnej

- udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

- dożywianie w szkole

- zorganizowanie „Lekki plecak”

- konkursy o tematyce

promowania zdrowia

Wychowawcy

Higienistka

Pozostali pracownicy szkoły

Stworzenie warunków

Do dbania o higienę pracy

I wypoczynku

- Wietrzenie pomieszczeń

- Współpraca z rodzicami w zakresie

wyposażenia ucznia w strój gimnastyczny, obuwie zmienne

- dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do indywidualnych potrzeb ucznia

- uwzględnienie czasu przeznaczonego

na  aktywny wypoczynek

- hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych

Wszyscy

nauczyciele

Uczenie zdrowego organizowania i spędzania

Czasu wolnego oraz dbania o aktywność fizyczną

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia świetlicowe

Wycieczki

Wszyscy nauczyciele

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywanie

Emocji

- lekcje wychowawcze

lekcje z pedagogiem wg programu Spójrz inaczej

- indywidualne rozmowy z uczniami

Wychowawcy

Pedagog

Zachęcanie uczniów do aktywności

Na rzecz środowiska naturalnego

Udział w akcjach promujących ekologię

- udział w zbiórkach makulatury, baterii, tonerów itp. Plastikowych nakrętek

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody


 • Profilaktyka uzależnień

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Realizacja tematyki antyalkoholowej na godzinach

wychowawczych


- pogadanka,

dyskusja

- formy plastyczne

(gazetki, plakaty)


Wychowawcy klas

Realizacja elementów  programu ‘Spójrz  inaczej ‘ wśród dzieci


- zajęcia edukacyjne

Pedagog szkolny

Uświadomienie uczniom zagrożeń

zdrowotnych wynikających z

nadużywania alkoholu

Pogadanki

Dyskusje na godzinach

wychowawczych


Realizacja tematyki mówiącej o  szkodliwości palenia


- wykład, pogadanka

- konkurs na plakat antynikotynowy

- dyskusja

wychowawcy

nauczyciel

plastyki

pielęgniarka

Uświadomienie dzieciom wpływu

palenia na zdrowie oraz wyniki w

nauce i sporcie


Rozmowy na godzinach

Wychowawczych

Pogadanki

Wychowawcy

Nauczyciel wychowania

fizycznego

Pogłębianie wśród uczniów, rodziców i uaktualnianie wiedzy na temat narkotyków, środków psychotropowych i mechanizmów powstawania uzależnień


-wykład prowadzony przez

przedstawicieli straży miejskiej

- pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych

- projekcja filmu dydaktycznego


Wychowawcy

Pedagog


Szerzenie informacji wśród

rodziców i uczniów o instytucjach i

ośrodkach, gdzie młodzież może

szukać wsparcia w walce z nałogiem

Indywidualne spotkania z uczniami i rodzicami

rozpowszechnianie broszur tematycznych, ulotek i innych materiałów

Wszyscy nauczyciele


 • Działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz

uświadamianie skutków stosowania

przemocy


- szkolenie Rady

Pedagogicznej

- poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)


Wszyscy nauczyciele

Działania

podejmowane w przypadku rozpoznania przypadków przemocy w rodzinie


założenie Niebieskiej

Karty

- powiadomienie zespołu

interdyscyplinarnego

- powiadamianie Policji

- współpraca z kuratorami

sądowymi

- skierowanie wniosku do

Sądu Rejonowego


Pedagog przy współpracy

Z nauczycielami


Realizatorami programu oddziaływań profilaktycznych w naszej szkole są wszyscy pracownicy wykonujący zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. Rolą dyrektora szkoły jest kierowanie zespołem realizatorów programu w fazie planowania działań, ich realizacji, a także udzielanie im wsparcia. Pierwszoplanową rolę w realizacji programu odgrywają wychowawcy klas włączający zadania profilaktyczne do działań wychowawczych w pracy z klasą. Wsparcia w tej działalności udzielają im nauczyciele i pedagog szkolny.

W działania profilaktyczne zaangażowani są również rodzice. Uczestniczą oni przede wszystkim w procesie planowania, realizacji i ewaluacji podejmowanych działań.


Zadania wychowawcy klasy w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej klasy poprzez:

 • poznanie struktury zespołu, panujących relacji, ról pełnionych przez uczniów, poziomu otwartości i akceptacji w grupie,
 • obserwację uczniów,
 • systematyczną współpracę z innymi nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania problemów,
 • poznać środowisko rodzinne uczniów i tkwiące w nim zagrożenia rozwojowe.

2. Proponowanie i wdrażanie spójnego programu działań wychowawczo-profilaktycznych wynikającego z potrzeb zespołu, osobistych kompetencji, zasobów szkoły.

3. Rozpoznawanie indywidualnych problemów ucznia i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu


5. Włączanie do realizacji programu innych nauczycieli, a nawet pracowników niepedagogicznych szkoły.

6. Inicjowanie kontaktów uczniów i ich rodziców z pedagogiem szkolnym.

7. Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie go i dostosowywanie do potrzeb rozwojowych uczniów.

8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych.


Dyrektor

 1. Monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
 3. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki

Zadania pedagoga w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Przeprowadzenie diagnozy problemów wychowawczych szkoły.
 2. Koordynacja pracy zespołu opracowującego w porozumieniu z rodzicami szkolny program profilaktyki.
 3. Monitorowanie przebiegu szkolnego programu profilaktyki.
 4. Dokonywanie wraz z zespołem ewaluacji programu.
 5. Włączenie się do realizacji zadań szkolnego programu profilaktyki.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie i dziecku.
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych.
 8. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących umiejętności pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Zadania nauczycieli w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 2. Okresowa analiza oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.
 3. Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu nauczania treści o charakterze profilaktycznym, stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 4. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych.
 5. Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.


Zadania Rady  Rodziców - czyli Komitetu Rodzicielskiego

 1. Opiniowanie Szkolnego programu profilaktyki .
 2. Analizowanie  i diagnozowanie opinie rodziców na temat profilaktyki.
 3. Współpraca  z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.


Zadania rodziców w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego.

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie profilaktyki.
 2. Udział w pracach zespołu opracowującego szkolny program profilaktyki.
 3. Systematyczna praca z wychowawcą klasy w zakresie zaspakajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W miarę możliwości rodzice włączają się do realizacji niektórych zadań programu..
 5. W sytuacji poważnych zagrożeń rozwojowych swoich dzieci korzystają z pomocy pedagoga, szukają wsparcia w specjalistycznych placówkach.


Monitoring i ewaluacja działań profilaktycznych

 Wyniki ewaluacji mają służyć realizatorom szkolnego programu profilaktyki do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi, czy w efekcie prowadzonych działań uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie działań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?

Informacje na temat efektywności podejmowanych działań, realizatorzy będą zbierać w trakcie ich realizacji. Okresowego podsumowania działalności profilaktycznej będzie dokonywał w obrębie klasy wychowawca, a oceny całokształtu działań profilaktycznych realizowanych w szkole – pedagog szkolny.

Zadania pedagoga szkolnego:

Monitoruje całościowy przebieg realizacji programu profilaktycznego szkoły poprzez:

 1. Analizę dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.
 2. Gromadzenie dokumentacji własnej.
 3. Analiza potrzeb w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
 4. Obserwację przebiegu programu.
 5. Rejestrację sygnałów od wychowawców, rodziców, nauczycieli, uczniów o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych.
 6. Przygotowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej i rodzicom sprawozdania z realizacji programu profilaktyki.


Przewidywane efekty planowanych działań profilaktycznych

W wyniku zastosowania szkolnego programu profilaktyki:

UCZNIOWIE:

 • Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy
 • Posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków
 • Będą dostrzegali swoje mocne strony
 • Chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia
 • Zmniejszy się wypadkowość wśród uczniów pomagających w rodzinnych gospodarstwach rolnych

RODZICE:

 • Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy
 • Zwiększy się świadomość zagrożeń występujących z angażowania dzieci do prac w rodzinnych gospodarstwach rolnych; higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania
 • Korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych

NAUCZYCIELE/ WYCHOWAWCY

 • Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne
 • Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy.

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat.

Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego poprzez :

 • Diagnozę wybranych obszarów

Podstawową formą ewaluacji będą:

 • Obserwacja
 • Wywiad , rozmowa
 • Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły
 • Metody socjometryczne

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.