Strona główna - Witamy !

Statut szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach

STATUT

Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach

(tekst jednolity)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542)
 3. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2008 nr 145 poz. 917),
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1206)
 5. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
  oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (
  Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 176),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)
 7. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 12 z 1999 r. poz. 96z pozn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z pozn zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 83, poz. 562z pozn. zm.)
 10. Uchwała Nr LX/592/06 Rady Miasta Mysłowice dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 7 w Mysłowicach imienia Kornela Makuszyńskiego
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach
  (Dz. U. Z 2010r. Nr 228, poz. 1487)


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach”.
 2. Szkoła ma własny hymn szkolny „Piosenka o Kornelu Makuszyńskim”.
 3. Szkoła posiada własny ceremoniał uroczystości szkolnych - Załącznik nr 2 do statutu szkoły”.
 4. Szkoła posiada sztandar.
 5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Stadionowej 2.
 6. Szkoła może używać skrótu „SP 7 w Mysłowicach”.

§ 2.

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach zwana dalej „szkołą” jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową która:


1)        zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)        przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)        realizuje:

a)         programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b)        ramowy plan nauczania,

5)        realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

§ 3.


 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Mysłowice.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
 3. Do obwodu szkoły należą następujące ulice: Głowackiego, Gwardii Ludowej, ks. kani, Kolejowa nr 2 i nieparzyste do nr 15, Korczaka, Krótka, Oświęcimska nieparzyste od nr 13 wzwyż
  i parzyste od nr 46 wzwyż, Portowa, Rzeczna, Skośna, Stadionowa, Sułkowskiego, Żeromskiego, Miarki nieparzyste, Słupecka do nr 17 nieparzyste i nr 2, Górnicza parzyste
  od nr 14 wzwyż i nieparzyste od nr 13 wzwyż, Robotnicza.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.

 1. Celem kształcenia jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania poprzez:


1)        przekazanie uczniom odpowiedniej wiedzy umożliwiającej im wyrażanie własnych myśli i przeżyć oraz motywowanie do dalszej edukacji,

2)        kształtowanie postawy uczniów, inspirującej ich aktywność badawczą i ciekawość świata oraz skłaniającej do efektywnego spędzania czasu wolnego,

3)        wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności, wspomagające ich samodzielność, niezbędne do dokonania wyboru dalszej drogi edukacyjnej,

4)        kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami mogącymi sprzyjać sięganiu po używki lub uleganiu innym uzależnieniom,

5)        rozwijanie u uczniów zdolności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi,

6)        wyrabianie pozytywnego stosunku do nauki.

2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze służące realizacji celów określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 6

 1. Cele wymienione w § 5 szkoła realizuje poprzez:

1)        tworzenie warunków umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz zdobycie podstawowych umiejętności samokształcenia, zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji, zbierania i analizowania danych, rozwiązywania problemów oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne kształcenie,

2)        organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, wynikających
z potrzeby utrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, poczucia dumy
z bogactwa historycznego i kulturowego własnego miasta i regionu, umiejętności korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

3)        upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

4)        prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających zdobywanie wiedzy zgodnie
z zainteresowaniami uczniów oraz ich dalszym kształceniem, w zakresie wykraczającym poza program obowiązkowych przedmiotów nauczania, realizując indywidualne programy nauczania,

5)        podejmowanie działań organizacyjnych ułatwiających uczniom zaopatrzenie w podręczniki, poprzez  działania ułatwiające obrót używanymi podręcznikami,

6)        przygotowanie młodzieży do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie
w Polsce i w Europie poprzez umiejętność współpracy w zespole, demonstrowanie solidarności,

7)        zapewnienie uczniom nieodpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie szkoły,

8)        organizowanie zajęć nadobowiązkowych, wynikających z zainteresowań uczniów,

9)        umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizowania indywidualnych programów nauczania,

10)    stworzenia możliwości ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowią-zującymi przepisami,

11)    indywidualną organizację kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12)    zagwarantowanie uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych na zasadach pełnej dobrowolności,

13)    treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych „ Wychowanie do życia w rodzinie”,

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona poprzez:

1)      Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi - Załącznik nr 1 do Statutu.

2)      Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
które ustalone są w drodze uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

3)      Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli

a)        program wychowawczy szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktyki szkolnej,

b)        opracowuje się go w oparciu o przyjęte cele wychowawcze , określa on system wartości, postaw i standardów zachowania dla ucznia naszej szkoły,

c)        ocena realizacji programu wychowania dokonywana jest przez dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym dany rok szkolny,

4)      Program profilaktyki szkoły, który obejmuje działania mające na celu zmniejszenie rozmiarów negatywnych zachowań uczniów, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

a)             program profilaktyki szkolnej tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem wychowawczym,

b)             przygotowanie i realizacja programu profilaktyki szkolnej  są zadaniem   każdego nauczyciela.

5)      Programy te są odrębnymi dokumentami programowymi szkoły, uchwalonymi przez

Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami poprzez zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

1)      podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i poza-lekcyjnych, za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę,

2)      podczas wycieczek szkolnych, przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych,
a także podczas zajęć poza terenem szkoły – za bezpieczeństwo i zdrowie odpowiedzialni są sprawujący opiekę nauczyciele zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami

3)      podczas przerw między lekcjami nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

4)      nauczyciele systematycznie kontrolują miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy usuwając drobne usterki względnie zgłaszają o nich dyrektorowi i systematycznie uczestniczą w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,

5)      na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele i uczniowie używają tylko całkowicie sprawnego sprzętu,

6)       nauczyciele systematycznie kontrolują obecność uczniów na każdej lekcji


III. RELIGIA W SZKOLE

§ 7

 1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii rzymskokatolickiej dla uczniów szkoły i ewangelicko augsburskiej dla młodzieży z miasta.
 2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i inne związki wyznaniowe i przedstawionych MEN
  do wiadomości. Te same zasady stosuje się do podręczników do nauczania religii.
 3. Na udział w lekcjach religii rodzic wyraża zgodę na piśmie w klasie pierwszej.
 4. Rodzic ma prawo zmienić decyzję w tej sprawie powiadamiając nauczyciela religii w formie pisemnej.
 5. Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w szkole.
 6. Uczniowie uczęszczający na naukę religii rzymskokatolickiej uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają nauczyciele – wychowawcy. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
 7. W czasie trwania rekolekcji wielkopostnych uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, są na pisemną prośbę rodziców zwolnieni z zajęć w tych dniach lub pozostają pod opieką świetlicy szkolnej.
 8. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach lub zajęciach w szkole, mają
  w dzienniku lekcyjnym odnotowaną nieobecność.
 9. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien powiadomić uczniów co najmniej
  3 tygodnie wcześniej.
 10. Jeżeli uczeń uczestniczy w lekcjach religii, to ocena uzyskana z religii  jest wliczana  średniej ocen ucznia. Szczegółowe zasady oceniania uczniów na religii zawarte są w WSO.

IV. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

§ 8

 1. Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach V i VI.
 2. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności:

1)      wspierać wychowawczą rolę rodziny,

2)      promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,

3)      kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

3. Na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

4. Uczestnictwo w zajęciach:

1)      udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy,

2)      na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie,

3)      zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

5. W każdym roku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.


V. FORMY OPIEKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

§ 9.

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą, w szczególności na:

1)        diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)        rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3)        rozpoznawaniu przyczyn i trudności w nauce oraz niepowodzeń szkolnych

4)        wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)        organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)        podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i profilaktycznego, wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,

8)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

9)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

10)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

11)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

12)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

13)    organizowania pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich,

2. W szkole prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa dokumentacja prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagigicznej (PDW IPET, KIPU).

3.Szkoła stwarza warunki do pracy z uczniem zdolnym:

1)  Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych finansowych mogą być organizowane:

a)             koła zainteresowań

b)            zajęcia edukacyjne

c)             nadobowiązkowe zajęcia sportowe

2)        Zajęcia edukacyjne oraz kółka zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień uczniów. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, ich zainteresowań, posiadanej bazy dydaktycznej. Program zajęć może wykraczać ponad wiek rozwojowy w przypadku, gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to pozwala. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów
do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, innych.

3)   Nadobowiązkowe zajęcia sportowe służą poprawie stanu zdrowia, podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, stopnia usprawnienia, płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy sportowej szkoły. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach sportowych.

4)   Zajęcia klas I-III mogą być realizowane w formie gier i zabaw ogólnorozwojowych,
a w szczególności stymulujących rozwój motoryki dziecka, w klasach IV-VI mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno-sportowych.

5)   W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych mogą być organizowane:

a)        ruchowe zajęcia usprawniające

b)        masowe imprezy sportowe

c)        międzyklasowe i międzyszkolne zawody sportowe

d)        zajęcia korekcyjne

e)        zajęcia taneczne lub inne specjalistyczne

6)        Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu zajęć edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególne wyniki.

7)        Zajęcia indywidualne mogą być organizowane w celu przygotowania ucznia
do konkursów przedmiotowych, artystycznych i innych do etapu co najmniej wojewódzkiego oraz zawody sportowe na etapie co najmniej międzyregionalnym.

8)        Promowanie uczniów uzdolnionych:  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub  na jego wniosek i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Szczegółowe zasady promowania zawarte są w WSO.

9)        Uczeń szczególnie uzdolniony może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły,

10)         Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych,

11)         Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż  udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub        wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym pla-     nie nauczania dla danej klasy,

12)         Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku   szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być   klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego,

13)         Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego  szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki,

14)         Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej,

15)         Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły  podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana na wniosek:

1)        ucznia,

2)        rodziców,

3)        nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia,

4)        pedagoga szkolnego,

5)        poradni psychologiczo-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

1)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2)        zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych,

3)        porad dla uczniów,

4)        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

5)        prowadzeniu zajęć specjalistycznych.

6. Na wniosek rady pedagogicznej uczeń może być skierowany na badania psychologiczno-pedagogiczne za zgodą rodziców.

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania, za zgodą rodziców

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów klas, u których niepełnosprawności rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności, za zgodą rodziców.

9. Szkoła organizuje kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym:


1)        edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i  znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej
i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania opisanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

2)        specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu                           umiarkowanym i znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym,                               zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata
w  całym procesie edukacji,

3)        w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego                organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

4)        klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub                 znacznym, w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,

5)        w ocenianiu ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym            stosuje się oceny opisowe,

6)        ucznia takiego promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę     kształcenia , w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7)        o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo  najwyższej  rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

11.  Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i występuje o opinie
w sprawach:


1)        wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2)        pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej nr drugi rok w tej samej klasie,

3)        dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

4)        udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki


12.  W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

13. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)   czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka, ucznia,

2)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych,

3)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi  uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

4)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

5)   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

6)   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

7)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)   udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9)   uczestniczenie w rozprawach sądowych, której stroną jest uczeń szkoły, jako pełno-mocnik dyrektora szkoły.

VI. ORGANY SZKOŁY

§ 10.

1. Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada pedagogiczna,

3)      Rada rodziców,

4)      Samorząd uczniowski.

2. Każdy organ szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami, które są zgodne ze statutem szkoły.

3. Zaistniałe spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora szkoły. Od podjętych decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

4. Organy szkoły zapewniają wymianę informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

5. Tryb wyboru i odwołania członków poszczególnych organów szkoły oraz dyrektora określają odrębne przepisy.

6. Wszystkie organy zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

7. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji – w terminie 7 dni.


§ 11.

DYREKTOR SZKOŁY


 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, jakim jest szkoła. Kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym szkoły, kontroluje pracę personelu pedagogicznego oraz innych zatrudnionych osób, a także jest ich bezpośrednim przełożonym.
 2. W wykonywaniu swych działań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.

§ 12.

 1. Dyrektor w szczególności:

1)       kieruje działalnością szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz,

2)       planuje i organizuje pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły oraz nią kieruje,

3)       jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników,

4)       opracowuje plan nauczania oraz projekt organizacyjny szkoły,

5)       ustala tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

6)       sprawuje nadzór  pedagogiczny,

7)       organizuje i nadzoruje realizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8)       kieruje pracą rady pedagogicznej,

9)       współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

10)   realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

11)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasach szóstych,

12)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

13)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

14)   podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

15)   wyraża zgodę na działalność w szkole wolontariuszy, stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły,

16)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

17)   wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących go przepisów.

§ 13.

 1. Dyrektor jest  kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:


1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,


3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

§ 14.

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej,            organizacyjnej i administracyjnej, a w szczególności za:


1)        przestrzeganie zgodności kierunku nauczania i wychowania w szkole z aktualnie obowiązującymi przepisami,

2)        realizacje obowiązku szkolnego i przedszkolnego,

3)        warunki pracy w szkole,

4)        wyposażenie szkolnej pracowni informatycznej i innych komputerów z dostępem do Internetu, z których korzystają uczniowie, w oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju moralnego i psychicznego uczniów,

5)        organizację współdziałania rodziców z nauczycielami szkoły,

6)        działalność samorządu uczniowskiego,

7)        dyscyplinę i wykonanie planu pracy szkoły,

8)        stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za stan higieniczno-sanitarny i estetyczny szkoły i jej otoczenia. W szczególności dyrektor powinien:

a)        poinformować uczniów oraz pracowników szkoły o konieczności przestrzegania zasad BHP,

b)        zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

c)        zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę,

d)        o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym, zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,

e)        zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

f)          zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,

g)        powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku,


9)        dokumentację szkoły, czyli właściwe prowadzenie i jej przechowywanie.

10)    stan gospodarki finansowo-materiałowej oraz inwentarza szkolnego.§ 15.

 1. Dyrektor szkoły może wnioskować do Śląskiego Kuratora Oświaty o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w rozdziale X , § 45 ust. 2 Statutu.  Złożenie wniosku może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§ 16.

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeśli liczy co najmniej 12 oddziałów.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor (w przypadku braku wicedyrektora nauczyciel powołany przez Prezydenta Miasta) w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 3. Przydziału czynności wraz z określeniem kompetencji i uprawnień dla kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych i obsługowych  dyrektor szkoły dokonuje na piśmie.

§ 17.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ nadzoru pedagogicznego,
  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę rady pedagogicznej
  w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


§ 18.

RADA  PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog szkolny, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy szkolnej.
  W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 2. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć inne organy szkoły z wyjątkiem tych posiedzeń w czasie których omawiane są sprawy podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin ustalony zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, który stanowi Załacznik Nr 3 do statutu.

§ 19.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie planu pracy szkoły,

2)      uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczego
i programu profilaktyki,

3)      opracowanie szczegółowych zasad oceniania,

4)      zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

6)      ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7)      podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnego przeniesienia uczniów,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach szkolnego zestawu programów nauczania
i szkolnego zestawu podręczników, które obowiązują przez 3 kolejne lata.

a)        W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może dokonać częstszych zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników z zaznaczeniem, że nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 20.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


§ 21.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i w przypadku niepowołania rady szkoły podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu.

§ 22.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


§ 23.

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych
  na posiedzeniu rady pedagogicznej, aby nie naruszyć dobra osobistego uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 24.

RADA  RODZICÓW


 1. W szkole działa rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, Rodziców także wnioskowanie do innych organów szkoły Rodziców tym zakresie spraw.
 2. Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Rada Rodziców stanowi samorządową reprezentację rodziców, powołaną do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.
 4. Zasady tworzenia rady rodziców ustala się rodziców oparciu o art. 53 ust. 1 pkt 1, ust. 3, Ustawy o systemie oświaty.
 5. Rada rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy
  o systemie oświaty – stanowi Załącznik Nr 4 o statutu.

§ 25.

1. Rada rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swą działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. W szczególności rada rodziców powołana jest do:

1)   ułatwiania szkole współpracy  z rodzicami lub opiekunami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,

2)   bezpośredniej pomocy szkole w realizacji stojących przed nią zadań wychowawczych
i opiekuńczych,

3)   współdziałania ze szkołą w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności zaś:

1)        uczestniczy w programowaniu pracy szkoły,

2)        pomaga w doskonaleniu warunków pracy szkoły,

3)        organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

4)        opiniuje organizację pracy szkoły,

5)        opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

6)        przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego,

7)        uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)        programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)        programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

8)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

9)      opiniuje (gdy taka jest potrzeba) harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 26.

 1. Fundusze Rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z darowizn pochodzących od instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów oraz dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców.


§ 27.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Zasady wybierania  i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów
  w tajnym i powszechnym głosowaniu zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty – Załącznik Nr 5 do statutu.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 28.

 1. Samorząd przedstawia radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:


1)        prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)        prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)        prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły,

6)        prawo do uczestnictwa w posiedzeniu rady pedagogicznej,

§ 29.

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
  w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
  i uzyskania pozytywnej opinii innych organów szkoły.
 3. 3. Środki finansowe gromadzone przez samorząd i organizacje utworzone w szkole znajdują się w dyspozycji wymienionych podmiotów.

§ 30.

ZADANIOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

1. W szkole działają stałe nauczycielskie zespoły zadaniowe:


1)             Zespół ds. Ewaluacji Badania oraz Analizy Wyników Nauczania, którego głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja harmonogramu zadań związanych z ewaluacją
i badaniem wyników nauczania..

2)             Zespół ds. Pomocy Materialnej Uczniom (komisja stypendialna), którego głównym zadaniem jest rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną uczniom;

3)             Zespół Wychowawczy, którego głównym zadaniem jest opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych w Szkolnym programie wychowawczym oraz jego ewaluacja; oraz opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych w Szkolnym programie profilaktyki oraz jego ewaluacja;

4)             Zespół ds. Rozwoju i Promocji Szkoły, którego głównym zadaniem jest opracowanie harmonogramu zadań na dany rok szkolny związanych z realizacją celów zawartych
w Planie rozwoju szkoły oraz realizacja akcji promujących szkołę w środowisku;

5)             Zespół Dydaktyczny, którego głównym zadaniem jest wybór programów
i podręczników oraz opracowanie programu naprawczo-doskonalącego proces dydaktyczny w szkole, w oparciu o wyniki sprawdzianów (testów) wewnętrznych
i zewnętrznych.

6)              Zespół ds. WDN, którego głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

7)             Zespoły nauczycielskie do spraw organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których zadaniem jest diagnoza i analiza indywidualnych potrzeb uczniów oraz opracowywanie działań wspierających.

2. Pracą zespołów kierują przewodniczący wybrani spośród członków rady Pedagogicznej.

3. Prace zespołów są protokołowane , a protokoły przechowywane u przewodniczących zespołów.

4. Przewodniczący zespołów przygotowują informację o realizacji zadań zespołów na konferencje podsumowujące działalność szkoły po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

5. W szkole działają także doraźne zespoły i komisje, powoływane co roku przez Dyrektora Szkoły zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

§ 31.

1. Spory między organami  rozwiązywane są według następujących zasad:


1)   Spory między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

2)   Spory między Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły lub Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

3)   Spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

2. Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej  ze stron.

3. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

4. Indywidualne skargi i wnioski rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów rozpatruje Dyrektor Szkoły zgodnie z Procedurą skarg i wniosków.


VII.  ORGANIZACJA PRACY  SZKOŁY

§ 32.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje je do wiadomości nauczycieli najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a nauczyciele powiadamiają o tym  uczniów i rodziców na pierwszym spotkaniu.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2)      ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych,

3)      liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane są w formie aneksów.

§ 33.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący szkołę.
 3. Rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem ochrony zdrowia
  i higieny pracy.
 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący
  te zajęcia. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 7. Oddziały mogą być podzielone na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki
  i wychowania fizycznego .
 8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów.
 9. W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy, o którym mowa w ust. 8, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI  mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie wiecej niż 26 uczniów. W zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 11. Ilość uczestników na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nie może przekraczać 12 uczniów.
 12. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. wychowanie fizyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, elementy informatyki, zajęcia fakultatywne lub inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych.
 13. Szkoła organizuje wycieczki krajoznawczo-turystyczne, „zieloną szkołę” i różne imprezy kulturalno-oświatowe, tryb organizacji tych zajęć regulują regulaminy: Regulamin wycieczek szkolnych i wyjazdów śródrocznych.
 14. Zajęcia, o których mowa w ust. 13, są finansowane przez rodziców lub dofinansowywane przez szkołę w ramach posiadanych środków.
 15. Organizację w/w imprez reguluje Regulamin wycieczek i zajęć poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami – Załącznik Nr 6 do statutu.


§ 34.

 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz słuchaczy szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
 2. Współpraca między szkołą a zakładami kształcącymi nauczycieli odbywa się na podstawie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 35.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 1. Biblioteka szkolna działa na podstawie programu pracy biblioteki szkolnej stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 13 maja 1983 r.
  z późniejszymi zmianami w sprawie bibliotek szkolnych.
 2. Kwalifikacje, normy zatrudnienia oraz prawa i obowiązki bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
 3. Zadaniem nauczyciela - bibliotekarza jest:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji oraz udzielanie fachowej pomocy
w ich wykorzystaniu,

2)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

3)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł,

4)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną,

5)      realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

6)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz przechowywanie
i konserwacja materiałów bibliotecznych

4. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Miejską w Mysłowicach  poprzez promocję jej zbiorów, współorganizację niektórych wystaw tematycznych, udział uczniów w konkursach plastycznych, recytatorskich,  literackich oraz tzw. lekcjach bibliotecznych.

5. Biblioteka szkolna obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów szkoły.

6. Z księgozbioru szkolnego w czytelni bądź z wypożyczeniem poza biblioteką mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także w uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów szkoły.

7.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów wszystkim zainteresowanym.

8. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach jej otwarcia.

9. W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych przez uczniów w sposób niezgodny z obowiązującym regulaminem mogą być stosowane kary porządkowe.

10. Szczegółowe zasady działalności biblioteki określa Regulamin biblioteki – Załącznik Nr 7 do statutu.

§ 36.

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem, w tym:

1)      pracownię informatyczną,

2)      inne pomieszczenia do nauki przedmiotów,

3)      bibliotekę szkolną wraz z czytelnią,

4)      małą salę gimnastyczną,

5)      gabinet pielęgniarki szkolnej,

6)      szatnię,

7)      świetlicę,

8)      stołówkę,

9)      gabinet pedagoga szkolnego i logopedy.


§ 37.

ŚWIETLICA  SZKOLNA

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców   (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Świetlica, w zależności od potrzeb, zapewnia uczniom:

1)      opiekę po zajęciach szkolnych,

2)      pomoc w odrabianiu lekcji,

3)      udział w zajęciach świetlicowych,

4)      pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

5)      gorący napój lub możliwość spożycia posiłku.

4. Kwalifikacje, normy zatrudnienia oraz prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy regulują odrębne przepisy.

5. Organizację pracy świetlicy szkolnej oraz stołówki szkolnej określają: Regulamin świetlicy szkolnej – Załącznik Nr 8, Regulamin stołówki szkolnej – Załącznik Nr 9 do statutu.

VIII.   NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

§ 38.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi,

1)        odpowiedzialność oraz przydziały czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi ustala dyrektor szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, co odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Dla nauczycieli są to Karta Nauczyciela i Ustawa o Systemie Oświaty,
a dla innych pracowników Kodeks Pracy.

3. Każdy pracownik obsługi – woźna, sprzątaczka, rzemieślnik, dozorca powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

4. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagowania na wszelkie sytuacje związane z przemocą, agresją i przejawami patologii społecznej wśród uczniów, a także działania w sytuacji pojawienia się czynników zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu uczniów. O wymienionych faktach pracownik szkoły zobligowany jest do niezwłocznego  powiadomienia Dyrektora szkoły.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy oraz dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju o przyjaźni między narodami.

7. Nauczyciel opracowuje własny program nauczania w oparciu o podstawę programową lub wybiera program napisany przez innego autora oraz wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawia radzie pedagogicznej. Wybierając bierze pod uwagę:

1)        możliwości ucznia,

2)        wysoką jakość umożliwiającą korzystanie z nich przez kilka lat.

8. Nauczyciel - bibliotekarz i wychowawcy świetlicy zobowiązani są do zorganizowania przed zakończeniem roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników szkolnych.

9. Nauczyciele klas dla samokontroli swojej pracy i sprawdzenia stopnia realizacji podstawy programowej oraz usprawnienia procesu dydaktycznego sporządzają rozkłady treści programowych, w rozbiciu na poszczególne jednostki lekcyjne  i/lub plany wynikowe.

10.  Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przygotowują przedmiotowe systemy oceniania system oceniania, który przedstawia uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

11.  Nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole obowiązani są prowadzić zadania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,

2)      rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań
i uzdolnień.


12.  Nauczyciele mają obowiązek tworzenia zespołów do diagnozowania specyficznych trudności u uczniów i opracowywania indywidualnych planów działań wspierających pracę
z uczniami, u których stwierdzono takie trudności.


§ 39.

 1. Aby wykonać zadania określone w § 36, nauczyciel zobowiązany jest:

1)      realizować w toku zajęć dydaktycznych obowiązujące programy nauczania,

2)      dbać o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz wzbogacanie posiadanej bazy dydaktycznej,

3)      doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,

4)      wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5)      przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegać przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,

6)      sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów oraz bezstronnie i obiektywnie ich oceniać,

7)      udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznawanie potrzeb uczniów,

8)      brać czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizować jej uchwały
i nie ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

9)      prowadzić dokumentację szkolną ( np. arkusze ocen, dziennik lekcyjny ), czuwać nad prawidłowym jej wypełnianiem przez innych nauczycieli,

10)  wypisywać świadectwa szkolne,

11)  sporządzać zestawy statystyczne dotyczące klasy oraz inne zestawienia i wykazy wg potrzeb dyrekcji szkoły,

12)  natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

13)  zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

14)  niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

15)  wykonywać zarządzenia, polecenia i wytyczne organów administracji szkolnej
i bezpośrednich przełożonych,

16)  nauczyciel jest zobowiązany ściśle przestrzegać godzin pracy, zastępstw wynikających z ustalonego przez dyrekcję szkoły podziału godzin i przydziału czynności,

17)  pełnić dyżury na przerwach zgodnie z corocznie ustalonym planem dyżurów
w oparciu o  Regulamin dyżurów – Załącznik Nr 10 do statutu.

18)  nauczyciel opiekujący się grupą uczniów zgodnie z planem zajęć zobowiązany jest do zapewnienia im stałej opieki to znaczy, że :

a)      nie wolno opuszczać sali lekcyjnej pozostawiać bez opieki powierzonych uczniów. W szczególnych sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia nauczyciel zawiadamia dyrektora lub jego zastępcę. Za zgodą dyrektora opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel,

b)      nie wolno wypraszać z klasy ucznia utrudniającego prowadzenie zajęć,

w przypadkach szczególnych, nagłych zdarzeń np. zasłabnięcie, nauczyciel      wyznacza ucznia, któremu zleca zawiadomienie pielęgniarki szkolnej
i dyrektora szkoły,

c)      zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),

d)      w sytuacji kiedy uczeń jest pod opieką pielęgniarki szkolnej i jest potrzeba zwolnienia ucznia do domu, nauczyciel opiekujący się tym uczniem dzwoni do rodziców, by ci odebrali swoje dziecko ze szkoły i udali się do lekarza,

e)      w przypadku zdarzeń losowych ( wypadek uczniowski, utrata przytomności, zagrożenie życia ) szkoła wzywa karetkę pogotowia, zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, dyrektora), nauczyciela u którego zdarzenie miało miejsce lub którego był świadkiem do czasu powierzenia go opiece lekarskiej.


19)  na bieżąco informować uczniów o ocenach.

2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,

2)      udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i natychmiastowe zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów prawnych oraz lekarza, pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoła, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny oraz społecznego inspektora pracy.


§ 40.

1. Oddział powierza się szczególnej opiece nauczyciela zwanego wychowawcą.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a szczególnie:

1)        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        planuje i organizuje współdziałanie z uczniami i ich rodzicami poprzez różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

4)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

5)        prowadzi dziennik lekcyjny danej klasy,

6)        prowadzi  teczkę wychowawcy klasowego, w której w szczególności znajdują się:

a)        usprawiedliwienia uczniów nieobecnych na zajęciach,

b)        zgody, oświadczenia i zwolnienia uczniów z zajęć szkolnych wystawione przez ich rodziców,

c)        plany pracy wychowawczej oraz tematyka lekcji wychowawczych, w przypadku klas IV-VI,

d)        różne deklaracje i informacje składane przez rodziców uczniów,

e)        najważniejsze dokumenty szkolne, stanowiące obowiązujące w szkole prawo.

7)        Wdraża uczniów o dbania o higienę, stan zdrowia oraz przestrzegania zasad BHP
w szkole i poza nią.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji. Pomoc ta może obejmować zasięganie opinii i konsultacje oraz uwzględnianie przeprowadzonych badań.


§ 41.

1. Współpraca wychowawców, nauczycieli i rodziców polega na:

1)      organizowaniu okresowych spotkań wychowawców z rodzicami wg planu pracy szkoły,

2)      przedstawianiu rodzicom klas pierwszych Statutu Szkoły na pierwszym spotkaniu klasowym oraz przypomnieniu go w klasach starszych we wrześniu,

3)      określeniu terminu, kiedy rodzice będą mogli uzyskać indywidualne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. W razie nieobecności wychowawcy informacji powinien udzielić nauczyciel uczący w danej klasie lub inny wyznaczony przez dyrektora szkoły,

4)      angażowaniu rodziców w organizowanie przez uczniów imprez i wycieczek klasowych,

5)      przekazywaniu opinii i uwag rodziców na temat pracy nauczycieli i szkoły dyrektorowi szkoły.

2. Wychowawca współdziała z rodzicami w celu okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach.

3. Formy działania wychowawcy z uczniami i ich rodzicami nie mogą być sprzeczne z prawami ucznia.

IX. ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

§ 42.

 1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowani przedszkolne
  w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 3. Kontrolowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.
 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogiczne.
 5. O przyjęciu ucznia do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje dyrektor na podstawie przepisów szczegółowych zawartych w odrębnym rozporządzeniu.
 6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z półrocznym wyprzedzeniem.
 7. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
 8. Na wniosek rodziców, w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014,  naukę w szkole podsta-wowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 9. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 10. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o 1 rok.
 12. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
 14. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do księgi ewidencji wpisuje się według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkolą oraz odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkolą lub odroczono mu spełnianie tego obowiązku.
 15. Szkoła prowadzi księgę uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której go przyjęto. Odnotowuje się w niej również datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Wpisów w księdze ucznia dokonuje się chronologicznie wg dat przyjęcia ucznia do szkoły.
 16. W przypadku niespełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, kieruje do jego rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 17. Po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia, dyrektor wystawia tytuł wykonawczy.
 18. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji  administracyjnej dyrektor publicznej szkoły podstawowej kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym jest właściwa gmina, we wniosku dyrektor wskazuje środek egzekucyjny – jest nim grzywna w celu przymuszenia.
 19. Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach w szczególności przyjmowane są dzieci:

1)      zamieszkałe w obwodzie szkoły (pobyt  stały klub czasowy),

2)      spoza obwodu - na prośbę rodziców lub opiekunów – jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca

X. UCZNIOWIE  SZKOŁY

§ 43.

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Mysłowicach ma prawo do:


1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7)      pomocy w przypadku trudności w nauce i indywidualnego toku lub programu nauczania,

8)      korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10)     bezpiecznego korzystania z zasobów sieci globalnej, nie narażając się na treści uznane jako niemoralne i niewychowawcze.

11)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,

12)     wyjazdów na wycieczki naukowe, turystyczno-krajoznawcze (w klasach programowo najwyższych nie dłuższe jak 2 dniowe, chyba, że istnieje umotywowana konieczność wyjazdu potwierdzona przez wychowawcę klasy
i zaakceptowana przez radę pedagogiczną) oraz uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych,

13)  w przypadku naruszenia praw ucznia ma on prawo zgłosić ten fakt wychowawcy, który samodzielnie, lub wspólnie z pedagogiem szkolnym rozpozna sprawę w tym samym dniu, jeżeli sytuacja tego wymaga, w ciągu 3 dni. Gdy skarga nie może być załatwiona na tym szczeblu, uczeń ma prawo skierować ją do dyrektora szkoły, który udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od złożenia skargi. Jeżeli uczeń nie jest usatysfakcjonowany może odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty.


§ 44.

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr  7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach ma obowiązek:


1)        przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)        systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b)        uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, za wyjątkiem uczniów uczęszczających na świetlicę.

c)        mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.

d)        systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

e)        w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony,

f)          usprawiedliwić nieobecności na zajęciach szkolnych, niezwłocznie po powrocie do szkoły zgodnie z regulaminem usprawiedliwiania absencji uczniów oraz obowiązku uczestnictwa rodziców w zebraniach – Załącznik Nr 11 do statutu skoły.

g)        przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły, zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby , zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów
i gestów,

h)        brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, uczeń nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

i)        dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

j)       dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie autorytetu,

k)      podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, ustaleniom wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w szkole,

l)      naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, za zniszczenia mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice,

m)      noszenia czystego i estetycznego ubioru, nie manifestowania przynależności do grup lub organizacji o charakterze destrukcyjnym, nacjonalistycznym i społecznie szkodliwym.

n)        nosić obowiązujący w szkole strój szkolny:

Stój na dni uroczyste:

 • dziewczęta - biała bluzka,  granatowa lub czarna spódnica;
 • chłopcy - biała lub błękitna koszula, granatowe lub czarne spodnie, dopuszcza się dżinsy.

Stój codzienny:

 • dziewczęta i chłopcy – dowolny czysty stój - stosowny do wieku
  i miejsca (bluzy, swetry, koszule, spodnie, dżinsy itp. )

o) uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych
i wyrównawczych,

p)        przynoszenia do szkoły tylko takich urządzeń elektronicznych, które są wyznaczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

q)        godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

r)         okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

s)         przestrzegania ustalonych warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych regulują niżej podane zasady:


 • zakazane jest używanie telefonów komórkowych przez uczniów
  w czasie zajęć lekcyjnych,
 • jeżeli uczeń zgubi telefon lub zostanie mu on skradziony, to szkoła nie ponowi odpowiedzialności materialnej,
 • w przypadku potrzeby pilnego kontaktu z rodzicami, uczeń
  w obecności nauczyciela może włączyć telefon i wykonać połączenie do rodzica,
 • nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
 • naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych
  na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia.


t)   od respektowania obowiązków przez uczniów, zawartych w statucie   uzależniona jest jego ocena z zachowania.

2. Czas przebywania w szkole jest określony planem lekcji, dlatego nie wolno uczniom samowolnie opuszczać szkoły. Należy poinformować wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia o koniecznych okolicznościach opuszczenia szkoły.

3. Dopuszcza się zwalnianie ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna.

4. W przypadkach zajęć skróconych lub odwołanych uczeń powinien udać się bezpośrednio do domu lub do świetlicy szkolnej.

5. Przebywanie w szkole po godzinach lekcyjnych możliwe jest tylko za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

§ 45.

 1. Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce może zostać przyznana nagroda
  w postaci rzeczowej lub stypendium, jeśli szkoła będzie dysponowała odpowiednimi środkami.
 2. O przyznaniu nagrody rzeczowej lub stypendium decyduje rada pedagogiczna
  na konferencji klasyfikacyjnej w głosowaniu jawnym.
 3. Innymi formami nagrody są:

1)      pochwała na forum klasy,

2)      pochwała na forum szkoły,

3)      pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej,

4)      dyplom uznania,

     4. W miarę posiadanych środków mogą być przyznawane nagrody rzeczowe dla klas lub poszczególnych uczniów za wyróżniające osiągnięcia w konkursach, turniejach, za najlepszą frekwencję lub inne osiągane w imprezach organizowanych przez organy szkoły.


§ 46.

1. W stosunku do uczniów nie wywiązujących się ze spoczywających na nich obowiązków mogą być stosowane kary porządkowe. Karami porządkowymi są:

1)      upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy,

2)      upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w obecności rodziców i pedagoga szkolnego,

3)      ostrzeżenie na forum klasy,

4)      nagana ustna udzielona przez dyrektora,

5)      nagana udzielona na forum szkoły z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej,

6)      dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy,

7)      dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły,

8)      uczeń ukarany nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę oraz reprezentować szkołę na zewnątrz, a także uczestniczyć
w wycieczkach klasowych i szkolnych oraz wyjeździe na „Zieloną szkołę”.

2. Dyrektor występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, w przypadku:


1)      spożywania alkoholu w szkole lub udokumentowanego przez odpowiednie instytucje nadużywania go poza szkołą,

2)      przebywania na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych środków uzależniających,

3)      rażącego naruszenia regulaminu szkoły (pobicia, kradzieże, narkotyki, udział
w burdach publicznych, itp.),

4)      braku skuteczności wcześniej stosowanych kar niższego rzędu,

5)      nieotrzymania promocji do klasy wyższej na skutek wagarów, rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych, nieobecności usprawiedliwionych fałszywymi dokumentami.

3. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić tylko na podstawie uchwały rady pedagogicznej podjętej indywidualnie w stosunku do każdego ucznia.

§ 47.

 1. Od nałożonej kary uczeń ma prawo do odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni
  od powiadomienia go o tym fakcie.
 2. Odwołanie wnosi na piśmie uczeń,  jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ponownego szczegółowego rozpatrzenia sprawy
  i podjęcia ostatecznej decyzji wraz z uzasadnieniem w terminie do 14 dni oraz udzielenia odpowiedzi na piśmie.
 4. Powtórne odwołanie od wymierzonej kary uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą na piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 5. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna.

§ 48.

 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 49.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych
  w wyniku świadomego i celowego działania ucznia.

IX. ZMIANA  STATUTU

§ 50.

 1. Zmiany w statucie nanoszone są w formie nowelizacji.
 2. Nowelizuje i zatwierdza postanowienia statutu Rada Pedagogiczna.
 3. Nowelizacja i uchwalenie statutu przez Radę Pedagogiczną podejmowane jest zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 4. Dyrektora szkoły czyni się odpowiedzialnym za wprowadzenie jednolitego tekstu statutu.
 5. Statut szkoły jest dostępny dla zainteresowanych do wglądu na stronie internetowej szkoły,  w bibliotece oraz u dyrektora szkoły.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych szkoły uchwala Rada Miasta Mysłowice w ramach dochodów własnych i subwencji oświatowej.
 3. Obsługę finansowo-księgową szkoły zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.
 4. Szkoła może prowadzić konto środków specjalnych, na którym gromadzone są jej dochody własne.

§ 52.

Niniejszy statut został przyjęty Uchwałą  nr 6/2012/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach z dnia 6 marca 2012 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski i wchodzi w życie z dniem
20 marca 2012r.


Dokument podpisany przez:


RADĘ RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCEGO  RADY PEDAGOGICZNEJKontakt

Adres: 41-400 Mysłowice ul. Stadionowa 2
Telefony: 32/ 22 22 471
Fax: 32/ 22 22 471
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patron szkoły

 Kornel Makuszyński urodził się 8 stycznia 1884 w Stryju, a zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie. Już jako czternastolatek zaczął pisać wiersze, które recenzował Leopold Staff. Jako szesnastolatek opublikował pierwsze wiersze w „Słowie Polskim", a od roku 1904 był członkiem redakcji tego pisma i zajmował się recenzjami teatralnymi. Debiutował tomikiem wierszy „Połów gwiazd" (1908)

 Studiował filologię polska i romańską na Uniwersytecie Lwowskim i w Paryżu. W roku 1915 został przeniesiony wraz z innymi mieszkańcami w głąb Rosji. Zatrzymał się w Kijowie, gdzie objął funkcję prezesa Związku Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim kijowskiego Teatru Polskiego.

 Po I wojnie światowej w 1918 roku wrócił do stolicy w kraju. Tu został członkiem Polskiej Akademii Literatury. Za swoją twórczość został też uhonorowany Państwową Nagrodą Literacką w 1926 roku za poemat Pieśń o Ojczyźnie (1924) i nagrodą PAL „Złoty Wawrzyn".

 Od 1945 roku życie pisarza związane było z Zakopanem. Zjednał sobie sympatię i miłość górali. Dowodem tego, jak bardzo go cenili, jest zarejestrowana przed laty rozmowa zakopiańskich dorożkarzy zapisana gwarą góralską:
„- Hej, bracie! Cy ty wies, wte to Makusyński? -
Może jaki minister z Warszawy? -
Eh, co ta minister. Makusyński wiencyj znacy jako syćka ministry."

  Powodów do uznania i wdzięczności było dużo. Z inicjatywy Kornela Makuszyńskiego powstało na stokach Gubałówki sanatorium dla młodzieży. Pisarz inicjował też zbiórki pieniężne na sprzęt narciarski dla najbiedniejszych dzieci. ! 1930 roku odbyły się w Zakopanem pierwsze zawody „O Puchar Kornela Makuszyńskiego". Uczestniczyli w nich tacy późniejsi mistrzowie jak Bronisław Czech i Stanisław Marusarz.

 W roku 1929 rada miejska przyznała autorowi „Szatana z siódmej klasy" tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego.
  Kornel Makuszyński zmarł 31 lipca 1953 roku. Pochowany został na Cmentarzu Zasłużonych. Cmentarz ten zwany jest w góralskiej gwarze od nazwiska fundatora, Jana Pęksy, Pęksowym Brzyzkiem.
W dniu pogrzebu, w imieniu górali tak przemawiał Adam Pach, ludowy poeta i gawędziarz, wnuk sławnego bajarza Sabały:

„Do gromady honorowych ludzi, co leżą na Pęksowym Brzyzku schodzi Mistrz Kornel Makuszyński, Honorowy Gazda. Godnie se zasłużył na tym świecie. Swoją gwarą i swoim piórem umilał ludziom życie. Zapatrzył się na Sabałowe powiedzenie: wyzyn ze siebie smentek, a zycie stanie się milse. Jednako dziś nas zasmucił swojom smierzciom".

 Na dowód niesłabnącej popularności książek Kornela Makuszyńskiego, młodzież składa na jego grobie i obok popiersia pisarza w muzeum, tarcze szkolne. W Zakopanem znajduje się też jego muzeum. Tam również odbywa się turniej brydża jego imienia.
Kornel Makuszyński pozostawił po sobie liczną spuściznę. Był autorem humoresek i felietonów, zebranych m.in. w książkach: Rzeczy wesołe (1909), Kartki z kalendarza. Recenzje teatralne zawarł w Duszach z papieru (tom 1-2, 1911).

 Niezwykle popularne utwory dla dzieci i młodzieży, np. Bardzo dziwne bajki (1916), powieści O dwóch takich, co ukradli księżyc (1928, ekranizacja 1962 w reżyserii Jana Batorego), Przyjaciel wesołego diabła (1930, ekranizacja w reżyserii Jerzego Łukaszewicza w 1986 roku) Panna z mokrą głową (1933, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1994 roku), Wyprawa pod psem (1936), Awantura o Basię (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1959 roku), Szatan z siódmej klasy (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1060 roku, w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 2006 roku), Szaleństwa panny Ewy (1957, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1984 roku). Ilustrowane Przygody Koziołka Matołka (część 1-4, 1933-1934) i Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki (część 1-2, 1935-1936). Do tej pory liczne wznowienia.


  Powieści o życiu cyganerii artystycznej: Perły i wieprze (1915) oraz Po mlecznej drodze (1917). Wspomnienia Bezgrzeszne lata (1925). Poezje wybrane (1988), Utwory wybrane (1980-1991).
Powieści Kornela Makuszyńskiego cieszą się do dziś popularnością. Świadczą o tym liczne wznowienia i ekranizacje jego utworów.

Źródło: http://pl.shvoong.com/books/biography/1649873-kornel-makuszy%C5%84ski/#ixzz1RnMmwxhK